Naujienos 2020-2021

Šį savaitgalis Merkinėje neeilinis. Neeilinis jis ir mūsų gimnazijoje, mat mokykla paminėjo 100 metų jubiliejų.

Šventė prasidėjo Šv. mišiomis už Merkinės mokyklos bendruomenę. Bažnyčioje meldėmės už Anapilin išėjusių  mokyklos vadovų, mokytojų, mokinių atminimą.

Po Šv. mišių iškilminga eisena nuvingiavo gimnazijos link.  Gera buvo sutikti savo klasės draugus, mokytojus, aplankyti kažkada buvusį, dabar jau gerokai pasikeitusį, kabinetą, pasėdėti suole.

Po susitikimų mokykloje visi šventės dalyviai buvo pakviesti į koncertą ,,Skambutis. Pamoka“. Miestelio aikštėje vyko netradicinės pamokos, o mokytojų vaidmens ėmėsi buvę įvairių kartų gimnazistai. Prisiminėme spalvingą mokyklos istoriją, gėrėjomis jautriu sesių lituanisčių pasirodymu, matematikos pamokoje suskaičiavome visus buvusius ir esamus mokyklos mokinius. Didelį įspūdį paliko pilietiškumo pamoka, kurią linksmai apibendrino buvęs gimnazistas, Lietuvos Respublikos karinių oro pajėgų vadas, pulkininkas Dainius Guzas. Paskutinėje – muzikos pamokoje girdėjome įvairių kartų gimnazistų pasirodymus.

Šventės įspūdžiai neapleis mūsų ilgai. Jie įpareigoja dabartinę gimnazijos bendruomenę saugoti tai, kas palikta ankstesniųjų kartų, bei pasirūpinti, kad jaunoji karta tvirtu žingsniu žengtų pasitikti rytojaus. Foto


Pasirengimas naujiems mokslo metams


Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.
(Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11,81 (baziniais dydžiais).

Specialieji reikalavimai pretendentui:
1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);
2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194, 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.
3. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.
4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
5. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
6. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
7. Turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, nustatytas Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“.
8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
9. Išmanyti ir gebėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo santykių reguliavimą.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją.
6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją(-as).
8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
10. Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimo (ECDL) kopiją (jeigu turi).
11. Privačių interesų deklaracijos nuorašą (ne vėliau kaip iki atrankos dienos).

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 26 d. įskaitytinai adresu Varėnos rajono savivaldybės administracijos Personalo skyrius, 48 kab., Vytauto g. 12, 65184 Varėna, arba el. p. ilona.radzeviciene@varena.lt, gintare.juonyte@varena.lt.
Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. ilona.radzeviciene@varena.lt, tel. (8 310) 32010 arba gintare.juonyte@varena.lt, tel. (8 310) 33085.
Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Nepateikusiems visų dokumentų, ar nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, pretendentams neleidžiama dalyvauti konkurse.

Konkurso paskelbimo data – 2021 m. gegužės 7 d.

Pretendentų atrankos posėdžio data – 2021 m. rugsėjo 7 d.

Su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams.

Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijoms įvertinti turi registruotis per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos Nacionalinėje švietimo agentūroje (https://www.nsa.smm.lt).
Pretendentai, kurie yra pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, iki atrankos:
1) turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir gali pristatyti švietimo įstaigos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires;
2) gali lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), bendrauti su darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams) netrikdydami švietimo įstaigos veiklos. Nesilankymas švietimo įstaigoje nelaikomas nustatytos tvarkos pažeidimu ir pretendento vertinimui įtakos neturi.
Vadovaujančiojo švietimo įstaigai asmens kontaktai – Regina Sakalauskienė, tel. (8 310) 57141, el. p. merkines.gimnazija@varena.lt.


2021m. liepos 23 d. Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje vyko iškilminga Merkinės V.Krėvės gimnazijos 77- os laidos abiturientų brandos atestatų įteikimo šventė. Foto


MALONIAI KVIEČIAME

Š. M. LIEPOS 23 D.  16 VAL.

Į 77-OSIOS ABITURIENTŲ LAIDOS

BRANDOS

ATESTATŲ

TEIKIMO ŠVENTĘ,

kuri vyks Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.

 


Džiaugiamės mūsų gimnazijos mokinių sėkme respublikiniame esė konkurse jaunimui ir suaugusiems ,,Kol liepa žaliuos, tol Lapinas gyvuos“, organizuotame Vinco Krėvės -Mickevičiaus memorialinio buto – muziejaus. Faustė Varanavičiūtė (6 kl.) tapo antrosios vietos laimėtoja, o Paulė Petrulevičiūtė džiaugiasi garbinga trečiąja vieta. Mokines konkurse paskatino dalyvauti mokytoja Asta Tarailienė.


VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VARĖNOS R. MERKINĖS VINCO KRĖVĖS GIMNAZIJOJE INFEKCIJŲ RIBOJIMO REŽIMO NUSTATYMO

2021 m. birželio 16 d. Nr. DV-533

Varėna

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. birželio 16 d. raštą Nr. (1-23 16.1.17 Mr)2-93533 „Dėl siūlomų priemonių nustačius COVID-19 ligos atvejį“:

 1. N u s t a t a u Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje mokykloje iki 2021 m. birželio 24 d. imtinai infekcijų plitimą ribojantį režimą – 1 klasės mokinių ugdymo veiklą organizuoti nuotoliniu būdu.
 2. N u r o d a u Reginai Sakalauskienei, Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos  direktorei:

2.1. informuoti Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos 1 klasės ugdytinių tėvus apie COVID-19 ligos išplitimo pavojų, nurodyti, kad didelės rizikos sąlytį turėję vaikai izoliuotųsi pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nurodymus;

2.2. sekti vaikų ir darbuotojų sveikatą, pasireiškus simptomams, nukreipti atlikti tyrimą dėl COVID-19;

2.3. užtikrinti, kad dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų susirgimų požymių, taip pat darbuotojai, nesantys privalomoje izoliacijoje;

2.4. informuoti įstaigos darbuotojus, kad nevyktų į darbą / nutrauktų darbą pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų simptomams ir nedelsiant informuotų atsakingą asmenį;

2.5. nedelsiant teikti informaciją Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentui, nustačius susirgusį darbuotoją, artimą sąlytį turėjusius asmenis;

2.6. darbuotojų, turėjusių artimą kontaktą su asmeniu, kuriam nustatytas COVID-19 (toliau – Asmuo), darbą organizuoti nuotoliniu būdu;

2.7. patalpose, kuriose lankėsi Asmuo, atlikti dezinfekciją vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis Rekomendacijomis sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros įstaigų patalpų dezinfekcijai (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu) bei Rekomendacijomis dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 situacijai;

2.8. nustatyti Mokinių registre įvedamo infekcijų plitimą ribojančio režimo laikotarpį;

2.9. paskelbti informaciją apie įstaigoje įvestą infekcijų plitimą ribojantį režimą Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos interneto svetainėje.

Administracijos direktorius                                                                 Alvydas Verbickas

Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotojas,

pavaduojantis skyriaus vedėją

Liudas Tamulevičius

2021-06-16


Merkiniškių viešnagė Vilniuje: buvome tarp gyvų žmonių…

Saulėtąjį birželio 11- osios rytą smagi merginų kompanija – Austėja, Gustė, Inesa ir Kotryna – kartu su mokytoja Rita Černiauskiene pajudėjo į Vilnių. Laukė didelė šventė. Buvome pasiruošusios ilgai dienai, geram laikui ir, žinoma, konkurso ,,Praeities stiprybė – dabarčiai” apdovanojimams.

Pasivažinėję mokykliniu autobusiuku, tarsi limuzinu, kurį vairavo šaunus vairuotojas Antanas, lygiai 10 valandą atsidūrėme prie Krašto apsaugos ministerijos, kur saugiai pasistatę savąjį limuziną išskubėjom į Valstybės pažinimo centrą. Čia turėjome pereiti griežtą patikrą, bet apžiūrėti nuolatinę ekspoziciją ,,Laisvė spręsti ir veikti“, kurioje pristatoma Prezidento rūmų Istorija, glaudžiai susijusi su valstybe, buvo verta. Kaip ir buvo itin verta aplankyti parodą „Nepamirštamos ateitys: Lietuvos šimtmečio vizija“. Mus pritrenkė didelės, tiesiai ant sienų rodomos vizualizacijos, garso takeliai, kurių klausėmės naudodamiesi planšetėmis. Visa tai leido mums patirti tarpukario viltis, nuožmią karo atmosferą, sovietmečio plastmasinį gyvenimą ir sąjūdžio pakylėjimą.

Netrukus atsidūrėme ir Vilniaus universitete. Tikėjomės aplankysiančios visus istorinius VU kiemelius, bet kur tau – susidūrėme su tikru iššūkiu: ne tik kad viena akimi spoksojome į Austrijos ir Vokietijos filmuojamo istorinio serialo SISI užkulisius, bet ir patys buvome tų užkulisių dalis. Buvo ironiška, jog teko laukti cykiai cykiai, kol galėsime lipti į bažnyčios varpinę. Tačiau vaizdas, kuris atsivėrė pakilus į ją, nepaliko mūsų abejingų. Net Fuko švytuoklę viduje apžiūrėjome, o šv. Jonų bažnyčia pritrenkė barokinio grožiu ir istorija.

Tada jau mūsų laukė apdovanojimų ceremonija toje pačioje šventykloje. Pasirodo, rudenį, kai siautėjo pandemija, čia vyko istorijos fakulteto studentų paskaitos, o profesorius A. Bumblauskas studentams pranešimą skaitė iš pačios sakyklos. Išklausę iškilmingų konkurso organizatorių kalbų, sulaukėme šlovės akimirkos. Tik kai jau  istorijos mokslų dr. Norbertas Černiauskas kaip tik pakvietė I vietos laimėtojus, tai yra mus, net suglumom beeidamos atsiimti prizų, nes… Nuo altoriaus staiga pasigirdo siūlymas visai konkursą laimėjusiai komandai eiti į kariuomenę. Gal ir neblogai būtų, pagalvojome, tik, deja, mūsų filmą kūrė vien merginos, tad gal… Tiek to, pasinaudosime šįkart pagrindiniu prizu – važiuosime į Jaunimo vasaros stovyklą „Laisvės kovų atmintis“.

Žinokit, geras jausmas stovėti ant nugalėtojų pakylos. Gera buvo vaišintis istorijos kiemelyje kibinais, sausainiais ir gerti kareiviška kompotą karštą birželio popietę. Tiesiog gera buvo matyti žmones, daug gyvų žmonių čia pat, ne už ekrano, ir su jais gyvai bendrauti. Gera buvo klausytis nepakartojamo ir nenuspėjamo, intriguojančio gido, aprodžiusio mums savotišką Bermudų trikampį Vilniuje, vedžiojusio po siauriausią sostinės gatvę ir pilies gatvėje stabtelėjusio ties budelio slaptuoju  ofise, išaiškinusio, kaip  apsisukti ant laimės plytelės katedros aikštėje,  kad paslaptingi norai pildytųsi…

Galiausiai mūsų nepakartojamą dieną vainikavo paroda „Ką slepia sarkofagas“ Istorijų namuose T. Kosciuškos gatvėje. Tai buvo puiki proga susipažinti, kaip mokslininkai tyrinėja mumijas, jų amžių ir, aišku, jas pamatyti gyvai. Didelį įspūdį sukėlė patys eksponatai, juk ne kiekvieną dieną galima išvysti tikras mumijas. Apsilankymas šiame muziejuje labai džiugino ir tikrai visos išmokome ko nors naujo.

Nors kelionėje ir labai pavargome (vien valanda laiko Vilniaus kamštyje kad ir su limuzinu…), bet gimnazijai parvežėme I vietos diplomą (tiesa, parvežėme net du diplomus, juk laimėjome ir „Laisvės kovų ir kančių konkurse“ su tuo pačiu filmu MES. SAUSIO 13-oji MERKINĖJE irgi pirmą vietą). Apvaikščiojome įdomias Vilniaus vietas, lankėmės muziejuose, klausėmės įdomių istorijų,, gerėjomės įstabiais vaizdais.

Taigi patirtis buvo nepaprasta. Grįžome laimingos, pasisėmusios naujų žinių ir idėjų, praturtėjusios naujais planais vasarai ir kitiems metams, juk plati apdovanojimų programa atvėrė istorijos vandenynus. Smagu buvo susipažinti su kitais konkurso laimėtojais. Juk mes buvome tarp gyvų žmonių…

Austėja Tarailaitė, Kotryna Černiauskaitė, Gustė Petrulevičiūtė, Inesa Saveiskytė, filmo apie SAUSIO 13-ąją kūrėjos

Alfredo Pliadžio ir Kotrynos Černiauskaitės nuotraukos

Apie ceremoniją rašoma mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo prie KAM paskyroje

P.s. O su mumis negalėjo važiuoti dar du komandos nariai Rugilė Sinkevičiūtė ir dailės mokytojas Vytautas Černiauskas.  Rugilei tądien parvežėm net tris apdovanojimus, šalia dviejų mūsų ir antros vietos diplomą už dainą „Laisvės kovų ir kančių konkurse“ (jos mokytojas Kęstutis Breidokas).


Sveikiname Kotryną Černiauskaitę ir Austėją Tarailaitę III Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados šalies etape tapus nugalėtojomis. Kotryna Černiauskaitė (mokytoja Rita Černiauskienė) užėmė II vietą, Austėja Tarailaitė (mokytoja Renata Varanavičienė)  – III vietą.


Mokinių, gebančių kalbėti tarmiškai, respublikinės varžytuvėse „Tarmių lobynai“ Rugilė Sinkevičiūtė (mokytoja Renata Varanavičienė) užėmė II vietą, o Austėja Tarailaitė (mokytoja Renata Varanavičienė) – III  vietą. Sveikiname šaunias mokines ir džiaugiamės, kad dzūkiškas žodis gyvas jaunų žmonių širdyse.


Kritinis mąstymas, bendradarbiavimas ir kiti džiaugsmai

        Ši savaitė mums nepagailėjo gero oro ir daug saulės, o dviems šeštokėms, grupelei devintokų, dešimtokų ir vienuoliktokių – naujų idėjų, minčių, diskusijų ir, svarbiausia, saugaus bei taip laukto susitikimo. Raminta Rusevičiūtė, kuri taip pat koordinuoja projektą ,,OUTSIDE“, birželio 2-3 dienomis atvyko su kitu projektu, pavadinimu ,,Karikatūruoti ateitį“ (ang. ‘Cartooning the future’). Be galo džiugu pasidalinti, jog projekto mokymai apie kritinį mąstymą įvyko mūsų erdvioje mokyklos lauko klasėje! Birželio 2 dieną lauko klasė pravėrė duris šeštokėms ir devintokams, o birželio 3 dieną – dešimtokams ir vienuoliktokėms.

Sesijos pradžioje užsiklijavome ant marškinėlių savo vardus, juk karantinas privertė paaugti bei pasikeisti. Susipažinome, sužinojome, kaip kiekvienas jaučiamės, ar jaučiame, jog mūsų balsas yra išgirstas. Mūsų akis patraukė spalvota bei iliustruota žmogaus teisių deklaracija. Išsirinkę po vieną teisę poromis turėjome aptarti, kodėl ją pasirinkome bei ko tikimės išmokti šios sesijos metu. Kadangi projektas susijęs su karikatūromis, gavome užduotį pažvelgę į karikatūras pasakyti, ką mes jose matome. Nustebome, kai išsiaiškinome, jog mūsų pasakytos mintys buvo ne karikatūros vaizdas, bet jos interpretacijos, paveiktos stereotipų, artimųjų, draugų, aplinkos, socialinių tinklų. Čia ir susikabinome rankomis su kritiniu mąstymu: Ar gi visos šios mintys tinka man? O gal aš taip nemanau? Taip pat diskutavome apie herojus: Kas jais gali būti? Ar turime herojų savo aplinkoje? Ar galime patys tapti herojais? Ar jau jais esame? Bėgant mokymų laikui priartėjome prie dabarties ir nagrinėjome aktualias šių dienų problemas. Šias diskusijas sekė mus labiausiai nustebinusi veikla – pasirink problemą, suformuluok idėją, nupiešk eskizą. Buvo smagu matyti piešiniais besipildančius lapus, kuriais galbūt pasinaudos karikatūristai iš viso pasaulio ir pagal mūsų idėjas nupieš profesionalias karikatūras. Po ramios piešimo sesijos grupelėse apkalbėjome savo eskizus, išklausėme kitų, pasidalinome, kaip kiekvienas eskizas priverčia mus jaustis. Mokymų pabaigoje pasidalinome savo ryškiausiu  momentu, didžiausiu iššūkiu ir naujomis idėjomis. Nuveikti darbai ir puikiai praleistas laikas buvo palydėti nuoširdžiomis šypsenomis bei plojimais.

Ir ne kartą išgirdau: ,,O kad dažniau susitiktumėme taip pakalbėti!” Foto

IIIg kl. mokinė Aistė Kašėtaitė


„Priešmokyklinukų išleistuvės su staigmena“. Taupiai žiedus ir žalumą dalinęs, šykštus saulės spindulių, tačiau gausus lietumi pavasaris baigia savo kelionę, kartu išlydėdamas priešmokyklinukus ir pastūmėdamas juos į vasaros atostogų glėbį.

Koks buvo permainingas pavasaris, tokia permaininga ir STEAM projekto – staigmenos „Užaugink draugui pupą“ pabaiga. Deja, ne visos pupos išdygo, o ir išdygusios „kentė“ pavasario kaprizus. Ne visos ištvėrė… Teko pupas pakeisti …mėtomis! Vieni vaikučiai stebėjosi jau kabančiomis pupų ankštimis, o kiti giliai įkvėpė mėtos aromato.

„Sudie, darželi!“. Pabaigos pradžia. Vaikų svajos apie atostogas, vasaros stovyklas, didelę mokyklą. Nerimo nedaug. Viskas dar tik priešaky! Foto

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Gražina Aranauskienė


Gegužės 21d. Merkinės V. Krėvės gimnazijoje abiturientų Paskutinio skambučio šventė vyko neįprastoje erdvėje.  Naujoje  lauko klasėje atsivėręs įspūdingas vaizdas su Merkinės miestelio panorama džiugino abiturientus, jų tėvelius, mokytojus ir svečius. Paskutinio skambučio proga dvyliktokus  sveikino ir didžiausios sėkmės linkėjo laikant brandos egzaminus mokyklos direktorė Regina Sakalauskienė,  Varėnos rajono meras Algis Kašėta, Merkinės seniūnas Gintautas Tebėra ir Merkinės klebonas dr. Robertas Rumšas. Nors Paskutinis skambutis ir vyko po atviru dangumi, šventės dalyviai išvengė lietaus ir mėgavosi saulės šiluma. Foto


SUGRĮŽIMAS

Šįryt,  gegužės 10 d., gimnazijos abiturientai dviem savaitėms sugrįžo į mokyklą. Keli užklausti,  kaip jaučiasi sugrįžę, sakė neblogai, o gal savijauta kiek ir keistoka… Ypač keistoka tai, kad grįžimas prasidėjo nuo bandomojo lietuvių kalbos ir literatūros egzamino. Paskutinio bandomojo šiemet.  Paskutinio,  rašomo ranka…

 Turbūt nuo lapkričio mėnesio abiturientui jau atprasta laikyti rankoje rašiklį ir dėlioti savo mintis ne vienam anapus ekrano, vis žvilgčiojant į kompiuterio laikrodį,  ar nevėluoju įkelti darbo, o kartu visiems kabinete, atnaujintos mokyklos kabinete, dvyliktokų klasėje rašyti.

Nuskamba atsinaujinęs dar kiek neįprastas skambutis.

Auklėtoja palaimina vaikus pavasarine gėlių puokšte.

Mokytoja jaudindamasi perskaito darbo instrukciją.

Abiturientai ramiai sulaukia užduočių.

Darbas prasideda. Rašom.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Rita ČerniauskienėINFORMACIJA

DĖL PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO

Informuojame, kad pradinių klasių mokiniai, sutikę dalyvauti savanoriškame profilaktiniame tyrime, į kontaktinį ugdymą grįžta šiomis dienomis:

2 ir 4 klasių mokiniai – gegužės 4 dieną;

1 klasės mokiniai – gegužės 5 dieną;

3 klasės mokiniai – gegužės 6 dieną.


INFORMACIJA

DĖL ABITURIENTŲ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO

Informuojame, kad vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 19 d. įsakymu „Dėl vidurinio ugdymo baigiamųjų klasių mokinių ugdymo proceso organizavimo 2020-2021 mokslo metais“, nuo gegužės 3 d. ugdymo procesas IVg klasės mokiniams organizuojamas:

gegužės 3 – 7 dienomis – nuotoliniu būdu;

gegužės 10 – 24 dienomis – kontaktiniu būdu gimnazijoje.


Nuoširdžiai sveikiname  III Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados šalies
etapo laimėtojas. Kotryna Černiauskaitė (mokytoja Rita Černiauskienė) užėmė II vietą. Austėja Tarailaitė (mokytoja Renata Varanavičienė)  užėmė III vietą.


ATMINTINĖ

Varėnos rajono savivaldybė pagal epidemiologinį rodiklį (14 dienų suminį sergamumo rodiklį 100 tūkst. gyventojų) priskiriama didelės rizikos savivaldybėms, todėl, organizuojant vaikų ugdymą pagal pradinio ugdymo programą, jis gali būti vykdomas nuotoliniu būdu arba savivaldybės administracijos pasirinktose ugdymo įstaigose vykdomas mišriu būdu.

Vykdant ugdymą mišriu būdu, įstaigose privalės būti periodiškai atliekamas pagal pradinukų programą ugdomų mokinių ir įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų profilaktinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti ir užtikrinamos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

Mokykloje, kurios darbuotojai ir klasės mokinių tėvai sutinka dalyvauti profilaktiniame tyrime, atsižvelgiant į atlikto tyrimo rezultatus, mokinių ugdymas bus organizuojamas kontaktiniu ir/arba nuotoliniu būdu, o nesutinkantiems dalyvauti profilaktiniame tyrime – tik nuotoliniu būdu.

Profilaktinis tyrimas, vadovaujantis 2021 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu Nr. V-890 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“, bus atliekamas šiais etapais:

 1. mokinių atstovai pagal įstatymą ir mokyklos darbuotojai, sutikę dalyvauti profilaktiniame tyrime, turės pasirašyti sutikimus;
 2. pirmą kartą prieš grįžtant į ugdymo procesą kontaktiniu būdu, ne anksčiau kaip prieš 48 val., nurodytame mobiliajame punkte ar asmens sveikatos priežiūros įstaigoje bus atliekamas antigeno testas sutikusiems dalyvauti profilaktiniame tyrime mokiniams ir mokyklos darbuotojams;
 3. jau grįžus į ugdymo procesą kontaktiniu būdu, tyrimas bus atliekamas periodiškai (kas 3-7 dienos, priklausomai nuo tyrimo būdo).

Nereikia testuotis asmenims, kurie vakcinuoti du kartus (yra atlikę pilną vakcinacijos kursą); persirgusiems COVID-19 liga, kai sirgta prieš mažiau nei 180 dienų; prieš mažiau nei 60 dienų turintiems atlikto serologinio tyrimo atsakymą, patvirtinant antikūnų turėjimą; mokiniams, kurie turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, tais atvejais, kai tokį prašymą pateikia mokinio atstovai pagal įstatymą.

Tyrime dalyvaujantiems mokyklos mokinių atstovams ir mokyklos darbuotojams bus nuolat teikiama informacija apie profilaktinio tyrimo organizavimą, jo apibendrintus rezultatus ir prireikus, kita su profilaktiniu tyrimu susijusi informacija.

Vaikų, kurie ugdomi pagal pradinio ugdymo programą, atstovus kviečiame pranešti apie savo apsisprendimą ne/dalyvauti profilaktiniame tyrime jums tinkamiausiu būdu klasės mokytojui.


Oi, kaip nekantru laukti! Taip rūpi, kada tie mūsų augalai užaugs ir galėsime nudžiuginti draugus. Žiūrime iš visų pusių, laistome, saulytė per langą pašviečia. Vos vos pasirodžiusį žalumą padėjo pamatyti lupos. O kiek džiaugsmo pamačius prasikalusį, plika akimi nematomą lapelį! Pirmoji mus pradžiugino pipirnė. O žirniai su pupelėmis dar šildosi, bręsta…  Foto

Priešmokyklinio ugdymo  mokytoja Gražina Aranauskienė ir staigmenos autoriai: Olivija Marcinkonytė, Gabija Vyšniauskaitė Arvydas Zenevičius


Balandžio 14 dieną  ketvirtokai virtualiai dalyvavo Išmaniosios mokyklos  nuotolinėje edukacijoje ,,Interaktyvaus  atviruko gamyba‘‘.

Sužinojome  atviruko gimimo istoriją, kur ir kada gimė tradicija sveikinti artimuosius ir linkėti jiems laimės siunčiant atviruką.  Pamatėme pirmą lietuvišką atviruką, sukurtą 1904 m., o taip pat atvirukų kolekciją iš LRS archyvų. Bandėme spėlioti iš kokios šalies tai būtų atvirukas?

Šiais laikais norėdami pasveikinti artimą, galima siųsti paveiksliuką ar judančią animaciją  socialiniais tinklais, elektroniniu paštu ar susirašinėjimo programėlėmis.

Susimąstėme, kaip kilo tradicija sveikinti vaizdu?

Programavimo kalba kūrėme sveikinimo atviruką gimtadienio proga, animavome jį. Smagu buvo stebėti judantį, grojantį katiną.  Tada atviruke kūrėme žaidimą ,,Pagauk kepurėlę“. O kaip smagu tokį atviruką gauti!

Taip  galima kurti sveikinimus  visoms  progroms, animuoti ir dalintis su draugais.

Galėsime tobulinti pradėtą darbą, kurti savo projektus.

Šis užsiėmimas nors kiek  paįvairino mūsų kasdienybę.

Ketvirtokai


Sveikiname Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso

„TRAMTATULIS“ Varėnos rajono vietinio rato laimėtojas Rugilę Sinkevičiūtę (Ibg) ir Austėją Tarailaitę (Ibg), (mokytoja R. Varanavičienė).

Linkime Rugilei  ir Austėjai kuo didžiausios sėkmės regioniniame šio konkurso rate.


STEAM projektas „Užaugink draugui pupą“

Situacija neįprasta: vieni vaikai mokosi namuose, kiti lanko grupę. Beveik kasdienybe tapę klausimai: „O kur kiti vaikai?“, „Kada jie ateis?“, „Ką jie veikia namuose?“ Bundant pavasariui ir pasiilgus grupės draugų, gimsta netikėta mintis: paruošti jiems staigmeną. Kadangi keliavome po sėklų karalystę ir sužinojome, kaip sėklas reikia pabudinti, nusprendžiame draugams užauginti po pupą. Taip gimė projektas „Užaugink draugui pupą“. O kad pupoms nebūtų liūdna, šalia atsirado žirniai ir pipirnės. Stebėkite kartu su mumis, kaip bunda sėklos. Laukite tęsinio… Foto

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Gražina Aranauskienė ir staigmenos autoriai: Olivija Marcinkonytė Gabija Vyšniauskaitė Arvydas Zenevičius


Sveikiname Iag klasės mokinį Edį Lubą , Lietuvos mokinių technologijų olimpiados savivaldybės etape laimėjusį pirmąją vietą. Mokiniui pasiruošti olimpiadai padėjo mokytojas Alfredas Šapalas.


ŠIANDIEN – TARPTAUTINĖ VAIKŲ KNYGOS DIENA

Balandžio 2-oji – žymiojo danų pasakininko Hanso Christiano Anderseno gimimo diena. Nuo 1967 m. pasaulyje ji minima ir kaip Tarptautinė vaikų knygos diena. Kiekvienais metais, kuri nors šalis yra šios šventės remėja. Tos šalies rašytojas rašo kreipimąsi,  laišką pasaulio vaikams, o dailininkas kuria plakatą. 2021 metų šventės rėmėjas – Jungtinės Amerikos Valstijos. Kreipimosi tekstą parašė Kubos ir Amerikos poetė Margarita Englė, o plakatą kūrė Brazilijos dailininkas Rogeris Mello.

ŽODŽIŲ MUZIKA

Margarita Engle

Kai skaitome, mūsų mintys auginasi sparnus.

Kai rašome, mūsų pirštai dainuoja.

Žodžiai – tai būgno garsai ir fleitos muzika puslapiuose,

sklandančios paukščių giesmės ir trimituojantys drambliai,

tekančios upės, putojantys kriokliai,

aukštai danguje

skraidantys drugeliai!

Žodžiai kviečia mus šokti –

ritmas, rimas, širdies plakimas,

kanopų kaukšėjimas ir sparnų plazdenimas,

senos ir naujos pasakos,

fantazija ir tikrovė.

Ar jaukiai tūnote namie,

ar kertate naujų žemių

ir svetimų kalbų sienas,

pasakojimai ir poezija

priklauso jums.

Kai dalijamės žodžiais, mūsų balsai

tampa ateities, taikos,

džiaugsmo ir draugystės muzika,

vilties

melodija.

Iš anglų kalbos vertė Kęstutis Urba

Visus, visus vaikučius sveikiname su TARPTAUTINE VAIKŲ KNYGOS DIENA!


Balandžio 2 dieną praūžė žaismingas ir nuotaikingas „Velykinių margučių protmūšis“. Visa gimnazijos bendruomenė (ir ne tik) turėjo puikią progą prisiminti visas svarbiausias Velykų tradicijas. Protmūšio vedėja Kotryna visus smagiai pasitiko virtualioje erdvėje, kur galėjome vieni su kitais pasikalbėti ir pajuokauti. Mokinių tarybos „Velykų tradicijų ekspertai“ sukūrė šaunų protmūšį, į kurį sudėjo visas įdomybes apie Velykas. Na, o kai įveikėme žaidimo klausimus, visi vieni kitiems palinkėjome gražių švenčių ir tvirtų margučių. Buvo labai smagu prieš gražiausias pavasario šventes pabūti kartu bent virtualioje erdvėje. Mokinių taryba dėkoja visiems dalyvavusiems ir jau labai laukia kito susitikimo.Nuotolinis mokymasis kartu su iššūkiais suteikė ir naujų galimybių.

Mūsų gimnazija prisijungė prie atstovo vertimo ir kalbos reikalams Europos Komisijos atstovybėje gerbiamo  Dr. Egidijaus Zaikausko  iniciatyvos , kuri suteikė I-IV g klasių mokiniams puikią galimybę sužinoti daugiau apie vertėjo profesiją bei vertimo paslaptis. Pamokas vedė Vilniaus Universiteto Vertimo katedros bei Kauno technologijos universiteto dėstytojai.

Įvyko keturi susitikimai vyko per Zoom. Mokiniai sužinojo, kas yra vertimas, kokią reikšmę jis įgija kasdieniame mūsų gyvenime, aptarė ryškiausius vertimo istorijos momentus, susipažino su vertimo studijų ir darbo perspektyvomis. Įdomu buvo panagrinėti dalykinių tekstų tipus, programinės įrangos tekstų specifiką, jų vertimo ypatumus, literatūrinį vertimą, kultūrinį kontekstą, audiovizualinių kūrinių ypatumus  ir rūšis.

Mokiniai ne tik dalyvavo pamokose, bet ir patys turėjo atlikti užduotis – išversti dalykinį bei  literatūrinį tekstus. Teko paplušėti verčiant ir animacinio herojaus Kempiniuko Plačiakelnio ir Planktono dainą (Spongebob-teamwork-song).

Mokinių atsiliepimai apie pamokas patys šilčiausi. Jos buvo ir naudingos, ir įdomios.

Kas žino – gal ką nors iš gimnazistų pavilios vertėjo profesija?


„Trispalvėj žemėj“, Su Kovo 11-ąja! Jaunųjų Merkinės šaulių mintys apie „Šaulių sąjunga“ ir sveikinimas „Trispalvėj žemėj“, Kovo 11-osios proga. Video montažas – Rugilė Sinkevičiūtė. Fone skamba Marijaus Mikutavičiaus dainos „Aš tikrai myliu Lietuvą“ ir „Pakeliui namo“. Video


Visą šventinę kovo 11 – osios savaitę mūsų gimnazijos mokiniai bei mokytojai praleido su trispalvę rankose, šypsena veiduose, o svarbiausia, Lietuva žydėjo mūsų širdyse. Visa gimnazijos bendruomenė šiomis dienomis jungėsi taip nemėgstamas kameras ir puošėsi širdies spalvomis – geltona, žalia, raudona. Mes patys sau kūrėme šventinę nuotaiką ir prisiminėme, kad ,,brangiausios spalvos trys”. Susimąstėme, kiek daug jos reiškė tada, 1990 metais, kalbėjmės apie tai, ką jos mums reiškia šiandien. Buvo gera matyti kompiuterio ekraną, išpuoštą trispalvėmis, plačias šypsenas ir laisve degančias akis.

Nepraleidome progos ir pasidalinti faktais apie Kovo 11 – ąją. Buvo taip smagu nors kelioms minutėms atitrūkti nuo dienos rūpesčių ir padiskutuoti apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, apie laisvės teikiamas dovanas ir netgi aptarti, kada ji gali apkarsti.

Na, o šią gražią šventinę savaitę vainikavo kovo 10 dieną vykęs protmūšis apie Lietuvą, kurį organizavo Vinco Krėvės gimnazijos Mokinių Taryba. Visi buvo be galo sužavėti šiuo renginiu, o laimėtoja Gabija džiaugėsi išskirtiniu prizu – kalendoriumi. Nutarėme, kad tokių akcijų mūsų mokykloje labai trūksta ir jų norėtųsi dar ir dar.

Taigi…

Visą savaitę Merkinės V. Krėvės gimnazijoje, kad ir virtualiai, švietė  Lietuvos vėliavos spalvos, buvo juntama pakili nuotaika, skambėjo seniai žinomi ir naujai atgaivinti faktai apie mūsų šalį ir Kovo 11 – ąją, o žinia apie protmūšį nuvilnijo net iki Žemaitijos. Buvo tikrai nepaprastos dienos, kurios tik dar kartą įrodė, kad Lietuvą yra gerose rankose.

Gyvuokim… Branginkim,…Ir palaikykim vieni kitus…

Gimnazijos Mokinių TarybaKovo 2-3 dienomis vyko  II tarptautinis projekto susitikimas – ONLINE! Deja, Lietuvoje susitikti nepavyko, kaip iš pradžių planuota, bet vietoj to susitikome ir labai produktyviai dirbome per Zoom. Projekto  komandą sudaro atstovai iš Italijos, Belgijos, Kroatijos, Lietuvos ir Jungtinės Karalystės.

Projekte OUTSIDE dalyvauja 5 mokyklos ir 4 organizacijos:

Merkinės V. Krėvės gimnazija ir Inovatyvi karta/ Innovative Generation

#iisfermicatanzaro Trekkify

#DonBoscoSintPietersWoluwe ir Briuselio lauko mokykla – miško mokykla

Udruga OAZA ir Knjižnica Oš Dobriše Cesarića

Ar jums įdomu ? Daugiau informacijos rasite čia:

https://www.outsideproject.eu/ #outsideproject #ErasmusPlus #erasmusplusindire


 DĖMESIO! Labai labai labai prašome palaikyti Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos komandos filmuką MES. SAUSIO 13-oji Merkinėje. Nr. 1. Tereikia peržiūrėjus filmuką apačioje paspausti ant skaičiaus nr. 1.


Sveikiname Matą Burdulį (Iag klasė), anglų kalbos konkurso (9 – 1o klasių) rajono etape laimėjus 3 – ąją vietą.  Mato mokytoja – Audronė Streikuvienė.


Vasario 25 d. įvyko Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados regioninis turas. Olimpiadoje dalyvavo 16 mokinių iš Alytaus miesto ir rajono, Varėnos rajono ir Lazdijų rajono savivaldybių. Įvertinus mokinių etnokultūrinės kūrybinės raiškos užduotį bei etnokultūros pažinimo testo rezultatus, Dzūkijos regiono ture 9 -12 klasių grupėje nugalėtojomis tapo ir trys mūsų gimnazistės.

Ibg klasės mokinė Austėja Tarailaitė (mokyt. R. Varanavičienė) – 2 vieta.

IIag klasės mokinė Kotryna Černiauskaitė (mokyt. R. Černiauskienė) – 3 vieta.

IVg klasės mokinė Monika Kazabauckaitė (mokyt. R. Černiauskienė) – 3 vieta.

Austėjai tenka garbė ir atsakomybė atstovauti Dzūkijos regioną Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados respublikiniame ture, kur jai teks susirungti su dalyviais iš kitų Lietuvos regionų.

Linkime sėkmės Austėjai.


Sveikiname IVg klasės mokinę Agnę Baltulionytę ir IIIg klasės mokinę Ugnę Lukšytę.

Agnė Lietuvos mokinių istorijos olimpiados (10 – 12 klasių) savivaldybės etape laimėjo pirmąją vietą, o Ugnė tapo trečiosios vietos laimėtoja.

Mokinėms pasiruošti olimpiadai padėjo mokytojas Eimantas Vitkauskas.


„Šimtadienis“ Kitaip

77 abiturientų laida šimtadienį šventė neįprastu būdu. Ilgai lauktas renginys įvyko vasario 26 dieną ir pirmą kartą gimnazijos istorijoje buvo suorganizuotas nuotoliniu būdu.

Gimnazijos direktorė sveikino abiturientus linkėdama siekti užsibrėžtų tikslų. Priminė šimtadienio šventės kilmės istoriją. Tikėjimo ir pasitikėjimo dvyliktokams linkėjo Merkinės Klebonas dr. Robertas. Sveikinimus ir prasmingus linkėjimus tarė gimnazijos mokytojai.

Virtualų šimtadienį  abiturientams organizavo vienuoliktokai. Vienuoliktokai sveikino abiturientus su artėjančių mokslų pabaiga mokykloje, linkėjo sėkmės egzaminuose, sakė džiaugtis kiekviena diena mokykloje, siekti kuo geriausių rezultatų laikant brandos egzaminus.

Abiturientai sveikino mokytojus, dėkojo už didelį indėlį ugdant jaunąją kartą. Parengė video filmuką  gražiausių mokyklinio gyvenimo akimirkų. Demonstravo skaidres „Mano svajonių profesija“. Gražiausius prisiminimais ir padėkas skyrė auklėtojai. Foto


Kai virtualios pamokos pabosta, kai norisi kažko daugiau, nei kūrinių nagrinėjimas bei rašybos taisyklių mokymasis, tenka galvoti apie veiklas, kurios paįvairintų kasdienybę.

Šią savaitę, vis dar tebegyvenant  Vasario 16 – osios nuotaikomis, pasitinkant Kovo 11 – ąją, o kartu prisimenant ir vasario 21 – ąją buvusią Gimtosios kalbos dieną, 5 ir 6 klasių mokiniams lietuvių kalbos pamokos vyko šiek tiek kitaip.

Vasario 23 dieną visi 5 – 6 klasių mokiniai dalyvavo smagiame žaidime ,,Pasakų kovos“. Edukaciją organizavo Joniškio r. savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka). Prisiminėme lietuvių liaudies pasakas, jų pagrindinius veikėjus, smagu buvo atpažinti ir pasakas iš iliustracijų. Greitis, azartas, noras nugalėti draugą, pirmauti, naujų žinių troškimas – visa tai taip uždegė mokinukus, kad šie į žaidimą įsitraukė nė negalvodami. Protmūšio nugalėtojos Gabrielė Leikauskaitė (5 kl.), Faustė Varanavičiūtė (6 kl.) ir Erika Vasilevskaja (6 kl.) netgi buvo apdovanotos specialiais diplomais. Šįkart norėjosi, kad pamoka tęstųsi kuo ilgiau. Bet…

Vasario 24 dieną penktokai ir šeštokai turėjo galimybę virtualiai pabendrauti su rašytoja Gaja Guna Ekle. Tai  – vaikams gerai žinomos knygos ,,Brolis, kurio nereikėjo“ autorė. Ką reiškia autorės slapyvardis? Kaip gimė tokia knygos idėja? Kokia jūsų pirmoji parašyta knyga? Kokią knygą ketinate išleisti? Kodėl nerašote suaugusiesiems? Mokinių klausimai liejosi kaip iš gausybės rago. Išgirdome pačios autorės skaitomą tekstą, gilinomės į vaikams, paaugliams labai aktualius dalykus. Pasirodo, noras, kad kiti išgirstų, įvertintų, tartųsi su tavimi – būtent tai svarbu kiekvienam vaikui. Galėjome diskutuoti ir diskutuoti, juolab, kad neišgvildentų temų dar liko apsčiai. Bet tai jau palikime tradicinėms literatūros pamokoms.

Pasirodo, ir buvimas prie ekranų, nuotolinis mokymasis gali būti nenuobodus. Geros nuotaikos užtaisą gavome ilgam.


Ką galima nuveikti per 1 minutę? Tai toks trumpas laiko tarpas…

Į šį klausimą pabandė atsakyti IIg klasės mokiniai. Jie vasario 23 dieną dalyvavo edukacijoje ,, 1 minutės prisistatymas“. Pasirodo, 1 minutė – ypatingas laikas, norint papasakoti apie save, suteikti svarbios informacijos, sudominti pašnekovą.

Pabandėme tai padaryti… Sunkoka.  Pasirodo, pirmiausiai pats turi atsakyti į labai svarbų klausimą – kas aš esu, kuo galiu būti įdomus, kur mano stiprybė. Pirmiausiai turi pats susipažinti su savimi, kad galėtum bendrauti su kitais.

Šįkart buvome nedrąsūs, tačiau jau žinome, ką daryti/ko nedaryti, kad pirmą kartą sutiktas žmogus su mumis norėtų susitikti vėl ir vėl.

Gyvenime bus apstu situacijų, kada šiandien įgyta patirtis pravers.

Vis tik 1 minutė – tai laikas, kuris gali lemti tavo didžiuosius pokyčius.


Su švente sveikina gimnazijos muzikinė grupė! 🎵
 „Nėra geresnės dovanos už muziką, tad mes norime su visais pasidžiaugti, kad gyvename nepriklausomoje Lietuvoje, dovanodami dainą, atspindinčią meilę mūsų Tėvynei. Su Vasario 16!“  video


Džonas Kenedis yra pasakęs: “Neklausk, ką tau gali duoti valstybė, klausk, ką tu gali jai duoti.”
Artėjant vasario 16 dienai, kiekvienas galvojome ką galime padaryti gero Lietuvai. Tačiau ilgai galvoti nereikėjo. Daugelis klasių sugalvojo šaunius ir naudingus darbus. Vieni pasirinko pradžiuginti kaimynus, nukasdami jiems takelį kieme. Kiti lesino mūsų mažuosius kiemo lankytojus. Dar kiti rašė pačius gražiausius linkėjimus Lietuvai. Buvo gera stebėti, kaip daugėja gerų darbų nuotraukų su aprašymais. Mokinių tarybos sugalvota akcija pritraukė labai daug mokinių, todėl norime tarti visiems labai didelį AČIŪ už visus padarytus darbus ir už tai, kad esate kartu.
Dar kartą visi kartu įrodėme, kad karantinas negali sustabdyti mūsų !

foto    video 8kl.     video IIgkl.


Gimnazijos šauliukai sveikina su Vasario 16Dešimtąjį kartą „Knygų Kalėdos“, kurias globoja prezidentė Dalia Grybauskaitė, kvietė dalintis skaitymo džiaugsmu ir dovanoti knygas mokyklų bibliotekoms bei vaikų dienos centrams. Dovanoti tiems, kam naujų ir įdomių knygų vis dar trūksta. Mūsų gimnazijoje ši akcija vyko jau aštuntąjį kartą. Šiemet dėl pandemijos „Knygų Kalėdos“ buvo kiek kitokios, tačiau dar aktualesnės, nes skaitymas tapo viena didžiausių pramogų. Bendromis mūsų visų pastangomis pavyko surinkti 55 vertingas knygas. Džiugu, kad yra žmonių mylinčių knygas, suprantančių, kad knyga visuomet išliks didžiulė vertybė. Noriu padėkoti nuolatiniams mūsų bibliotekos rėmėjams Jurgitai ir Audriui Barysams, Jurgitai ir Arūnui Barysams, Eglei ir Linui Saboniams. Dėkoju buvusioms mokinėms Dignai Čaplikaitei ir Gabrielei Leskauskaitei. Ačiū gimnazijos bendruomenei – mokiniams: Gabijai ir Austėjai Tarailaitėms, Karoliui Janulevičiui, Danieliui Saboniui, Ugnei Lukšytei, 6 ir 8 klasės mokiniams ir jų auklėtojai Eglei Sabonienei, II ag ir IIbg klasių mokiniams ir jų auklėtojai Astai Tarailienei, III g klasės mokiniams ir auklėtojai Rūtai Kučinskienei, IV g klasės mokiniams ir auklėtojai Danguolei Barysienei; mokytojams: Rasai Alekšiūnienei, Marytei Padalskienei, Ingai Taraškevičiūtei – Kimontienei, Zitai ir Antanui Kulakauskams, Ritai ir Vytautui Černiauskams, Birutei Čaplikienei, Astai Tarailienei ir gimnazijos direktorei Reginai Sakalauskienei.

Jūsų dovanotos knygos labai pradžiugins į mokyklą sugrįžusius skaitytojus. Didelis AČIŪ visiems prisidėjusiems prie šios prasmingos akcijos. Juk dovanoti knygą – visada gera mintis!

Margarita Leskauskienė


Švietimas Covid-19 sąlygomis


Mokinių ir mokinių tėvelių dėmesiui!!!

Karantino laikotarpiu 1 – 4 (pradinės klasės) , 5 – 8, Ig – IVg klasių mokiniai mokysis nuotoliniu būdu. 

Saugokime vieni kitus


Svarbi informacija

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikučių

tėveliams!

 Įvertinusi šalyje susiklosčiusią epidemiologinę padėtį ir nepakankamai sumažėjusį gyventojų mobilumą, LR Vyriausybė nutarė pratęsti karantino režimą iki 2020 m. gruodžio 31 d. 24:00 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes rekomenduojama lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu. Ši rekomendacija įsigalioja 2020 m. gruodžio 9 d. Prašome būti atsakingais, saugoti savo, savo artimųjų ir mūsų darbuotojų sveikatą.

Sutikime žiemos šventes visi sveiki!


Informacija dėl COVID-19 ligos

Informaciją apie tai, ką turi daryti tėvai (globėjai, rūpintojai), jeigu vaikui patvirtinta COVID-19 liga arba turėjo didelės rizikos sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta ši liga, rasite Nacionalinio visuomenės sveikatos centro parengtuose algoritmuose.


Projektas „OUTSIDE“ įgauna pagreitį

Kas yra atviroji mokykla?  Kaip vyksta mokymasis lauke?  Su kokiais aplinkos iššūkiais susiduria Merkinės miestelis? Kaip aplinkosauga ir verslas gali žvelgti viena kryptimi?

Šiais ir panašiais klausimais diskutavo tarptautinio projekto „OUTSIDE“ Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos koordinacinė grupė kartu su socialiniais parneriais iš Dzūkijos nacionalinio parko ir nevyriausybinių organizacijų „Inovatyvi karta“ bei „Baltijos aplinkos forumo“.  Diskusijos dalyviai siekė apsibrėžti ir išsigryninti terminą, kas yra atvirasis mokymas. Buvo prieita prie vieningos nuomonės, kad atvirasis mokymasis yra mokykla be sienų. Dzūkijos nacionalinio parko atstovai teigė, kad mokymasis lauke padeda mokiniams greičiau įsisavinti žinias, nes mokymasis per patirtį suteikia galimybę paliesti tai, ko mokosi (gamtos mokyklų vizija). Šiai minčiai pritarė ir Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokytojai, kurie pateikė mokymosi lauke pavyzdžių. Žinoma, kaip ir kiekviena vietovė, kad ir kokia stebuklinga ji būtų, susiduria su tam tikrais iššūkiais.  Ne išimtis ir Merkinė. Verkia dzūkų širdys matydamos išguldytas šimtametes pušis. Neatpažįsta  savo grybų dygimo vietelių vietinis grybautojas. Sunkiai  sekasi atkovoti natūralias upių pievas, nes gyvulių nebeliko. O ir vandens telkiniuose gali surasti nemalonų, šiukšliną lobį. Taip, tai gal ir ne mokinių jėgoms pakeisti susidariusias problemas, bet, anot Baltijos aplinkos forumo ir DNP atstovų, reikia koncentruotis ne į tai, ko neturim, bet į tai, kuo galime didžiuotis. Turime švarų orą, švarią  žemę ir puikias sąlygas derinti aplinkosaugą, ekologiją ir verslą. Tokių pavyzdžių Dzūkijoje yra, todėl galima iš jų mokytis. Diskusijos dalyviai pasidalino mintimis, kaip galima pasitelkus kūrybingumą įgyvendinti šaunius projektus.

Projekto OUTSIDE tikslas padėti mokykloms skatinti novatoriškų įgūdžių įgijimą, kuriant verslumo projektus, grindžiamus tvaraus vystymosi idėjomis. Projektas įgyvendinamas 5 Europos šalyse

(Italijoje, Belgijoje, Kroatijoje, Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje). Projekto partneriai yra 5 mokyklos ir 4 organizacijos.

Projektas OUTSIDE yra Europos Sąjungos projektas, finansuojamas Erasmus+ programos lėšomis (2 pagrindinio veiksmo).

Projekto pradžia : 2020.10.01

Projekto pabaiga : 2023.03.30

Trukmė: 30 mėnesių.

Projekto „OUTSIDE“ koordinacinė grupė


 Savaitę prieš atostogas Iag ir Ibg. klasėms tikybos pamoka vyko kitoje virtualioje erdvėje. Temos „Pašaukimas pašvęstajam gyvenimui“ aktualumą nagrinėjome sesių saleziečių vienuolyne. Apie vienuolių pašvęstąjį gyvenimą ir jų misiją pasakojo –  Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų koordinatorė, metodininkė – s.Jurgita Jagminaitė. Mokiniams buvo labai įdomu, kad vienuolės turi vairuotojo teises, vairuoja automobilius,dirba mokyklose, ligoninėse, užsiima karitatyvine veikla.


Sveikiname IIag klasės mokinę Adrianą Večkytę (mokyt. Renata Černiauskienė), Lietuvos mokinių Rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiados savivaldybės etape laimėjus primąją vietą!

Adrianai tenka garbė atstovauti mūsų rajoną respublikiniame šios olimiados etape.

Linkime kuo didžiausios sėkmės!


Džiaugiamės mūsų gimnazijos mokinių sėkme, dalyvaujant 50 – ojo Tarptautinio jaunimo Epistolinio rašinio konkurso savivaldybės etape.

5 klasės mokinė Paulė Petrulevičiūtė (mokyt. Asta Tarailienė) šiame konkurse laimėjo 1 – ąją vietą.

Nojus Sukackas (7 klasė) ir Tomas Kašėta (8 klasė) tapo antrosios vietos laimėtojais (mokyt. Rita Černiauskienė).

6 klasės mokinė Faustė Varanavičiūtė (mokyt. Asta Tarailienė) džiaugiasi  trečiosios vietos laimėjimu.


Toliau skleidžiame džiugią žinią. Pagaliau projektas OUTSIDE įgavo pagreitį.

Vasario 4 dieną 5-9 klasių mokiniai dalyvavo susitikime su šio projekto koordinatore Raminta Rusovičiūte. Buvome jau iš anksčiau šiek tiek girdėję apie šį projektą. Mokytojai mums daug pasakojo apie jį, netgi iš anglų kalbos išvertėme brošiūrą, atspindinčią OUTSIDE idėją.

Bet štai tą saulėtą ketvirtadienį, susijungę į, deja, kol kas tik virtualų susitikimą, visi likome maloniai nustebinti.

Projekto koordinatorė Raminta mus labai šiltai ir jaukiai, tačiau tik virtualiai, priėmė į savo namus. Su ja mes smagiai pasišnekėjome. Daug dirbome internetinėje platformoje, kurioje Raminta mums vis užduodavo klausimus, kurie jai padėjo sužinoti, kokia mūsų nuotaika, kaip mes šiandien jaučiamės. Projekto koordinatorė mums dar plačiau papasakojo apie patį projektą.

Pirmas dalykas, kurį padarėme susitikimo metu, tai prisistatėme ir susipažinome. Neilgai trukus Raminta mums uždavė keletą klausimų ir paskirstė į mažas grupeles, kuriose turėjome diskutuoti ir kiek įmanoma giliau apsvarstyti koordinatorės iškeltas problemas. Pasibaigus diskusijoms visi vėl sugrįžome į pradinį ,,kambarį”, pasidalijome savo grupių atsakymais, nuomonėmis ir sprendimais. Buvo galima drąsiai ir lengvai reikšti savo mintis, nes auditorija buvo puiki, įsiklausanti. Visos grupelės paminėjo mūsų mokykloje prigijusią akciją ,,Darom” ir  dar daugiau įvairių veiklų, kurias galėtume vykdyti gimnazijoje. Kilo dar daugiau diskusijų… Jų metu sugalvojome labai daug gražių idėjų. Nusprendėme, kad Merkinėje labai tiktų dviračių nuomavimo punktas, verslai galėtų vykdyti akcijas, kurių metu, mainais į tam tikrą kiekį surinktų šiukšlių, būtų pavaišinama kava. Daugelis minėjo, kad reikėtų keisti plastikinius maišelius medžiaginiais. Po šios minties mes jau žinojome, kad įgyvendinant šį tikslą galėtų prisidėti ir mūsų gimnazijos mokiniai.  Sumąstėme, kad net mūsų miestelyje galėtume įgyvendinti akcijąs ,,Diena be automobilio”, ,,Švarūs plaučiai” ir t.t. Taip pat galvojome, kas mus skatina užsiimti aplinkosauga, ar ji apskritai reikalinga, mąstėme,  su kokiais pagrindiniais aplinkosaugos iššūkiais susiduriama Merkinėje.

Visi kartu taip kalbėjomės gerą valandą, tačiau laikas tikrai neprailgo. Jį praleidome  puikiai. Iš paskutiniųjų Ramintos klausimų jutome, kad beveik visi projekto nariai norėtų tokiame susitikime dalyvauti dar ir dar.

Turėjome puikią progą artimiau susipažinti su aplinkosauga ir tvariu verslu.  Šis susitikimas buvo be galo naudingas mums, jaunajai kartai. Mūsų gimnazijos mokiniai labai džiaugiasi, kad tokie projektai, kaip OUTSIDE, vyksta Lietuvoje. O šįkart – ir visai šalia mūsų.

foto

Ib g klasės mokinės

Austėja Tarailaitė

Rugilė Sinkevičiūtė


Sveikiname Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados savivaldybės etapo laimėtojus.

 9 – 10 klasių grupė:

Rugilė Sinkevičiūtė (Ibg kl.) – I vieta (mokyt. Renata Varanavičienė)

Asta Bubnelytė  (IIag kl.) – II vieta (mokyt. Asta Tarailienė)

Agnė Jocytė (IIbg kl.) – III vieta (mokyt. Asta Tarailienė)

11 – 12 klasių grupė:

Justina Žitkutė (IIIg kl.) – II vieta (mokyt. Renata Varanavičienė)

Linkime Rugilei kuo didžiausios sėkmės atstovaujant rajoną respublikiniame šios olimpiados ture.


,,Išsilavinęs žmogus yra tas, kuris žino, kaip sužinoti tai, ko jis dar nežino“ (vokiečių filosofas George Simmel).

Pasibaigus pirmajam pusmečiui, pats laikas stabtelėti. Ne, atsipūsti neketiname, bet tai puiki proga apžvelgti savo akademinius rezultatus, pasimatuoti, kiek paaugome, padiskutuoti, kaip sekėsi siekti užsibrėžtų tikslų, išsikelti sau naujus iššūkius.

Vasario 1 – oji mūsų gimnazijoje – Refleksijos diena. Ji visiems mokiniams prasidėjo nuo atvirų pokalbių su klasių auklėtojais. Juk klasė – maža šeima. Aptarti, kur esame, kur link judame, tiesiog būtina. Mokiniai prisiminė dar rugsėjo mėnesį išsikeltus savo ugdymosi tikslus, pasidalijo patirtimi, kaip sekėsi jų siekti, aptarė, su kokiomis problemomis susidūrė, kas padėjo jas išspręsti.

Kiek vėliau visų jau laukė atskirų dalykų mokytojai. Padiskutuoti tikrai buvo apie ką… Akademiniai rezultatai, emocinė būsena, nuotolinis mokymasis, asmeninė pažanga – tai temos, aktualios visai gimnazijos bendruomenei.

Tiek mokiniai, tiek mokytojai seniai žino, kad nuveiktų darbų įsivertinimas – tiesiausias kelias į sėkmę. O mūsų visų siekis – augti, tobulėti, stiebtis į viršų.

Drąsos augti – to linkime visai gimnazijos bendruomenei.


Vasario 1 dieną 1-4 klasėse vyko netradicinė refleksijos diena.

Karantinas… Nuotolinis … Pusmetis…

Pirmokai nori, kad greičiau baigtųsi karantinas. Su tėveliais apmąstė ,ko sieks antrą pusmetį.   Dauguma nori išmokti gerai skaityti ir rašyti, skaičiuoti ir pasakoti. Stengsis susikaupti per pamokas.

Antrokai žino, ko sieks antrą pusmetį. Jie stengsis mokytis, sieks geresnių rezultatų. Daugiau skaitys, rašys. Skaitydami matys skyrybos ženklus. Svarbiausia laiku atliks užduotis. Gerai sutars su klasės draugais.

Trečiokai stebėjo mokytojos pristatymą „Kaip mums sekėsi?“ Mokytoja parengė skaidres, kur mokiniai galėjo matyti savo mokymosi rezultatus ir palyginti su antros klasės rezultatais. Vėliau mokinukai gavo savarankišką darbą „Atsigręžk atgal ir pažiūrėk į priekį“. Vaikai, pasitarę su tėveliais,  turėjo užpildyti asmeninį įsivertinimo lapą: surašyti savo sėkmes, sunkumus, ką norėtų išmokti geriau ir kaip tai pasieks.

Ketvirtokai taip pat pasimatavo savo pažangą. Šių mokslo metų mokymosi  rezultatus palygino su trečios klasės rezultatais. Stabtelėjo, įsivertino… Gal ne tiek  svarbus yra pusmečio rezultatas, geras testo vertinimas, diktantas be klaidų? O svarbiausia, kad žinau, kaip ir ką galiu padaryti kitaip – geriau. Aš tai žinau ir galiu. Tai padrąsinimas  žengti pirmyn…

O, kad išsakytos mintys nepasimestų, jas užrašė, papuošė žiemiškais vaizdais.

Tolesnė žiema turi būti smagi ir saugi, todėl  žiūrėjome civilinės saugos filmuką „Žiemos pavojai“.

Marytė Padalskienė


Svarstymui teikiama gimnazijos direktorės Reginos Sakalauskienės 2020 metų Veiklos ataskaita. Gimnazijos bendruomenės nariai kviečiami teikti siūlymus dėl ataskaitos vertinimo gimnazijos tarybos pirmininkui, Eimantui Vitkauskui el. paštu eimantas.vitkauskas@gmail.com iki 2021 m. sausio 31 d.


Sveikiname Fizikos olimpiados savivaldybės etapo I vietos laimėtoją IIag klasės mokinę Astą Bubnelytę (mokyt. Akvilė Prakapienė).


Sveikiname Biologijos olimpiados savivaldybės etapo laimėtojus:

Asta Bubnelytė (IIag kl.) – I vieta (mokyt. Neringa Kosmanienė)

Monika Kazabuckaitė (IVg kl.) – I vieta (mokyt. Inga Vilktrakienė)

Austėja Keršytė (IIIg klasė) – II vieta (mokyt. Inga Vilktrakienė)


Sveikiname Lietuvos mokinių 69 – osios matematikos olimpiados savivaldybės etapo prizininkus

 Ovidijus Točelis (IVg klasė) – I vieta (mokyt. Rūta Kučinskienė)

Austėja Keršytė (IIIg kl.) – I vieta (mokyt. Rūta Kučinskienė)

Asta Bubnelytė (IIag klasė) – II vieta (mokyt. Alytė Katelynaitė)

Austėja Tarailaitė (Ibg klasė) – III vieta (mokyt. R. Kučinskienė)


Sveikiname Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajoninio turo nugalėtojus:

Austėja Tarailaitė (Ibg kl.) – I vieta.

Matas Burdulis (Iag kl.) – II vieta.

Asta Bubnelytė (IIag kl.) – I vieta.

Kotryna Černiauskaitė (IIag kl.) – III vieta.

Mokiniams olimpiadai pasiruošti padėjo chemijos mokyt. Rūta Prusevičienė.

Austėja Keršytė (IIIg kl.) – I vieta.

Mokinei olimpiadai pasiruošti padėjo mokyt. Vilija Pautienienė.

Žvelk giliau, mąstyk plačiau, pradėk veikti

Tokiais žingsniais Merkinės Vinco Krėvės gimnazistai pradėjo 30 mėnesių truksiančią kelionę prie tarptautinio projekto „OUTSIDE“. Šiuolaikinė mokykla jau seniai yra orientuota ne tik į žinių perteikimą. XXI a. jaunuoliai gali informaciją susirasti patys ir mokytojai tampa tik vedliais milžiniškame informacijos vandenyne. Visuomenė tikisi, kad jaunuolis, baigęs mokyklą, įgys ne tik žinių, bet ir komunikavimo, socialinių, asmeninių, pažinimo bei iniciatyvumo ir kūrybingumo  kompetencijų. Šioms viltims pateisinti Merkinės Vinco Krėvės gimnazistai, kartu su mokytojais ir socialiniais partneriai,s prisijungė prie Europos Sąjungos projekto „OUTSIDE“, kuris yra finansuojamas Erasmus + programos lėšomis. Šis projektas įgyvendinamas 5 Europos šalyse (Italijoje, Belgijoje, Kroatijoje, Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje). Jo metu visų šalių moksleiviai išbandys naują mokymosi formą, pagrįstą  tikrais iššūkiais. Pagrindinis iššūkis –  sujungti aplinkosaugą, visuomenę ir ekonomiką siekiant geresnės gyvenimo kokybės. Žinoma, pradėti reikia nuo savęs, todėl mokiniai pirmiausia turi išsiaiškinti vietos bendruomenės aplinkosaugos poreikius, interesus ir galimybes, atpažinti verslo idėjas ir paversti aplinkosaugos problemas verslo galimybėmis. Apie ekologišką verslą mąstyti verčia pati gamta, o jaunuoliams planetos gerovė tampa labai aktuali. Tai kodėl saugant gamtą, ją tausojant , sprendžiant aplinkosaugos problemas nesukurti verslo? Merkinės Vinco Krėvės gimnazistai, kartu su  Europos šalių jaunaisiais kolegomis, aplinkos ekspertais  turės pateikti verslo idėją, teiks pasiūlymus savo bendraamžiams ir kurs tvaraus vystymosi galimybes vietos bendruomenėms.

Projekto „OUTSIDE“ koordinacinė grupė


Sausio 13 – oji gyva kiekvieno lietuvio širdyje.

Praėjus jau 30 metų tai dar kartą įrodė Merkinės V. Krėvės gimnazijos bendruomenė.

Nuo pat ryto vieningai dalyvavome pilietinėje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“ (šįkart atminimo, vienybės ir laisvės liepsnelės švietė kiekvieno iš mūsų namų languose). Prie kompiuterių ekranų vyko prasmingos teminės valandėlės, integruotos istorijos, pilietiškumo pamokos. Visą savaitę mokiniai stebėjo mokytojų rekomenduotas TV laidas, kurias vėliau aptarė pamokose. Kai kas nepabūgo sudalyvauti ir įvairiuose Laisvės gynėjų dienai skirtuose konkursuose: piešė piešinius, rašė rašinius, dainavo, fotografavo… Apie prieš trisdešimtmetį šalį sukrėtusius Sausio 13 – osios įvykius buvo kalbamasi visą dieną.

Akivaizdu, jog atminčiai pandemija sutrukdyti negali.

Visada prisiminsime tai, už ką esame dėkingi Sausio 13 – osios didvyriams. Juk Laisvė nėra duotybė. Už ją tenka kovoti, ją reikia ginti, saugoti, puoselėti. Privalome atminti tai – juk esame atsakingi, kad Laisvės dvasia degtų mūsų ir mūsų vaikų širdyse. Foto


Ačiū, kad išsaugojote mums Laisvę

 Tokiais žodžiais prasidėjo šis, žvakelių liepsnos nušviestas sausio 13-osos, rytas. Nors susitikti visi klasėje ir uždegti simbolinę žvakutę per pirmą pamoką minėdami sausio 13-osios aukas negalime, tačiau mes, Ig klasės mokiniai, sugalvojome labai gražią idėją. Norėdami pasakyti, kad  mes, Laisvės vaikai, neužmirštame paaukojusių savo gyvybes tą kraupią naktį, prisimename ir tuos, kurie ne vieną savaitę trapiąją Laisvę saugojo. Mes parašėme 10 merkiniškių po gražią žinutę, kurioje dėkojome už išsaugotą mums laisvę. Lietuviai – didžių, ryžtingų žmonių tauta. Kiekviename tėvynės mieste ir  kaimelyje gyvena daugybė žmonių, kurie savo gimtąjį kraštą myli taip pat stipriai kaip savo šeimos narį. Vos tik išgirdę prašymą, jog reikia padėti ir ginti tėvynę, merkiniškiai  nedvejodami vyko į Vilnių. Jie budėdavo kasdien, daug dienų, prie Vilniaus televizijos bokšto, Aukščiausiosios Tarybos, Radijo ir televizijos komiteto  pastatų. Minios žmonių maldomis ir dainomis palaikė Lietuvos nepriklausomybę. Sausio 13-oji šiandien vadinama Laisvės gynėjų diena, Lietuvos Laisvės švente. Dėkojame Visiems, kurie sausio 13-ąją išsaugojo mūsų laisvę! O kiekviename lange atsispindinti žvakės liepsnelė tarsi byloja, kad atmintis gyva, kad kiekvienas yra prisimenamas.

Karolina Mašalaitė, I g kl.


,,Mes neužmiršime“

Dalijamės Merkinės V. Krėvės gimnazijos ,,Jaunųjų šaliukų“ akcijos, skirtos Sausio 13 – osios atminčiai išsaugoti, akimirkomis.

Atmintis priklauso mums. Juk mes, jaunoji karta, esame įpareigoti neužmiršti, už ką esame dėkingi kovojusiems ir žuvusiems už mūsų tautos laisvę. video

Mokytojas Vytautas Černiauskas


Žiemos pramogos 

3 klasės mokiniai informacinių technologijų pamokų metu turėjo prisiminti, kaip į nuotolinio mokymo/si sistemą įkelti priedą. Kad nuotolinis mokymas/sis nebūtų tik darbas prie kompiuterio, mokiniai turėjo nufotografuoti veiklą, susijusią su žiemos pramogomis ir nuotrauką patalpinti į sistemą. Kaip jiems sekėsi, galite matyti nuotraukose.

 

Informacinių technologijų mokytoja Aušra Stravinskienė


Sausio 8 dieną vyko Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados savivaldybės etapas. Sveikiname IIIg klasės mokinę Aistę Kašėtaitę (mokyt. Audronė Streikuvienė), šiame etape laimėjusią I – ąją vietą ir įgijusią teisę atstovauti rajoną respublikiniame šios olimpiados etape. Linkime Aistei kuo didžiausios sėkmės.


 Labai smagu, kad šiais metais gražiausia Kalėdine puošmena tapo mūsų akcija „Kalėdinė mandarinų girlianda“. Visos klasės kartu su auklėtojais sukūrė unikalius, mielus, linksmus ir labai šiltus sveikinimus. Džiaugiuosi, kad ir tokiomis sąlygomis mums pavyko sukurti Kalėdinę nuotaiką ir perteikti ją kitiems ! Ši akcija mus suartino bendram tikslui ir priminė, kad Kalėdų dvasią galime skleisti, ir nuotoliniu būdu. Prie šios akcijos prisidėjo 5 – 12 klasių mokiniai su auklėtojais. Visi bendrai sukūrėme mažą Kalėdinį stebuklą, kuris tikrai daugeliui sukėlė šypsenas ir geras emocijas. Mokinių taryba labai džiaugiasi puikiai pavykusia akcija.

5 klasė  6 klasė  7 klasė  8 klasė  I g. klasė  II g. klasė  III g. klasė   IV g. klasė ir IT mokytoja

Gimnazijos mokinių prezidentė Rugilė Sinkevičiūtė.


Ir vėl skamba Kalėdų varpeliai, pranešantys, kad reikia sėsti ir apžvelgti prabėgusius metus…

O Kalėdų juk niekas negali sustabdyti.

Tai gruodžio 22 dieną įrodė ir mūsų gimnazijos mokiniai. Nesvarbu, kad prie kompiuterių ekranų, tačiau mūsų gimnazijoje tą dieną vyko netradicinio ugdymo diena ,,Skamba Kalėdų varpeliai“, skirta 5 – 8, Ig – IVg klasių mokiniams.

Ši diena prasidėjo trumpais ,,Kalėdiniais pusryčiais“, po kurių visų klasių mokiniai žiūrėjo pasirinktą kalėdinį filmą arba spektaklį. Žinoma, matyti vaizdai, jautrios istorijos visus įkvėpė diskusijai.

Bene laukiamiausia dalis – klasių popietės. Gaila, kad šiais neramiais laikais buvimas kartu yra šiek tiek kitoks,  bet bendrystės dvasia ir Kalėdų šventės nuojauta  buria visus prie bendros veiklos. Tai, kas gruodžio 22 – osios popietę vyko klasių bendruomenėse, tiesiog alsavo šiluma, ramybe, ypatingu susitelkimu. Reikėtų pastebėti, kad kai kur aidėjo ir siautulingos linksmybės – kai labai nori, juk viskas įmanoma.

Mokiniai virtualiai svečiavosi vienas kito namuose, grožėjosi  tviskančiomis bendraklasių eglutėmis, gurkšnojo kvapnią arbatą, skanavo gardžius meduolius. Pandemija nesutrukdė įvykti įvairiems konkursams (,,Gražiausio augintinio“, ,,Metų nuotraukos“, ,,Gražiausios eglutės“, ,,Gražiausios kalėdinės dekoracijos“), nominacijoms. Smagu buvo išgirsti, kaip Kalėdos švenčiamos kiekvieno iš mūsų namuose. Ovacijų sukėlė filmai iš klasių gyvnenimo, prisiminimai iš anksčiau vykusių kalėdinių popiečių, karnavalo pasirodymų. Sugebėjome ir pažaisti, ir padainuoti. Na, o svarbiausia – visi išgirdome nuoširdžius, šiluma, ramybe ir viltimi dvelkiančius palinkėjimus vienas kitam. Šiuo laikotarpiu jie skambėjo kaip kitų metų užkalbėjimas, siūlantis švęsti gyvenimą.

Paradoksas – kartais būdami toliau vienas nuo kito tampame artimesni.

Tokiomis nuotaikomis visi išskubėjome ruoštis Kaldėdoms. Juk tai – pati įspūdingiausia metų šventė, kurios pavogti niekam niekada nepavyks.


Gruodžio 17 dieną nuotoliniu būdu vyko etnokultūros olimpiados rajoninis turas. Mūsų gimnazistėms ir vėl šypsojosi sėkmė.

5 – 8 klasių grupėje nugalėtoja tapo 6 klasės mokinė Faustė Varanavičiūtė (mokyt. Asta Tarailienė).

9 – 12 klasių grupėje pimąją vietą laimjo IVg klasės mokinė Monika Kazabuckaitė (mokyt.  Rita Černiauskienė)

IIag klasės mokinė Kotryna Černiauskaitė (mokyt. Rita Černiauskienė), Ibg klasės mokinė Austėja Tarailaitė (mokyt. Renata Varanavičienė) tapo antros vietos laimėtojos.

Visos mūsų gimnazijos mokinės atstovaus mūsų rajoną regioniniame etnokultūros  olimpiados etape.

Didžiuojamės, džiaugiamės ir linkime kuo didžiausios sėkmės Faustei, Monikai, Kotrynai ir Austėjai.


2020 m. gruodžio 15 d. vyko Lietuvos mokinių informatikos olimpiados savivaldybės etapas, kuriame dalyvavo mūsų gimnazijos IVg klasės mokinys Ovidijus Točelis (mokyt. Aušra Stravinskienė). Sveikiname Ovidijų, laimėjus antrąją vietą šioje olimpiadoje.


COVID-19 ne kliūtis…, o kita galimybė…

Išaušo 2020 metų gruodžio 11-osios dienos rytas. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos darželinukų grupėje sujudimas. Gauta žinia: ,,Atvyksta Kalėdų Senelis“. Kaip? Juk karantinas… ir neramus LAUKIMAS… Eilėraštukai tik įpusėti kartoti ir žiū:

-Ateina ateina ATEINA!!!

Ar įmanoma atkartoti vaikų džiaugsmingą sušaukimą? rankų mojimą? kojų trepsėjimą?…

Ir atėjo. Sustojo po langu. Su maišu ant pečių…ir skamba naujai eilėraščių posmai (tai kas, kad suklystam – jaudulys), ratelis, žaidimas..

-Vaikai, kodėl Kalėdų Senelis negali ateiti ir pažaisti su jumis, o sveikina jus už lango? – tai gimnazijos direktorės Reginos Sakalauskienės klausimas mažiesiems; kaip ir priklauso įstaigos vadovui patikrinti, ar viskas tinkamai paruošta.

-Todėl, kad karantinas…, – nepasimeta darželinukai.

Ir tikrai, kad viskas praeitų sklandžiai ir saugiai, direktorė daug prisidėjo prie darželinukų džiaugsmo. O džiaugsmas augo su vis gauta dovanėle iš Kalėdų Senelio dovanų maišo…  Foto

Teauga DŽIAUGSMAS visų širdyse! COVID – 19 ne kliūtis… o kita galimybė…

Auklėtoja Jadvyga


2020 metų lapkričio 9 – gruodžio 4 dienomis Lietuvoje vyko 17-asis mokinių informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“. Džiugu, kad jame puikiai pasirodė ir mūsų gimnazijos mokiniai.

Sveikiname 6 klasės mokinę FaustęVaranavičiūtę, IIag klasės mokinę Astą Bubnelytę ir IVg klasės mokinį Ovidijų Točelį, laimėjusius I – ąsias vietas savivaldybėje (mokyt. Aušra Stravinskienė).

Beje, Ovidijui nusišypsojo ypatinga sėkmė – jis užėmė 7 – ąją vieta šalyje ( reikėtų priminti, kad Ovidijus šiame konkurse puikiai pasirodė jau ne pirmą kartą).

Linkime mokiniams sėkmės kituose konkursuose.


Sveikiname IIbg klasės mokinę Agnę Jocytę (mokyt. Asta Tarailienė).

Agnė – 7 – ojo respublikinio moksleivių meninės kūrybos festivalio ,,Susitikimas ežio dvare“  laureatė.  Beje, laureatės sėkmė šiame festivalyje Agnei šypsosi jau ne pirmą kartą.

Linkime Agnei sėkmės tolesniuose kūrybiniuose bandymuose.


Padovanokite vaikams naujų knygų ir begalę džiaugsmo!Lietuvoje prieš didžiąsias žiemos šventes jau dešimtą kartą startuoja akcija „Knygų Kalėdos“.  Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota ir toliau globojama respublikinė akcija sutelkia knygų bičiulius visoje šalyje bei kviečia dovanoti knygas bibliotekoms, o kartu ir džiaugsmą vieni kitiems.

Dovanoti knygas – tarsi kitam padovanoti nepatirtą nuotykį, įspūdžių kupiną susitikimą, naują pažintį, išmintį…

Kviečiame visas klases prisijungti prie akcijos „Knygų Kalėdos“ ir padovanoti gimnazijos bibliotekai naujų ar jau perskaitytų knygų! Jūsų dovanotos knygos labai pradžiugins skaitytojus.Tęskime skaitymo tradicijas ir turtinkime savo gimnazijos biblioteką!
Akcija vyks iki vasario 15 d.


Merkinės Vinco Krėvės gimnazija turi naują Gimnazijos mokinių prezidentę!

Beveik du mėnesius 5 kandidatai iš I  – IIIg klasių (Ugnė, Kamila, Inesa, Edis ir Rugilė), dalyvavo įtemptoje rinkiminėje kampanijoje. Susitikimai, agitaciniai skelbimai, skrajutės, lankstinukai, filmukas, programų pristatymai, atsakinėjimas į rinkėjų užduodamus klausimus… Buvo visko: abejonių, nerimo, ryžto, nusivylimų, užsispyrimo, džiaugsmo, palaikymo ir padrąsinimo. Galiausiai, šiandien iš Gimnazijos mokinių tarybos atstovų sudaryta Rinkimų komisija suskaičiavo balsus ir paskelbė, kad 2020 m, Gimnazijos mokinių prezidento rinkimus įtikinamai laimėjo  Ibg klasės mokinė Rugilė Sinkevičiūtė! Sveikiname nugalėtoją ir linkime sėkmės dviejų metų kadencijoje, einant šias atsakingas pareigas!


Paminėjome Vinco Krėvės 138-ąjį gimtadienį

Spalio 19 d.  pirmokėliai kartu su savo mokytoja  iš pat ryto išvyko į Subartonis. Oras puikus, saulutė šypsojosi ir šildė rudeniniais spinduliais . Ant  rašytojo Vinco Krėvės kapo mokytoja uždegė žvakutę, vaikai padėjo gėlių. Po to aplankė rašytojo namą –muziejų. Čia juos pasitiko muziejaus darbuotojai Evelina Buržinskienė ir Deividas Preišegalavičius, kurie šiltai priėmė, pavaišino ir įdomiai papasakojo mokiniams apie rašytoją, jo vaikystę. Įgiję žinių apie Vincuką, kupini gerų įspūdžių pirmokėliai sugrįžo į mokyklą. O čia jų laukė  gimnazijos abiturientai. Mokyklos aktų salėje prasidėjo „mažųjų krėviukų krikštynos“. Mažiausieji ir vyriausieji kartu žaidė žaidimus, šoko ir dainavo. Po to  pirmokėliai priėmė priesaiką būti tikrais krėviukais ir savo gerais darbais garsinti ne tik gimnaziją, bet ir Lietuvą visame pasaulyje.   2 – 4 klasių mokiniai skaitė V. Krėvės kūrinius ir kūrė jų iliustracijas. Antro aukšto koridoriuje surengė V.Krėvės iliustracijų parodėlę. Foto 

Krivaičių krikštynos

Spalio 12-19 dienomis IIg klasė ruošė mus, I g klasės mokiniams, krikštynas. Nors situacija buvo komplikuota (dėl Covid -19 situacijos), tačiau nelikome nepakrikštyti. Kiekvieną rytą, 7.58 val., gaudavome laiškelį su užduotimis. Nuoširdžiai su šypsenomis darėme kiekvieną užduotį, bandėme parodyti klasės vieningumą ir norą būti pakrikštytais! Sukome galvas kurdami eilėraštį, smagiai leidom laiką šokdami šokį „Bitute pilkoji”, savo vienybę demonstravom kurdami filmuką, kuris mintimis grąžino į senesnius laikus. Spalio 19-ąją dieną per V. Krėvės gimtadienį buvome pakrikštyti. Ryte mums ant kaktos paliko “K” raidės antspaudą, juk tai svarbus mūsų gimnazijos krikštynų atributas, ir iškeliavome į žygį Subartonių link. Pradėję žygį mes nuolat galvojome, kaip būsime pakrikštyti. Praėję visas stoteles, kuriose buvome klausiami klausimų iš V. Krėvės kūrinių, užsukome į rašytojo gimtuosius namus. Prie dar dažais kvepiančio muziejaus ir prasidėjo mūsų krikštas. Iš pradžių mūsų paprašė pristatyti užduotis, prie kurių plušėjome visą savaitę. Po jų sekė priesaika. Visi atsiklaupę kartojome dešimtokų diktuojamą priesaiką. Taip pat mums davė krikšto vardus. Turbūt visai nekeista – vardai iš K raidės. Gavus krikšto vardą buvome savo krikštatėvių pašventinti Vinco Krėvės namų vandeniu. Krišto pabaigoje buvo perduotas žiedas, kuris kasmet būna perduodamas krikštasūnių auklėtojams. Ačiū, Mūsų krikštatėviams, už puikias krikštynas! Foto

Karolina Mašalaitė ir Matas Jauneika, I g klasės mokiniai, krivaičiai

  Krėvės keliu antrą kartą

Spalio 19-oji išaušo gana vėsi. Termometro stulpelis terodė vos 1-ą laipsnį šilumos, o šen bei ten žolė buvo pamindžiota šalnos asilėlio.

Penktadienį planuotas gimnazijos bendruomenės žygis Merkinė – Subartonys – Merkinė taip vadinamų Krėvės draugaičių buvo atkeltas į pirmadienį. Kas daryc’? Belieka apsirengti šilčiau, avalyne patogia apsiauti ir nusiteikti kelionei.

Valio! Pirmadienis, o pamokų nėra. Valio Vincui Krėvei, kad leido legaliai prasiilginti savaitgalį! Džiūgauja 5-8 ir I-III g klasių mokinukai ir lydimi vieno, dviejų ar net trijų mokytojų leidžiasi į kelią. Tiesa, jų kelias šiemet pailgėja, nes žygis prasideda nuo buvusio Merkinės internato mokyklos pastato ir vingiuoja iki kelio, vedančio mišku į Subartonis, gerą puskilometrį miestelio gyventojų dirbamais laukais arba gilyn besidriekiančiomis miestelio gatvėmis. Svarbiausia pasiekti stoteles, kur jau nuo pusę devynių žygeivių laukia trečiokai gimnazistai, moderniai persirengę Krėvės kūrinių personažais.

Eina mokytojai su vaikais, eina ir vis vaikams kartoja – ko lekiat kaip akis išdegę, ko gi nefotografuojat kelio, iš ko reportažą darysit, a? Stabteli vienas kitas kūdikis, spusteli telefoną ir jau, žiūrėk, bus nutraukta viena kita akimirka. Dėl viso pikto mokytoja kokį berželį, saulės nutviekstą, nutraukia, juk gražu.

Štai ir pirmoji stotelė. Laukia Kukis ir Gugis iš „Raganiaus“, laukia ir barasi, stovėdami prie Merkinės miesto riboženklio. Staiga šalia jų šąlanti kaimietukė paberia klausimų krūvą, norėdama patikrinti einančiųjų žinias iš rašytojo gyvenimo ir kūrybos, ir, sulaukusi gana neblogų atsakymų, nuramina besiginčijančius, tad praleidžia žygeivius tolyn.

Ilgai eiti netenka, bespoksant į miške augančius apynius, besižavint dar nespėjusia pageltonuoti lapija, prisimenant dvejų metų senumo nuotykius. Greitai keliauninkus užklumpa „Gilšės“padavimo plėšikai ir, grasindami šautuvais, verčia daryti pritūpimus. Pagaliau išsivadavę iš plėšikų rankų, traukiame tolyn ir būtinai užkalbiname šeštokės Ugnės tėtį, Džiugą Petraitį, besidarbuojantį savo tėvo sodyboj miško viensėdyje. Ak, štai kaip: kelias, kuriuo jaunasis Vinculis kulniavo į Merkinę mokytis, vingiavo kiek kitaip nei dabar, ak, kiek dar daug įdomių dalykų gali papasakoti pašnekovas, bet mes padėkojame ir traukiame toliau.

Štai ir rodyklė, žyminti Subartonių ąžuolyną. Taip taip, tai ypatingas miškas pušų nusėtoje Dzūkijos žemėje. Taip taip, giliau paėję ir Vincuko ąžuolą rastume, bet mūsų laukia bobulės piemenukai prie Pakelinio. Tad pirmyn.

O pakeliui kirtavietės akį traukia, ypač septynių velnių išvartyti medžiai. Tai įsiamžinam prie išvartų. Štai ir Pakelinis. O Dieve, dar tik 9:30, o ežeras garuoja, rūkais rūkuoja… Gražu… Kiek sušalę piemenukai prie laužiuko šildosi ir mus, atėjusius, kviečia žaidimų ir ratelių žaisti. Ką gi prisijungiam. Vis šilčiau.

Pagaliau nusiraminam ir kylam į vėlių kalnelį, kur svajoti mėgdavo „Bedievio“ Vainorus. Sustojam prie Krėvės šeimos kapo, uždegam žvakutes, pasikalbam, kodėl rašytojui taip svarbu buvo atgulti gimton Subartonių žemelėn, pasimeldžiam ir susikaupę leidžiamės pro vartelius link Subartonių kaimo.

Sutinkam subartoniškį, vedantį arklį ganytis, klusternam, ar galima nufotografuoti. Galima, sako mums, bet tiktai arklį, manęs ne.

Štai ir atsinaujinęs modernesnis rašytojo atmintį saugantis muziejus. Tik jame dešimtokai krikštija devintokus. Šie jau paženklinti ant kaktos raide K, suklaupę muziejaus kieme prisiekia būti verti krivaičių vardo. Smagu, kad galėjom ir mes stebėti.

Mus pasitinka abu muziejininkai – Deividas Preišegalavičius ir Evelina Buržinskienė, įleidžia muziejaus vidun, susodina svetingai prie stalo, pavaišina Krėvės sausainiais ir kola (tai buvo tikrai tikrai netikėta!). Jiedu nuoširdžiai papasakoja apie rašytojo vaikystę, gimtųjų namų sąsajas su atskirais kūriniais, prižada mums, kad atsiradus stendams atnaujintas muziejus tiesiog bus lobių lobis kiekvienam mokinukui, užsukusiam pasimokyti rašytojo kūrinių interpretacijų. Padėkojame už šilumą ir svetingumą ir jau gręžiamės atgal, Merkinėn, savo vietą užleisdami penktokams ir septintokams.

Eiti ilgai netenka, nes prie Pakelinio jau užkandžiauja vyresnieji gimnazistai mokyklos virėjų keptais kibinais ir šilta arbata. Gera… Ką besakyti… Tiesiog gera…

Ir nesunku sugrįžti atgal Merkinėn pėstute tuos septynis kilometrus. Nesunku nei penktokui, šeštokui, nesunku ir sunkokai kalnan lipančiam mokytojui. Ir smagu, kad pirmyn nulekia fizinio lavinimo mokytojai su dalimi keliauninkų, o likusieji povalioj grįžta namo…

Kas kad kojytes skauda, bet kokia įspūdžių gausa lydi kiekvieną. Juk šventėme savo mylimiausio, nepakartojamo rašytojo gimtadienį. Šventėme siautėjant nesuvokiamam corona virusui. Tai ir dėl jo ėjome mišku, ėjome kvėpuodami sveiku miško oru, lydimi saulutės šilumos.

Gal visgi Krėvės draugaitės išmeldė Dievulio gero oro. Gal visgi…

Rita Černiauskienė, lietuvių kalbos mokytoja

  

 


Po kerinčios kelionės į Kretingą ir Palangą mūsų gimnazijos dešimtokai surinko begalę gražių, įdomių nuotraukų, kuriose atsispindi visas Baltijos paslaptingumas. Fotografuodami pajūrio grožybes, net nesitikėjome, jog esame tokie menininkai ir gebame pagauti tiek daug įspūdingų akimirkų. Dabar visi kelionės įspūdžiai nuotraukų pavidalu sugulė mūsų klasėje. Džiaugiamės, didžiuojamės ir kviečiame visus pasigrožėti mūsų pačių surengta paroda. 

O atsakymo į klausimą, apie ką gi ošia Baltija, vis dar ieškome. Kasdien. Kiekvienos pertraukos metu. Ketiname netgi išrinkti pačią gražiausią nuotrauką. Kam ją padovanosime, irgi jau žinome.

Nuoširdžiai dėkojame Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijai už be galo įdomius projektus bei galimybes patirti kuo daugiau. Tikimės, jog glaudus bendradarbiavimas tik stiprės, o kartu mūsų laukia dar daug įdomių potyrių.

 

IIag klasės mokinė Adriana Večkytė


Mokinių ir mokytojų įspūdžiai Mokytojų dienai praūžus…

Spalio 5 – oji – tarptautinė MOKYTOJO diena. Šią dieną visa Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokinių bendruomenė matavosi MOKYTOJO profesiją.  

Vos pravėrus gimnazijos duris, mokytojus pasitiko dvyliktokų alodismentai ir nuoširdūs sveikinimo žodžiai.  Vėliau abiturientai ėmėsi darbo – jie vedė pirmąją pamoką 5 – 8, Ig – IVg klasių mokiniams. Smagu buvo tiek ką tik iškeptiems mokytojams, tiek mokiniams.

Vėliau mokiniai kartu su klasės auklėtojais diskutavo apie profesijų gausą. Penktokai pasakojo apie savo tėvų profesijas, atakavo klausimais fizinio ugdymo mokytoją bei sporto trenerį Tomą Barysą. Pas šeštokus svečiavosi gimnazijos bibliotekininkė Margarita. Ji supažindino su bibliotekininko profesija, papasakojo savo profesinio kelio pasirinkimo istoriją. Septintokai patys klasės draugams pristatinėjo įvairias profesijas. Ne vieną prezentaciją pravartu būtų pamatyti net ir abiturientui. Aštuntokai nukeliavo į svečius pas Rugilės mamą, kuri dirba miestelio bibliotekoje. Moteris pasakojo, kokius matomus ir nematomus skaitytojo akiai darbus nudirba bibliotekininkas. Mokiniai susidomėję klausėsi jos pasakojimo apie tai, kad savojo profesinio kelio galima ieškoti labai ilgai, vis atrandant naujų, širdžiai mielų veiklų. Ig klasės mokiniai su profesijų įvairove galėjo susipažinti žaisdami šaradas. Mokiniai turėjo be žodžių pavaizduoti tam tikras profesijas. O kokios profesijos atstovas yra automatikas arba mechatronikas mokiniams pasakojo buvęs Vinco Krėvės gimnazijos mokinys Dainius Žagunis. Svečias pabrėžė, kad renkantis profesiją svarbiausia reikia žinoti, kas tau patinka, o vėliau uoliai ir atsakingai mokytis, praktiškai taikyti įgytas žinias, ir galiausiai nuolat tobulintis, domėtis, kad taptum savo profesijos korifėjus. IIg klasės mokiniai taip pat klausėsi viešnios – Skaistės mamos – pasakojimo apie jos profesijos pasirinkimus. Žavėjo moters pasirinkimų drąsa, vertingi patarimai, kurie kviečia apsvarstyti, kokiame kelyje esame, kur link einame. IIIg klasės mokiniai susitiko su visuomenės sveikatos specialiste, vykdančia sveikatos priežiūrą mūsų mokykloje, Agne Jonaityte. Vėliau berniukai pristatė statybininko profesiją, o merginos papasakojo viską, ką reikia žinoti apie naujųjų medijų studijas. Mokiniai kūrė ir lankstinukus, kuriuos vėliau pristatė kitų klasių mokiniams.

Pradinių klasių mokiniai buvo maloniai nustebinti, kai į klasę atėjo ir pamokas vedė nauji mokytojai – dvyliktokai. Naujiems mokytojams netrūko išradingumo ir žaismingumo. Jie mokė pradinukus ne tik mįslių, naujų žaidimų, bet ir sutartinių, sprendė įvairias užduotis, rašė ir diktantus.  Diena visiems buvo įdomi, neįprasta ir įsimintina. Dvyliktokai „pasimatavę mokytojo profesiją“ pastebėjo: “ Ne taip jau lengva, kaip mums atrodė“.

Likusias pamokas mokiniai vedė savo klasės draugams. Buvo smagu mokytis netradiciniu būdu, užimti mokytojo pareigas, pažaisti ir gerai praleisti laiką. Diena buvo įdomi, netradicinė, kitokia, todėl visi gavo galimybę ir pailsėti, ir įgyti patirties, kurios pasisėmė ne tik mokiniai, kurie mokė, bet ir tie, kurie mokėsi.

Per septintą pamoką abiturientai pakvietė mokytojus pasimatuoti mokinio suolą. Mokytojai išbandė savo jėgas IQ ringe, buvo pamaloninti netikėtomis, bet labai taiklomis nominacijos, gavo ir užduotį – nupiešti pasirinktą kolegą. Nepamiršti liko ir anapilin iškeliavę mokytojai. Juos mokiniai aplankė Merkinės miestelio kapinėse padėdami gėlių.

Ačiū MOKYTOJAMS  už jų uolų darbą, kantrybę, atsidavimą. Ačiū ir MOKINIMAS už šiltas emocijas, įdomias pamokas ir puikiai praleistą laiką kartu.

Mes dar kartą įrodėme, kad kartu galime labai daug. Foto


Etninės kultūros olimpiados prizininkės

Spalio 2 dieną vyko II Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados respublikinis turas. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokinės Austėja Tarailaitė (Ib g kl.), Rugilė Sinkevičiūtė (Ib g kl., mokytoja Renata Varanavičienė) ir Monika Kazabuckaitė (IV g kl., mokytoja Rita Černiauskienė) susirungė su  45 visos Lietuvos etnokultūros jaunaisiais žinovais. Etninės kultūros olimpiada sudaryta iš testo, kuriame klausiama ne tik gimtojo regiono, bet visų Lietuvos regionų papročių, kalendorinių švenčių, dainų plonybių, ir meninės raiškos – pasirodymo, kurio metu ne tik turi pasakoti, dainuoti arba pristatyti savo darbus, bet ir parodyti artimą ryšį su etnine kultūra.

Labai džiugu, kad Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokinės puikiai pasirodė ir pelnė prizines vietas. 5-8 klasių amžiaus grupėje

I vietą pelnė Austėja Tarailaitė,

III vietą – Rugilė Sinkevičiūtė.

I-IV g klasių amžiaus grupėje I vietą pelnė Monika Kazabuckaitė.

Sveikiname mokines ir jų mokytojas. Foto


Rugsėjo 26 d. Jaunieji šauliai vyko į Alytų, kur dalyvavo treniruotėse, kuriose teko įveikti kliūčių ruožą „Ulonų takas“, mėtyti granatas, šaudyti.

Foto


Saulėtą rugsėjo 27 – osios rytą Merkinės V. Krėvės gimnazijos IIg klasių mokiniai, pasivadinę į kompaniją tėvelius ir auklėtoją, leidosi į įspūdžių pilną kelionę.

Jau ne pirmus metus esame Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos partneriai bendrame tarpkultūrinio bendradarbiavimo projekte. Šiemet kelionės kryptį bei veiklas padiktavo pats projekto pavadinimas – ,,Apie ką ošia Baltija?“ Šią paslaptį įminti gali tik pati Baltija.

TAD….

Iš Merkinės išvykome pakankamai ankstyvą, bet labai gaivų ir gerą dieną žadintį rytą. Kelionė, nors ir labai jau tolima, nespėjo prailgti, ir štai mes jau pirmoje stotelėje – Kretingoje, kur mus pasitinka svetinga gidė Diana. Visi kartu patraukėme Tiškevičių dvaro link. Pabuvojome rūmų Baltojoje (pokylių) salėje, Raudonojoje (muzikos) salėje, pavyko akį užmesti net ir į buvusias grafų Tiškevičių miegamojo patalpas. O ten sužinojome daug tikrų ir tariamų istorijų apie šią garsią, net 99 dvarus Lietuvoje turėjusią didikų giminę. Didžiausią susižavėjimą, žinoma, sukėlė legendinis rūmų Žiemos sodas, kuriame grafai leisdavo savo laisvalaikį, bendraudavo, spręsdavo savo šeimos, o kartais ir visos tautos reikalus. Rūmų kieme didybe dvelkia šimtamečiai ąžuolai. Šalia vienų jų, pasak gidės, atgauti jėgų po kovų dažnai atvažiuodavo Žemaitijos seniūnas, Lietuvos karvedys, laimėjęs Salaspilio mūšį, Jonas Karolis Chodkevičius. Pasirodo, šiandien šiam ąžuolui apglėbti reikėjo net penkių gimnazistų rankų. O tokių ąžuolų rūmų kieme ne vienas.

Kretinga, pasirodo, garsi ne tik Tiškevičių rūmais, bet ir savo vienuoynais, kurių čia yra net penki. Mums pavyko paalsuoti vienuolyno dvasia, pabuvoti vieno iš jų kieme, o ypač daug emocijų sukėlė beveik 50 metrų bažnyčios bokštas, į kurį užlipus atsiveria kvapą gniaužantis vaizdas.

Laikas bėga nenumaldomai, o mes dar turime planų. Skubame vieno didžiausių kurortų – Palangos – link. Čia mūsų jau laukia gidas Antanas. Visi kartu smagiai pasivaikšiojome Palangos gatvėmis, Tiškevičių alėja, grožėjomės Birutės parku, kol pasiekėme didingu vaizdu pasitinkantį Gintaro muziejų. Teko pamatyti ir gintarų su inkliuzais, ir nuostabaus grožio gintarinių papuošalų, išgirsti stulbinančių istorijų apie čia esančių eksponatų atsiradimą. Tačiau, kai oras už lango puikus, taip ir norisi kuo greičiau lėkti prie jūros. Bet gidas mūsų dar nepaleidžia – dar būtinai turime aplankyti ir Birutės kalną. Čia, pasirodo, vyko senosios pagonių apeigos, buvo kūrenama šventoji ugnis, čia prasidėjo Birutės ir Kęstučio meilės istorija, padovanojusi Lietuvai didžiausią visų laikų Lietuvos valdovą Vytautą.

Na ir pagaliau jau girdime jūros ošimą, jau žvelgiame už horizonto, jau bandome išgirsti, apie ką gi ošia Baltija.

Kelionės nuovargiui nuslūgus, įspūdžiams sugulus į brangiausias prisiminimų skrynias, jau turime atsakymą. Baltija ošia apie didingą mūsų tautos praeitį, apie nuostabius Lietuvos žmones, ji mums byloja apie tautų bendrystę, toleranciją, empatiją. Baltija mus įpareigoja imtis atsakomybės už tautą, už šalia esantį, branginti praeitį,  džiaugtis dabartimi, viltingai ir drąsiai pasitikti ateitį.

Čia nesustosime – esame įsipareigoję surengti vaizdų, kuriuos įamžinome kelionės metu, parodą. Rinksime ir pačią gražiausią nuotrauką. Taigi, savo atsakymą, apie ką gi ošia Baltija, tikrai rasime.

Dėkojame Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. O ypatinga padėka Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos istorijos mokytojai Laimai Narodovskajai. Tik šios energingos ir niekada nepailstančios, idėjomis kunkuliuojančios mokytojos dėka mes esame priversti judėti pirmyn ir kasmet atrasti vis naujus potyrius. Foto


Europa yra turtinga savo kalbomis. Šiame žemyne yra daugiau nei 200 vietinių kalbų. Visas pasaulis suvokia, kad kitų kalbų mokymasis yra būdas, padedantis mums geriau suprasti vieniems kitus ir išvengti kultūrinių skirtumų.

Nuo 2001 metų kasmet rugsėjo 26 d. yra švenčiama Europos kalbų diena.

Ši diena buvo paminėta ir Merkinės V. Krėvės gimnazijoje. Kalbų mokytojai pamokų metu  pasakojo mokiniams apie Europos kalbų dienos svarbą šių laikų visuomenei, galimybes, atsiveriančias žmogui, mokančiam užsienio kalbas.

Užsienio kalbų pamokų metu mokiniai rinkosi jiems patinkančias populiarias užsienietiškas dainas ir jų tekstus vertė į lietuvių kalbą.  Vėliau kiekvienas pristatė klasėms draugams savo dainą ir kartu jos klausėsi, o kai kurie ir smagiai dainavo.

Vyresnieji gimnazijos mokiniai  dalyvavo Europos kalbų protmūšyje.

Buvo smagi ir prasminga savaitė, dar kartą priminusi, jog reikia branginti ir puoselėti savą kalbą, tačiau privalome mokėti kuo daugiau užsienio kalbų. Juk tai – kelias į pasaulį, į sėkmę, į savęs atradimą.

Anglų kalbos mokytoja A.Streikuvienė


PARTIZANŲ KELIAIS PO VILNIŲ       

Po ilgo ir nelaimingo karantino, sujaukusio daugybę mūsų planų ir lūkesčių, pagaliau imame atsigriebti už tai, kas buvo prarasta. Dar kovo mėnesį visa klasė laukėme pelnytos kelionės į Vilnių, nes konkurse „Praeities stiprybė – dabarčiai“ patekome tarp 10 geriausių. Būtent karantino metu, susumavus komisijos ir 15min.lt balsavimo rezultatus, laimėjome ir trečią vietą. Deja, viskas susiklostė kitaip ir į Vilnių keliauti pavyko tik rugsėjo 11 dieną ir taip pat, deja, ne visai klasei, bet tik konkurse dalyvavusiai kūrybinei grupei.

Kaip bebūtų, nesiskundžiame. Po saugios ir greitos kelionės mokykliniu autobusiuku išlipame saulėtame Vilniuje ir iškart patraukiame į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, sulaukiame visų trijų mokyklų prizininkių ir pradedame ekskursiją apie partizaninio karo atspindžius Vilniaus senamiestyje.

Pirmiausia užsukame į greta įsikūrusį Filologijos fakultetą, kur mūsų mokytoja Rita (kuri ir pasiūlė dalyvauti šiame konkurse) tampa kone dvigubai energingesnė nei paprastai ir ima pasakoti apie universiteto kiemelius ir jų pavadinimus. Tuojau pasiekiame Vinco Krėvės auditoriją ir pasiklausome antrakursės istorijos studentės Robertos pasakojimo apie Broniaus Krivicko partizanavimą, magistrantė Ieva užtraukia šio poeto eiles, tapusias partizanų daina. Pasigrožime dailininkės Ramutės Jasudytės gobelenais ir toliau keliaujame į Vilniaus dailės akademiją. Čia stabtelime prie lentelės, skirtos partizanui Juozui Lukšai-Daumantui. Pasiklausome apie jo studijas Vilniuje, netgi gauname progą peržvelgti stojimo į akademiją (falsifikuotus!!! Beje, tą darė konspiraciniais sumetimais ir pats Lukša) dokumentus.

Paskutinė stotelė – Signatarų namai. Čia veikė Baltojo Štralio kavinė, kurioje 1946 metais lankėsi 4 partizanai (vienas jų – sausuo 13-ąją žuvusio V. Koncevičiaus tėvas) ir įvyko susišaudymas su sovietų milicininkais. Taip simboliškai sujungiamos laisvės gynėjų kartos.Dieną baigėme grįžę į universitetą ir nepaprastai gausiai apdovanoti!

Džiaugiuosi mūsų komandos darniu darbu. Monika Kazabuckaitė ir Agnė Baltulionytė rūpinosi šokio stilistika ir moters vaidmens partizano gyvenime atskleidimu,  Miglė Krutulytė buvo atsakinga už istorinių faktų surinkimą, analizę ir interviu ėmimą iš Merkinės krašto muziejaus direktoriaus. Rokas Šidlauskas ir Lukas Jauneika įsijautę vaidino partizanus. Gabrielė Baliūnaitė asistavo visai kūrybinei grupei.  Kotryna Černiauskaitė,  būdama tik Ig klasės mokinė,  dirbo operatore ir filmo „Merkinės puolimas. 1945“ montuotoja. Esame dėkingi mokytojams Ritai ir Vytautui Černiauskams už nuolatinį kuravimą ir visokeriopą pagalbą. Kaip ir dėkingi esame Merkinės krašto muziejui,  jo direktoriui Mindaugui Černiauskui už galimybę pasiskolinti filmui rekvizitą ir naudotis muziejaus archyviniais įrašais. Tariame ačiū savo auklėtojai Danguolei Barysienei už galimybę filmuotis jos kaimo turizmo sodyboje. Ir labai džiaugiamės,  kad sutiko filmuotis Merkinės folkloro ansamblio „Kukalis“ moterys, kurių daina „Penkioliktą gruodžio“ pripildė mūsų filmą nesuvaidintos autentikos. Jaučiamės esą Merkinės miesto bendruomenės dalis, neabejinga savo krašto istorijai. Juk ne veltui Vilniaus universiteto,  Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM bei Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos organizuojamas konkursas vadinasi „Praeities stiprybė – dabarčiai“.

MONIKA KAZABUCKAITĖ,  IVg kl.

Fotografijos Linos Kranauskienės

Plačiau žr.  mokytojos Ritos Černiauskienės fotoreportažas gimnazijos laikraštyje ŠULINYS

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3243391325745575&id=1729369427147780


Rugsėjo 2 d.  1 – 4 klasių mokiniams  vyko netradicinė Klasės auklėtojo diena. Ką tik atėję ir sugrįžę mokiniai dalijosi vasaros atostogų įspūdžiais. Vieni juos perteikė piešiniuose, kiti vasaros įspūdžius įrėmino akinių nuo saulės stikluose. Aptarė, kieno akinius norėtų pasimatuoti.

Kiekvienas siūlė kokių susitarimų reikės laikytis šiais ypatingais mokslo metais. Apgalvojo savo norus, siekius, sudėliojo žingsnelius į pradėtą kelionę. Tegul ji būna sėkminga.

Tikimės, kad šie mokslo metai bus kupini pažinimo džiaugsmo, atradimų, supratimo  ir tolerancijos. Foto


Mieli mokiniai, mokinių tėvai,

Esant pandeminiam laikotarpiui ir siekant užtikrinti mokinių sveikatą bei saugumą, informuojame, kad mokiniai bus maitinami Merkinės V. Krėvės gimnazijos patalpose esančioje valgykloje (bus organizuojamas pavežėjimas).

Mokiniai, kurie nori valgyti iš namų atsineštą maistą, turėti važiuoti kartu su visais į gimnazijos valgyklą ir ten jį suvalgyti.

Dėkojame už supratimą. Rūpinkimės vieni kitais. 


Svarbi informacija dėl ugdymo proceso įgyvendinimo 2020–2021 mokslo metais

Ugdymo procesas mokyklose turi būti organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokyklose turi būti maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

Mokymosi vieta:

 • šiais mokslo metais kiekvienai mokinių klasei būtina paskirti konkrečią patalpą, t. y. klasę, kurioje vyks pamokos. Skirstant mokiniams klases, reikėtų užtikrinti, kad gretutinėse patalpose mokytųsi bendraamžiai, kiek įmanoma išvengti skirtingo amžiaus mokinių kontaktų;
 • specializuotuose dalykų kabinetuose turėtų vykti tik tos pamokos, kurios negali vykti klasėse, kurioms būtina laboratorinė įranga;
 • laboratorijoje tai pačiai klasei rekomenduojama organizuotidvi pamokas iš eilės;
 • mokinių spinteles rekomenduojama išdėstyti tame pačiame aukšte, kur ir vyksta pamokos tos klasės mokiniams.

Mokinių srautų judėjimas mokykloje:

 • mokykla turėtų pasirengti mokinių judėjimo krypčių žemėlapį mokyklos patalpose. Mokinių srautų judėjimas, jeigu tai įmanoma, turi būti nukreiptas taip, kad būtų išvengta sankirtų su kitais srautais. Jeigu mokykloje yra galimybė, būtina numatyti kelis įėjimus, kelis skirtingus išėjimus ir kelią, kuriuo arčiausiai pasiekiama mokymosi vieta;
 • mokinių judėjimo kryptys, pvz., link išėjimo, valgyklos, turėtų būti pažymėtos nuorodomis.

Ugdymo proceso organizavimo ypatumai:

 • ugdymo programoms įgyvendinti mokykla turi skirti tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
 • rekomenduojama organizuoti po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
 • pietų pertraukai skirti ilgesnį laiką, kad mokiniai ne tik pavalgytų, bet galėtų pasivaikščioti lauke, pailsėti;
 • rekomenduojama lauke organizuoti įvairių dalykų pamokas, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
 • numatyti skirtingą pamokų pradžios laiką skirtingų klasių mokiniams, klasių grupėms, pvz., pamokų pradžios laikas5 klasių mokiniams –9 val., 6 klasių – 8 val.;
 • mokiniams būtina suteikti reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą. Konsultacijas tos mokyklos, kurios savo nuostatuose (įstatuose) įteisinusios nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdą, gali organizuoti ir nuotoliniu būdu.

Mokinių maitinimas:

 • maitinimas gali būti organizuojamas a) klasėse – maistas patiekiamas vienkartiniuose induose; b) mokyklos valgykloje – skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti;
 • jei mokyklos valgykloje paskirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti,kartu pietauti turėtų tik tos pačios klasės mokiniai ir šalia esančių klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
 • mokyklos valgykloje turi būti sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, pvz., galimybė pasiimti įrankius nepaliečiant kitų įrankių;
 • maistas atsinešamas iš namų, valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
 • mokyklos valgykloje turi būti užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti.

Mokinių vežiojimas:

 • mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
 • mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
 • mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai turi būti dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
 • mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai/rekomendacijos


Varėnos rajono savivaldybė skelbia konkursą Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti  


Su skubančiais išskristi paukščiais, su vis dažnėjančiais lietumis, su kaskart trumpėjančiomis dienomis vejasi mus ruduo… O su kartu su juo ir Rugsėjo 1 – oji – Mokslo ir Žinų diena.

Merkinės V. Krėvės gimnazijoje, kaip ir visoje šalyje, ši šventė vyko šiek tiek kitaip. Vadovaujantis rekomendacijomis (dėl pandemijos situacijos), atsisakyta masinio renginio, tačiau Rugsėjo 1 – ąją vis tiek šventėme.

Jau nuo pat ryto visos mokyklos erdvės prisipildė besirenkančių mokinių klegesio. Mažuosius pirmokėlius į mokyklos suolą palydėjo gimnazijos vyriausieji – dvyliktokai. Skambėjo padrąsinantys gimnazijos direktorės R. Sakalauskienės, Varėnor r. savivaldybės administracijos direktoriaus A. Verbicko žodžiai. Kitų klasių mokiniai Mokslo ir žinių dieną savaip paminėjo mažesniame rate – kartu su klasės draugais bei auklėtojais.

Visai gimnazijos bendruomenei linkime susitelkimo, ryžto įveikti iššūkius ir daug drąsių idėjų. Foto

Būkime sveiki ir saugokime vieni kitus.