Naujienos 2021-2022

Rugpjūčio 29d. Varėnos r. savivaldybėje  vyko abiturientų, kurie laikydami brandos egzaminus gavo 100 balų įvertinimus, bei jų mokytojų pagerbimas. Sveikiname mūsų gimnazijos mokinę Emiliją Garškovaitę ir jos biologijos mokytoją Ingą Viltrakienę.Konkursas biologijos mokytojo pareigoms užimti 


Konkursas gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti

2022.07.28

Skelbiamas konkursas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti.

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vadovauja ugdymo procesui, atsako už kokybišką programų vykdymą, užtikrina ugdymo proceso stebėseną, vertina ir analizuoja ugdymo kokybę, mokymosi pagalbos teikimą, rengia statistinių duomenų ataskaitas, bendradarbiauja su vaikais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, teikia siūlymus dėl gimnazijos veiklos gerinimo, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje,geba savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės apraše nustatytas funkcijas ir kitus gimnazijos direktoriaus pavedimus.

Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas ugdymui.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo sutartis – nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.,  neterminuota.

Darbo krūvis – 1 etatas (40 val. per savaitę).

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 12,23–12,27.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI:

 1. Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos direktoriaus pavaduotoju ugdymui gali dirbti laimėjęs atrankos konkursą, nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą arba magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.
 2. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 3. Privalo gerai mokėti lietuvių kalbą. Jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.
 4. Mokėti bent vient vieną iš 3 ES darbo kalbų.
 5. Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymo organizavimą reglamentuojančius teisės aktus.
 6. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.
 7. Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 8. Gerbti bendruomenės narius, nepažeidžiant jų teisių ir teisėtų interesų.
 9. Laikytis bendravimo, dalykinio pokalbio taisyklių ir tarnybinio etiketo reikalavimų.
 10. Užtikrinti asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.
 11. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi išklausyti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimus bei jų laikytis.
 12. Neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu pavidalu pašaliniams asmenims jokios dalykinės, finansinės ir kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje.
 13. Atsako už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos gimnazijoje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias pagal gimnazijos nustatytą tvarką.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

 1. Organizuoja ir kontroliuoja gimnazijos bendrojo ugdymo veiklą, vertina ir analizuoja ugdymo kokybę, inicijuoja ugdymo kokybę užtikrinančių programų rengimą ir įgyvendinimą.
 2. Savo darbą organizuoja pagal pareigybės aprašymą, pagal kuruojamas veiklos sritis strateginiame plane, metiniame veiklos plane, mėnesio darbo plane. Savarankiškai renkasi efektyvias pedagoginės, vadybinės veiklos formas ir metodus.
 3. Vykdo, kontroliuoja uždavinių, nurodytų gimnazijos strateginiame plane, gimnazijos veiklos plane, ugdymo plane, mėnesio darbo plane įgyvendinimą ir teikia pasiūlymus.
 4. Komplektuoja klases, tvarko su jomis susijusius dokumentus (įsakymais fiksuoja mokinių atvykimą, išvykimą, išduoda išsilavinimo dokumentus), operatyviai pateikia informaciją mokinių registrui. Atsako už mokinių priėmimą, išleidimą, dokumentų išdavimą, mokinių asmens bylų tvarkymo kontrolę. Tiesiogiai bendrauja su naujai priimamais mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais). Ruošia įsakymų projektus mokinių priėmimo ir išleidimo klausimais.
 5. Organizuoja mokinių duomenų teikimą Mokinių registrui ir Švietimo valdymo informacinei sistemai, atsako už informacijos teisingumą.
 6. Įgyvendina Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašą; organizuoja sergančių mokinių mokymą (si) namuose, savarankiškai besimokančių mokinių mokymą(si), nuotolinį mokymą(si) bei užtikrina atsiskaitymo kontrolę; rengia mokinių mokymosi namuose, savarankiško mokymosi, nuotolinio mokymosi tvarkaraščius, juos derina su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), esant reikalui juos koreguoja, vykdo tvarkaraščių laikymosi kontrolę.
 7. Teikia pasiūlymus gimnazijos direktoriui ir rengia mokytojų pirminę etatų sandarą, organizuoja mokytojų pamokų paskirstymą.
 8. Vykdo elektroninio dienyno tvarkymo kontrolę, priėmimą ir pridavimą į gimnazijos archyvą.
 9. Organizuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, vykdo brandos egzaminus, sudaro mokinių žinių patikrų, egzaminų organizavimo komisijas ir vykdymo tvarkaraščius, organizuoja vertinimo komisijų darbą, dirba informacinėje sistemoje KELTAS, teikia informaciją Nacionalinei švietimo agentūrai bei kitoms atsakingoms institucijoms.
 10. Organizuoja, vykdo bei užtikrina mokymosi pasiekimų, pagrindinio išsilavinimo baigimo pažymėjimų ir brandos atestatų gavimą, registravimą, išdavimą, atsiskaitymą.
 11. Rengia, sudaro, analizuoja ir kaupia gimnazijos veiklos statistinių žinių, pusmečių ir metines ataskaitas, perduoda kitoms įstaigoms.
 12. Vadovauja gimnazijos ugdymo plano projekto rengimo grupei; organizuoja jo vykdymo kontrolę ir bendrųjų ugdymo programų vykdymą.
 13. Kontroliuoja, kaip mokinių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai atitinka valstybinius išsilavinimo standartus, vertina ugdymo rezultatus, prižiūri kontrolinių darbų grafikus. Sudaro mokinių papildomų vasaros darbų tvarkaraščius.
 14. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja mokinių diagnostines pasiekimų patikras, testavimą, organizuoja ir prižiūri mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos fiksavimą, su ugdymu susijusius tyrimus, vertina jų rezultatus ir teikia ataskaitas.
 15. Koordinuoja mokytojų darbą su gabiais mokiniais, jų rengimą olimpiadoms, konkursams, varžyboms.
 16. Kuruoja mokomuosius dalykus ir dalykų pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius; planuoja, organizuoja, vykdo šių dalykų mokytojų ugdomosios veiklos priežiūrą ir kontrolę, darbo įsivertinimo – įvertinimo procesą, analizuoja įsivertinimo dokumentus, teikia išvadas, pasiūlymus.
 17. Įgyvendina ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, vadovauja mokinių individualių planų rengimo konsultavimui, organizuoja mokymąsi pagal skirtingų kursų programas.
 18. Kuruoja informacijos apie gimnazijos veiklą pateikimą interneto svetainėje. Rengia ir teikia atsakingam asmeniui su bendruoju ugdymu susijusią viešinimui skirtą informaciją apie gimnaziją; vykdo informacijos, susijusios su bendruoju ugdymu, skelbimą gimnazijos internetiniame puslapyje.
 19. Kuruoja mokytojų projektinių, darbo grupių veiklą.
 20. Vadovauja informacinių technologijų priemonių paskirstymo, naudojimo ugdyme darbo grupei.
 21. Derina kuruojamų dalykų mokytojų ilgalaikius planus.
 22. Vadovauja dokumentų ekspertų komisijai.
 23. Pvaduoja direktorių jam išvykus į komandiruotę, seminarus, kursus, susirgus, atostogaujant.
 24. Dalyvauja mokytojų tarybos, gimnazijos tarybos posėdžiuose, administracijos ir kituose pasitarimuose, individualiai ar kartu su bendruomenės nariais rengia pranešimus, pasisakymus.
 25. Organizuoja ir vykdo darbą su hiperaktyviais ir nusižengusiais mokiniais, kontroliuoja mokinių pamokų lankomumą, inicijuoja darbą su šių mokinių tėvais.
 26. Palaiko ryšius su teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijomis.
 27. Teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms apie vaikus, vengiančius privalomojo mokymosi ir įstatymų nustatyta tvarka imasi poveikio priemonių.
 28. Analizuoja ir įsivertina savo vadybinę veiklą, planuoja darbo tobulinimą ir atsiskaito gimnazijos bendruomenei, direktoriui.
 29. Sudaro 1-4, 5-8, I–IV klasių pamokų tvarkaraštį, kontroliuoja jo vykdymą, nurodo taikomus pakeitimus.
 1. PRETENDENTAS PER VALSTYBĖS TARNYBOS VALDYMO INFORMACINĘ SISTEMĄ PRIVALO PATEIKTI:
 2. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 3. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 4. gyvenimo aprašymą (CV), parengtą lietuvių kalba;
 5. darbo stažą patvirtinančius dokumentus;
 6. dokumentus, liudijančius kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą;
 7. pretendento anketą (Aprašo 2 priedas);
 8. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
 1. PRETENDENTO ATRANKOS BŪDAS – TESTAS ŽODŽIU (POKALBIS).

KONKURSO PASKELBIMO DATA 2022-07-28.

Dokumentai teikiami  Valstybės tarnybos departamento svetainėje  iki rugpjūčio 22 d. elektroniniu būdu (per VATIS prašymų teikimo modulį).

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmeniui identifikuoti Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
 2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
 3. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Telefonas pasiteirauti (8 310) 57 141 arba el. paštu merkines.gimnazija@varena.lt.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į atranką 2022 m. rugpjūčio 22 d. Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos direktoriaus kabinete.

 Paskutinė mokslo metų diena…. Įspūdžiai, saulė, puiki nuotaika, gaivūs rytai, svaigūs vakarai… Kas gali būti smagiau pasitinkant vasarą… Merkinės gimnazistai jau gyvena atostogų nuotaikomis. Vadovėliai grąžinti, kontroliniai darbai atsiskaityti, konkursai laimėti, mokytojams padėkota… Laisvė ir lengvumas kuprinėje, galvoje, mintyse… Linkime sau ir draugams smagių nuotykių, puikios nuotaikos, prasmingo poilsio.  Foto


Projektą „Mokymasis tyrinėjant“ užbaigė penkių dienų stovykla Dzūkijos nacionaliniame parke. Penkiolika  mūsų gimnazijos 6 – 8 klasių mokinių kartu su Valkininkų gimnazijos, Ryto progimnazijos ir Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinės mokyklos mokiniais atliko tiriamąsias veiklas Marcinkonių ir Merkinės apylinkėse.  Foto


   Birželio 10 – 22 dienomis gimnazijoje vyko vaikų vasaros poilsio stovykla „Krėviukai“. Šiais metais stovykla kitokia – įdomesnė: kartu su 10 pradinių klasių  mokinių stovyklavo ir mūsų gimnazijoje besimokantys 7 ukrainiečiai.

Kokia stovykla be taisyklių, atributikos? Pirmą dieną vaikai stovykloje susipažino, kūrė atributiką, elgesio taisykles, žiūrėjo filmukus apie saugų elgesį, klausėsi Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos specialistės, vykdančios visuomenės sveikatos stiprinimą, Agnės Jonaitytės patarimų, ką daryti ištikus nelaimei, susižeidus, mokėsi kaip padėti draugui. Stovyklos vadovai priminė vaikams, kaip saugiai elgtis ne tik stovykloje, bet ir vasaros atostogų metu.

Stovyklos metu vaikai susipažino su Krėvės kūryba, patys kūrė ir iliustravo knygeles, lankėsi Vinco Krėvės – Mickevičiaus memorialiniame bute – muziejuje, kuriame 1940-1944 m. gyveno rašytojas. Muziejuje dėliojo dėliones, naudojosi mobilia programėle „Daugiau nei matai“ , papildyta realybės funkcija per atsivėrusius tekstus, fotografijas, garso ir vaizdo įrašus susipažino su V. Krėvės gyvenimu ir kūryba virtualiai-gyvai.

Jaskonyse edukacijos metu stovyklautojai sužinojo šakočio atsiradimo istoriją, pamatė gamybos procesą, ragavo atviroje židinio liepsnoje savo pačių iškepto šakočio.

Druskininkų miesto muziejuje vaikai užsuko „Į svečius pas kurorto vaistininką“. Edukacijos metu susipažino su Druskininkų miesto raida, praplėtė, pagilino žinias apie gamtą, jos reiškinius, sužinojo iš kur Druskininkuose mineralinis vanduo. Visi pasigamino po „stebuklingą“ produktą: vandenyje tirpdomą, iš natūralių medžiagų, senoviniu būdu pagamintą tabletę. Vėliau pramogavo K. Dineikos sveikatingumo parke.

Vaikams įspūdį paliko Birštono centriniame parke stovinčio originalios architektūros paviljono sienomis tekantis mineralinis vanduo, kuris yra naudingas kvėpavimo ligų profilaktikai. Ne veltui sakoma, jog Birštone galima kvėpuoti ypatingai sveiku „jūrinio efekto“ oru.

„Vanduo gydo viską, vanduo daro stebuklus, profilaktika geriau nei gydymas“ – tai unikali sveikatos filosofija, kurią XIX a. sukūrė ir ištobulino vokiečių dvasininkas Sebastianas Kneipas. Su Kneipo terapija susipažino ir mūsų stovyklautojai. Nusimetę batus į šoną, vaikščiojo basomis per smėlį, žolę, pušų kankorėžius, atgaivino pėdas mineralinio vandens baseine, o rankas – specialiame fontane.

Birštono muziejuje edukacijos metu „Įmink paslaptį ir surask lobį metu“ vaikai tapo istorijos detektyvais ir turėjo galimybę pakeliauti po muziejų, įveikti užduotis, įminti mįsles. Įvykdę visas užduotis, suprato, jog didžiausias lobis yra jie patys. Kiekvienas unikalus, ypatingas.

Gamtoje „Jaunieji tyrėjai“, panaudodami gamtos labaratorijos priemones, tyrinėjo vaistinius augalus, sužinojo jų stebuklingą gydymo galią, ragavo vaistažolių arbatų.

Stovyklos metu vaikai sužinojo, kuo ypatinga birželio 14 d. – Gedulo ir vilties diena. Stovyklautojus aplankę jaunosios šaulių organizacijos narės Amanda Kašėtaitė ir Karolina Šataitė papasakojo apie Šaulių organizaciją Merkinėje bei gimnazijos jaunųjų šaulių veiklą, pamokė rikiuotės ir žygiavimo.

Stovyklautojai daugiau sužinojo apie Lietuvos tautines mažumas ir jų pėdsakus Merkinėje.

Vaikams patiko kartu žaisti, keliauti, pramogauti, ukrainiečiai dar labiau pramoko lietuvių kalbos, lietuviai įsiminė po keletą žodžių ukrainietiškai.

Džiaugiamės, jog gavę lėšų, skirtų vaikų socializacijos programai, stovyklos veiklas galėjome organizuoti įdomesnes, vaikai galėjo pakeliauti po Lietuvą, dalyvauti edukacijose.

Norėdami, kad vaikai daugiau sužinotų apie gimtąjį kraštą, įgytų dar daugiau socialinių įgūdžių, išmoktų bendrauti, bendradarbiauti, turiningai leisti laisvalaikį vasaros atostogų metu, ketiname ir ateityje organizuoti  vaikų vasaros poilsio stovyklas.  Foto

Stovyklos vadovė socialinė pedagogė Birutė Čaplikienė


Ekskursija prasideda bibliotekoje

   Birželio 22-ąją, kai jau liovėsi lijęs lietus, devintokai paskutines lietuvių kalbos pamokas praleido Varėnos viešojoje bibliotekoje ir aplankė miesto pažintinėje trasoje pažymėtus objektus.

Bibliotekoje direktorius Eitaras Krupovičius supažindino su bibliotekos erdvėmis ir su galimybėmis įsigyti LIBIS sistemos skaitytojo pažymėjimą. Tapo aišku, kad šiuolaikinė biblioteka yra ne tik knygų, spaudinių skaitymo erdvė, bet ir bendravimui, laisvalaikiui skirta vieta. Kelios nedidelės salytės, skaityklos, suaugusiems, vaikams, jaunimui, pasimatymų erdvė – viskas orientuota į skaitytojo patogumą.

Direktorius mums rekomendavo ir tik birželio 8 dieną startavusi žaidimą, paruoštą Varėnos informacijos centro, ,,Varėnos miesto pažintinė trasa“. Per valandą spartaus ėjimo aplankėme geležinkelio stotį, paminklą į tremtį ir lazerius išvesties gyventojams atminti, šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią. Legendų ir padavimų parke apžiūrėjom skulptūras, pasportavom, kas kaip norėjo. Perėję atnaujintą pėsčiųjų alėją, aplankėm ir ,,Jaunąjį grybautoją“ ir įsiamžinom prie miesto laikrodžio.

Dvi su puse valandos, įskaitant kelionę autobusiuku, pralėkė kaip viena akimirka. Taip, kaip pralėkė ir knygų skaitymo per pamoką pusmetis. Foto


Idėja – verslą galima atsispausdinti.

Šiandien, birželio 20 dieną, susitikome su mūsų mokyklos IT specialistu Dainiumi Žaguniu, kuris mus supažindino su 3D spausdintuvu ir jo galimybėmis bei maketavimo programomis („Sketch up“ ir „Tinkercad“). Gimnazijos specialistas parodė jau pagamintus dirbinius, pasakojo, koks plastikas tinka, kiek laiko trunka pagaminti  objektą, kaip derinti spalvas, kokį pradinį kapitalą reikia turėti. Dainius pažadėjo padėti ir moderuoti visas veiklas, susijusias su 3D spausdintuvu. Mes aptarėme, kaip galėtume jį panaudoti savo verslo plano įgyvendinimui, kurdami savo dirbinius ir juos spausdindami. Kaip žinia, vienas iš mūsų rengiamų verslo planų yra suvenyrų gamyba iš perdirbto plastiko. Juk viso OUTSIDE projekto tikslas yra orientuotas į tvarią aplinką. Taigi suvenyrams kurti galima panaudoti ir išrūšiuotas plastikines atliekas. Verslą ketiname pradėti nuo plastikinių butelių surinkimo ir pinigų rinkimo, už pinigus ketiname pirkti šiam mūsų projektui reikalingas medžiagas. Kadangi šis prietaisas susilaukė didelio susidomėjimo, todėl nutarėme nuo rugsėjo mėnesio pradėti lankyti IT būrelį, kad galėtume praplėsti savo žinias ir pasigamintume suvenyrų, kuriuos galėsime realizuoti. Foto

Projekto OUTSIDE komandą sudaro atstovai iš Italijos, Belgijos, Kroatijos, Lietuvos ir Jungtinės Karalystės.

Projekte OUTSIDE dalyvauja 5 mokyklos ir 4 organizacijos:

Merkinės V. Krėvės gimnazija ir Inovatyvi karta/ Innovative Generation

#iisfermicatanzaro Trekkify

#DonBoscoSintPietersWoluwe ir Briuselio lauko mokykla – miško mokykla

Udruga OAZA ir Knjižnica Oš Dobriše Cesarića

Ar jums įdomu ? Daugiau informacijos rasite čia:

https://www.outsideproject.eu/ #outsideproject #ErasmusPlus #erasmusplusindire

OUTSIDE projekto komanda

 


Šiandien  5 klasės mokiniai dalyvavo ekoterapijos programoje Marcinkonyse. Keliaujant Dzūkijos nacionalinio parko takais mokėmės pajusti mišką įvairiais pojūčiais, išmokome meditacijos, streso įveikos būdų, taip pat  sustiprinome savo fizinę ir psichinę sveikatą. Labai labai laukiam atostogų!!! Foto

Mokytoja Renata Černiauskienė


OUTSIDE  tradicinių  medinių žaislų dirbtuvės

OUTSIDE projektas, kuriame jau antrus metus dalyvauja Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos komanda kartu su Kroatijos, Italijos, Belgijos mokyklomis, orientuotas ne tik į tvarumą, aplinkosaugą, bet ir į tapatybės puoselėjimą. Kurdami žaliojo verslo planus galvojame, kaip parodyti Lietuvos išsirtinumą. Todėl vienas iš mūsų ruošiamų verslo planų yra tradicinių žaislų gamyba. O kas tie tradiciniai žaislai, iš ko jie gaminami ir, galiausiai, kaip su jais žaisti? Visas šias paslaptis mums atskleidė tautodailininkas Gintaras Turonis. Su svečiu darėme lengvai pasigaminamus tradicinius žaisliukus. Drožinėjome, pjaustėme, rišome… Visi pasigaminome po žaislą, kuri sukant ir traukiant gali išgirsti burzgiantį, keistą  garsą. Tik ne taip paprasta juo žaisti – reikia ir mąstyti, ir raumenų jėgos. Du pagaliukai ir virvutė – štai dar vienas senovinis žaislas, šaukštas, virvutė ir išdrožtas grybukas – trečias. Tautodailininkas ne tik pasakojo, kaip pasigaminti, bet ir kada su tokiais žaislais buvo žaidžiama.  Buvo labai smagu, labai norime, kad būtų daugiau tokių smagių užsiėmimų!   Foto

OUTSIDE komandos narė Ugnė


        Matematikos popietė Birželio 15 dieną matematikos mokytojos 5–8 klasių mokinius pakvietė į matematikos popietę „Linksmoji matematika“, kur į matematiką galėjome pažvelgti kitu kampu – įdomiai ir linksmai. Popietės metu komandoms teko nemažai išbandymų: reikėjo pagalvoti, pamąstyti, spręsti netradicinius, loginius uždavinius. Mokiniai draugiškai dirbo grupėse, atsakinėjo į klausimus. Visos komandos buvo aktyvios ir labai kūrybingos. Popietės metu mokiniai įsitikino, kad matematika nėra nei „sausa“, nei nuobodi, tačiau be matematikos – nė žingsnio. Foto


Laisvo režisieriaus būtis Merkinėje

Birželio 15 d., trečiadienį, trijų klasių gimnazistai – pirmokai, antrokai ir trečiokai – klausėsi paskaitos apie režisieriaus Jono Jurašo gyvenimą ir kūrybą. Šiuo metu Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės ,,Šalcinio“ galerijoje vyksta įspūdinga paroda ,,Jonas Jurašas. Būties kaina“. Paskaitą skaitė parodos kuratorė Liucija Armonaitė.

Beveik dvi valandas klausėmės režisieriaus gyvenimo istorijos. Anksti tapęs našlaičiu – prarasti tėvai, karo metais baltaraiščiams juos sušaudžius, aistringa sportininko karjera Marijampolės gimnazijoje ir Kauno žemės ūkio akademijoje. Trumpos aktorystės studijos Valstybinėje konservatorijoje Vilniuje, tapusios rimtomis režisūros studijomis Maskvoje. Pirmieji spektaklių pastatymai Čeliabinske, Maskvoje, Vilniuje ir teatro direktoriaus pareigos Kauno dramos teatre. Garsioji ,,Barboros Radvilaitės“ ir Aušros Vartų paveikslo istorija, nuo kurios prasideda trisdešimt metų trunkanti odisėja tremtyje bandant kartu su žmona Aušra Marija Sluckaite-Jurašiene įsitvirtinti užsienio scenose.

Dvi valandas klausėmės nuostabios lektorės. Būtų ji

pasakojusi ir antra tiek. Dėl laiko stokos tik akimirkai buvo užsiminta apie naujausius pastatymus nepriklausomoje Lietuvoje.

Ką išsinešėm iš paskaitos? Pasididžiavimo jausmą, jog istorinėje Merkinės žemėje, prie pat nuostabiosios santakos, vasaromis laiką leidžia pasaulinio garso režisierius Jonas Jurašas. Didingos ir laisvos dvasios žmogus, niekada netapęs konformistu sovietinėje sistemoje ir toks pat maištingas išlikęs iki šių dienų. Tą liudija ir statytų spektaklių pasirinkimas: V. Šekspyro ,,Makbetas“, K. Sajos ,,Mamutų medžioklė“, S. Glinskio ,,Grasos namai“, J. Grušo ,,Barbora Radvilaitė“, sovietmečiu kalbėję į žmonių širdis ezopo kalba, ,,Antigonė“, liudijanti tragišką mūsų tautos istoriją pokariu, A. Škėmos ,,Balta drobulė“ – simbolinis pasakojimas apie poetą, mėginantį emigracijoje iš mozaikų sudėlioti bent vieną eilėraštį lietuviškai…

Turbūt beklausydami nespėjom detaliai apžiūrėti parodos, bet žinome, kad iki liepos 31 dienos galime užsukti į galeriją ir pasiklausyti aktorių pasakojimų apie kiekvieną pastatytą spektaklį. Pasirodo, pakėlęs laidinio telefono ragelį gali juos išgirsti, o pasijungęs monitorius dar ir spektaklių fotografijas gali apžiūrėt. Pasisekė Merkinei, kad tokia paroda pas mus vyksta. Foto

Lietuvių kalbos mokytoja Rita Černiauskienė


Šiandien gimnazijoje tvyro azartiška nuotaika. Visa netradicinio ugdymo diena skirta sportui. Tiesa, oras nusprendė papokštauti, tačiau išradingas mokytojas Tomas visada randa išeitį. Bėgimo,  estafetės, tinklinio, futbolo, baudų ir tritaškių mėtymo, kvadrato varžybos, strėlyčių mėtymas į taikinį – visa tai maloniai nuvargino. O kur dar šaškės, atmintį lavinantys žaidimai, kahoot sporto tema – susirungti galėjo visi, kas tik netingėjo (beje, tokių ir nebuvo).  Aktyviai praleistas laikas leido gerai pailsėti, o dabar beliko sukaupti visas jėgas ir sėkmingai pabaigti mokslo metus.  Foto


