Darbo taryba

Darbo taryba:

Alytė Katelynaitė, Darbo tarybos pirmininkė

Akvilė Prakapienė, sekretorė

Antanas Kulakauskas,


Balandžio 19 dieną įvyko naujos Darbo tarybos rinkimai. Iš 68 darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti darbo tarybos rinkimuose, dalyvavo 52 rinkėjai.

Į naują Darbo tarybą išrinkti:

1. Antanas Kulakauskas – 33 balsai

2. Alytė Katelynaitė – 26 balsai

3. Akvilė Prakapienė – 23 balsai

Kandidatai, sudarantys atsarginį Darbo tarybos sąrašą:

1. Gražina Aranauskienė  –  21 balsas

2. Angelė Volungevičienė  –  7 balsai

Darbo tarybos komisija: Rūta Kučinskienė, Rita Černiauskienė, Margarita Leskauskienė


SKELBIAMAS KANDIDATŲ Į MOKYKLOS DARBO TARYBĄ KĖLIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu naujai trejų metų kadencijai bus renkama mokyklos darbo taryba. Į Darbo tarybą bus renkami 3 darbo tarybos nariai. Rinkimus organizuoja mokyklos vadovo sudaryta rinkimų komisija (3 nariai).

Rinkimai vyks 2022 m. balandžio 19 d. skaitykloje 8.00-16.00 val.

Darbuotojai, negalintys atvykti į mokyklą balandžio 19 d., gali balsuoti išankstiniu būdu skaitykloje nuo balandžio 13 d.

Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su mokykla turintys darbuotojai, išskyrus mokyklos vadovą.

Kandidatais gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai, išskyrus rinkimų komisijos narius. Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir dirbantys mokykloje ilgiau kaip šešis mėnesius.

Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į darbo tarybą.

Išsamesnę informaciją apie darbo tarybos rinkimų organizavimą ir vykdymą teikia rinkimų komisijos nariai.

 

Darbo tarybos rinkimų komisija:

Rūta Kučinskienė

Rita Černiauskienė

Margarita Leskauskienė


Artimiausias Darbo tarybos posėdis organizuojamas š. m. rugpjūčio 20 dieną.

Kolegos, turintieji siūlymų dėl etatinio apmokėjimo, iki rugpjūčio 20 dienos siųskite siūlymus raštu Darbo tarybos pirmininkei Rūtai Kučinskienei el. paštu rutaperloja@gmail.com arba sekretorei Ritai Černiauskienei el. paštu rytacer@gmail.com.

Šių metų birželio 26 dieną mūsų gimnazijoje patvirtinta nauja Darbo taryba:

  1. Rita Černiauskienė
  2. Rūta Kučinskienė
  3. Onutė Volungevičienė

Darbo tarybos pirmininke išrinkta Rūta Kučinskienė, sekretore perrinkta Rita Černiauskienė.

Darbo tarybos veiklos planas 2022

Darbo tarybos ataskaita 2021