Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

 

2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 

2022 m. Finansinių ataskaitų rinkinys  

2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys    

2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys   

2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 

2021 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 

2021_III_ketvirčio_finansinių_atasakaitų_rinkinys  

2021_m_II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 

2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys 

2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 

2020 m. II ketvirčio ataskaitos 

2020 m. I ketvirčio ataskaitos   

2019 m. Ataskaitų rinkinys   

2019 m. III ketvirčio ataskaitos 

2019 II ketvirčio ataskaitos 

2019 I ketvirčio ataskaitos 

2018 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2018 m. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys                                 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2018 m. I ketvirčio finansinė atskaitomybė
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS NEMATERIALIOJO TURTO  BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2017 m.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS 
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (tęsinys)
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
NEMATERIALIOJO TURTO  BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS 
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 
INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS:
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tęsinys)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA