Mokytojai

Rasa Alekšiūnienė Pareigos:  mokytoja
Kategorija: pradinių klasių mokytoja metodininkė
Dalykas: pradinės klasės, etika
Stažas: 23
Išsilavinimas: 2001-06-30 baigė Šiaulių universiteto  pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą ir jai suteiktas socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija;
1998-06-27 baigė  Marijampolės aukštesniosios pedagogikos mokyklos pradinio ugdymo ir krikščioniškosios socialinės pedagogikos ir psichologijos kursą, jai suteikta pradinės mokyklos ir pagrindinės mokyklos tikybos mokytojos kvalifikacija
Tomas Barysas Pareigos: mokytojas
Kategorija: kūno kultūros  vyresnysis mokytojas
Dalykas: Kūno kultūra
Stažas: 14
Išsilavinimas: 2006-06-19 baigė Vilniaus pedagoginio universiteto kūno kultūros studijų programą, įgijo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, sporto bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją.
Danguolė Barysienė Pareigos: mokytoja
Kategorija:
Dalykas: Tikyba
Stažas: 16
Išsilavinimas: 2006 m. baigė Religijos studijų kolegijos religijos mokslų studijų krypties katalikų religijos pagrindinių neuniversitetinių studijų programą ir įgijo mokytojo profesinę kvalifikaciją.
2009-06-05 suteikta vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto (vyr. auklėtojos) kvalifikacinė kategorija.
Kęstutis Breidokas Pareigos: mokytojas
Kategorija: muzikos vyresnysis mokytojas
Dalykas: muzika
Stažas: 22
Išsilavinimas: 1999-06-16 baigė Klaipėdos universiteto  chorvedybos studijų programą, jam suteiktos choro dirigento, bažnyčios vargonininko, bendrojo lavinimo mokyklos muzikos mokytojo kvalifikacijos
Birutė Čaplikienė Pareigos: socialinė pedagogė
Kategorija: vyresnioji socialinė pedagogė
Dalykas:
Stažas: 18
Išsilavinimas: 2009-05-22 baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo edukologijos bakalauro laipsnį ir socialinio pedagogo kvalifikaciją.
Vytautas Černiauskas Pareigos: mokytojas, neformalaus ugdymo organizatorius
Kategorija: dailės vyresnysismokytojas
Dalykas: dailė
Stažas: 22
Išsilavinimas: 1998-06-25 baigė Vilniaus pedagoginio universiteto technologijos ir dailės studijų programą, įgijo technikos mokslų bakalauro laipsnį ir bendrojo lavinimo mokyklos technologijos ir dailės mokytojo kvalifikaciją
Renata Černiauskienė Pareigos: mokytoja
Kategorija: pradinių klasių vyresnioji mokytoja, rusų kalbos vyresnioji mokytoja
Dalykas: rusų klb.
Stažas: 23
Išsilavinimas: 2003-06-30 baigė Šiaulių universiteto pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą ir jai suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija;
1994-06-17 baigė Šiaulių pedagoginio instituto rusų kalbos ir literatūros studijų kursą
Rita Černiauskienė Pareigos: mokytoja
Kategorija: lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Dalykas: lietuvių kalba
Stažas: 23
Išsilavinimas: 2009-06-25 baigė Vilniaus universitete pedagogikos programą, ir jai suteikta mokytojo profesinė kvalifikacija.
1997-06-19 baigė Vilniaus universiteto visuotinės literatūros studijų programą ir jai suteiktas magistro kvalifikacinis laipsnis;
1994-06-29 baigė Vilniaus universiteto  lietuvių filologijos specialybės bendrąsias studijas;
Alytė Katelynaitė Pareigos: mokytoja
Kategorija: matematikos vyresnioji mokytoja
Dalykas: matematika
Stažas: 33
Išsilavinimas: 1988-07-01 baigė Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto matematikos specialybės kursą, jai suteikta matematiko, dėstytojo kvalifikacija
Stasė Kirkliauskienė Pareigos: mokytoja
Kategorija: geografijos mokytoja metodininkė
Dalykas: geografija
Stažas:
Išsilavinimas:
Rūta Kučinskienė Pareigos: mokytoja
Kategorija: matematikos vyresnioji mokytoja
Dalykas: matematika
Stažas: 35
Išsilavinimas: 1986-07-01 baigė Vilniaus universitetą
Antanas Kulakauskas Pareigos: mokytojas
Kategorija: pradinių klasių vyresnysis mokytojas
Dalykas: pradinės klasės
Stažas: 36
Išsilavinimas: 1991-07-10 baigė Šiaulių pedagoginio instituto pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybės kursą, jam suteikta pradinių klasių mokytojo kvalifikacija
1983-07-01 baigė Kapsuko O. Sukackienės pedagoginės mokyklos dėstymo pradinėse bendro lavinimo mokyklos klasėse specialybės kursą, jam suteikta pradinių klasių mokytojo kvalifikacija
Zita Kulakauskienė Pareigos: mokytoja
Kategorija: pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Dalykas: pradinės klasės
Stažas: 35
Išsilavinimas: 1986-07-05 baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybės kursą, jai suteikta pradinių klasių mokytojos kvalifikacija
1983-07-02 baigė Kapsuko O. Sukackienės pedagoginės mokyklos dėstymo pradinėse bendro lavinimo mokyklos klasėse specialybės kursą, jai suteikta pradinių klasių mokytojo kvalifikacija
Valdas Lukšys Pareigos: mokytojas
Kategorija: kūno kultūros mokytojas metodininkas, geografijos vyresnysis mokytojas
Dalykas: kūno kultūra, geografija
Stažas: 31
Išsilavinimas: 2002-09-26  Vilniaus pedagoginio universiteto geografijos studijų programą, įgijo geografijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją;
Baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto geografijos ir kūno kultūros specialybės 3 kursus
Irena Lužienė Pareigos: mokytoja
Kategorija: prancūzų kalbos vyresnioji mokytoja
Dalykas: prancūzų kalba
Stažas: 39
Išsilavinimas: 1983-06-29 baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto  prancūzų kalbos specialybės kursą, jai suteikta vidurinės mokyklos prancūzų kalbos mokytojos kvalifikacija
 Marytė Padalskienė Pareigos:    mokytoja
Kategorija: pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Dalykas:  pradinės klasės
Stažas: 43
Išsilavinimas:  2008-06-27  Vilniaus kolegijoje baigė edukologijos studijų  krypties pradinio ugdymo pedagogikos neuniversitetinių studijų programą ir jai suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija
Vilija  Pautienienė Pareigos:    mokytoja
Kategorija: chemijos mokytoja metodininkė
Dalykas:  chemija
Stažas: 23
Išsilavinimas:  1995-06-28 baigė Vilniaus  pedagoginį universitetą, įgijo bendrojo lavinimo mokyklos chemijos ir taikomųjų darbų mokytojos kvalifikaciją

1996-06-20 baigė Vilniaus  pedagoginį universitetą, įgijo gamtos mokslų magistro laipsnį ir gimnazijos mokytojos kvalifikaciją

2001-03-07  chemijos institutas ir vilniaus universitetas suteikė daktaro mokslo laipsnį.

Akvilė  Prakapienė Pareigos: mokytoja
Kategorija: 
Dalykas: fizika
Stažas: 11
Išsilavinimas: 2008-06-20 baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo fizikos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją
Rūta  Prusevičienė Pareigos: mokytoja
Kategorija: chemijos vyresnioji mokytoja, biologijos vyresnioji mokytoja, fizikos mokytoja
Dalykas: chemija, gamta ir žmogus, biologija
Stažas: 29
Išsilavinimas: 1992 – 06-30 baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo biologijos ir žemės ūkio pagrindų kursą, jai suteikta vidurinės mokyklos biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojo kvalifikacija.
Eglė  Sabonienė Pareigos: socialinė pedagogė, mokytoja
Kategorija: vyresnioji socialinė pedagogė
Dalykas: etika
Stažas: 14
Išsilavinimas: 2012-06-26 baigė Lietuvos edukologijos universitetas, socialinės pedagogikos studijų programa. Edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija
Regina Sakalauskienė Pareigos: direktorė
Kategorija: choreografijos mokytoja metodininkė,  matematikos vyresnioji mokytoja
Dalykas: šokis
Stažas: 43
Išsilavinimas: 1988-06-23 baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto matematikos studijų programą
Aušra Stravinskienė Pareigos: mokytoja
Kategorija: vyresnioji informatikos mokytoja
Dalykas: informacinės technologijos
Stažas: 24
Išsilavinimas: 1998-06-20 baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo matematikos mokslų bakalauro laipsnį ir bendrojo lavinimo mokyklos matematikos ir informatikos mokytojo kvalifikaciją 

2001-06-26 baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo informatikos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją.

Audronė Streikuvienė Pareigos: mokytoja
Kategorija: anglų kalbos  mokytoja metodininkė
Dalykas: anglų kalba
Stažas: 28
Išsilavinimas: 2008-02-01 baigė Vilniaus universiteto anglų kalbos ir anglų kalbos mokymo programą, jai suteiktas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei mokytojo profesinė kvalifikacija;
2002-07-04 baigė Šiaulių universiteto edukologijos krypties pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą, jai suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija
Alfredas Šapalas Pareigos: mokytojas
Kategorija: darbų vyresnysis mokytojas
Dalykas: technologijos, žmogaus sauga, braižyba
Stažas: 38
Išsilavinimas: 1984-06-29 baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto technikos disciplinų ir darbų specialybės kursą, jam suteikta vidurinės mokyklos technikos disciplinų mokytojo kvalifikacija;
1979-07-14 baigė Vilniaus 21 technikos mokyklos braižytojų profesijos kursą, jam suteikta braižytojo kvalifikacija
Asta Tarailienė Pareigos:  mokytoja
Kategorija: lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Dalykas: lietuvių kalba
Stažas: 20
Išsilavinimas: 2001-06-23 baigė Klaipėdos universiteto lietuvių filologijos ir švedų kalbos studijų programą, jai suteiktas lietuvių filologijos bakalauro laipsnis ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo profesinė kvalifikacija
Inga Taraškevičiūtė Kimontienė  Pareigos: logopedė, specialioji pedagogė
Kategorija: logopedė metodininkė
Dalykas:
Stažas: 22
Išsilavinimas: 1999-06-26 baigė Šiaulių universiteto specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programą, jai suteiktas socialinių mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija
Renata Varanavičienė Pareigos: mokytoja
Kategorija: lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Dalykas: lietuvių kalba
Stažas: 10
Išsilavinimas: 2009-06-22 baigė Vilniaus universiteto lietuvių filologijos programą, jai suteiktas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis
2012 m. baigė Vilniaus universiteto Pedagogikos studijų programą ir jai suteikta mokytojo kvalifikacija
 Inga Viltrakienė Pareigos:  mokytoja
Kategorija: biologijos mokytoja ekspertė
Dalykas: biologija
Stažas: 23
Išsilavinimas: 1995-06-26 baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo bendrojo lavinimo mokyklos biologijos mokytojos kvalifikaciją
Eimantas Vitkauskas  Pareigos: mokytojas
Kategorija: istorijos vyresnysis mokytojas
Dalykas: istorija, pilietiškumo pagrindai
Stažas: 35
Išsilavinimas: 1993-03-31 baigė Vilniaus pedagoginio universiteto istorijos specialybės kursą, jam suteikta vidurinės mokyklos istorijos ir politologijos mokytojo kvalifikacija