 Visada gera žinoti, kad tai, ką mokaisi, gali vienaip ar kitaip pritaikyti praktikoje. Tą ir darė Merkinės gimnazistai pirmadienį. Patyriminės dienos metu mokiniai teorines žinias bandė pritaikyti atlikdami kasdienes užduotis. Užsiėmimai vyko trijose sekcijose: kalbų, socialinių mokslų ir gamtos bei tiksliųjų mokslų. Matavome, skaičiavome, kūrėme reklamą, kurią pristatinėjome įvairiomis kalbomis, gaudėme istoriją Merkinės bažnyčioje. Bendros veiklos, išlaisvintas kūrybiškumas bei puiki nuotaika tvyrojo gimnazijoje visą dieną.  Foto


Mūsų gimnazijos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus jaunieji sportininkai kartu su bendraamžiais iš Gižycko miesto (Lenkija) dalyvavo sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą skatinančioje olimpiadoje Varėnoje.
Akimirkos iš šios vaikiško šurmulio, džiugios nuotaikos ir sportinio azarto kupinos šventės.  Foto


Vasaros gaudynės Merkinės gimnazijoje įgavo pagreitį. IIIg klasės mokiai kaitrią penktadienio dieną leido gamtoje. Turistinis žygis – kas gali būti geriau. Ramybė, gamta, saulė, vanduo, aktyvios pramogos,  jaukūs pokalbiai – kaip tik tai, ko reikia mokslo metams besibaigiant. Liko jau labai nedaug ir vasara tuoj jau bus mūsų rankose.  Foto


Basakojė vaikystė jau bėga

Siauručiu takučiu pro mane.

Nusinešdama pasakų glėbį

Ir vaikystės gražias svajones.

Ir vaikystė, ir svajonės, ir pasakos dar bėgs kartu. Tik darželyje praleisti metai jau prabėgo… Ir po truputį veriasi mokyklos durys!

       Priešmokyklinės grupės vaikai kartu su tėveliais praleido paskutinę popietę darželyje. Kur vaikai valgė, kur miegojo–viskas apžiūrėta! Ir ne tik tai. Vaikai juk ruošėsi mokyklai ir ruošėsi smagiai! Kartu su tėveliais išbandė interaktyvias grindis: žaisdami ir judėdami mokėsi. O klasėje tėvelių laukė užduotis: sukonstruoti mašiną, gyvūną ir kosminį dangaus kūną. Užduotys įvykdytos kūrybiškai, komandinis darbas puikus!  Foto

Atminimo dovanėlės ir fotosesija–paskutinės tirpstančios akimirkos kartu. Gero skrydžio, mokinukai!

Priešmokyklinio ugdymo grupė


        Baigiantis mokslo metams visi 1 – 4 klasių mokinukai iškeliavo į turistinę išvyką „Mokomės gamtoje“ prie Nemuno. Oras puikus! Nuotaika puiki! O svarbiausia nebuvo nei mašalų, nei uodų. Eidami  mokėmės  pažinti augalus pievose, pamiškėje. Įsikūrę aikštelėje sportavome, šokome,  žaidėme kamuoliu, dalyvavome estafetėse ir kaip tikri galiūnai traukėme virvę. Buvo smagu parungtyniauti. Vyresnių klasių mokiniai buvo greitesni, vikresni, stipresni, bet dažniausiai laimėdavo „draugystė“. Po varžybų laukė neįprasti pietūs  – ant laužo virta sriuba.Dauguma mokinių norėjo pabūti ilgiau, pasidžiaugti puikia diena gamtos prieglobstyje.

Grįžome į namus pilni įspūdžių, nugairinti vėjo ir saulės, o svarbiausia – viena koja jau stovintys vasaroje….  Foto


      Šaunus būrys gimnazistų ir jų mokytojų (tiesa, nuotraukoje matomi toli gražu ne visi), Merkinės gimnaziją bei Varėnos kraštą garsinančių rajoninių olimpiadų bei konkursų laimėjimais. Foto


      Pavasaris… Vis kaitriau kaitina saulė… Atostogų nuojauta… O atostogos juk neišvengiamai susijusios su kelionėmis ir įspūdžiais. Septintokai literatūros pamokose jau visą savaitę kalba apie kelionių literatūrą, tad sumanėme į pamoką pasikviesti žurnalistą, keliautoją, jau ,,vieciniu“ tapusį Vytarą Radzevičių. Klausėmės svečio pasakojimų apie jo aplankytas šalis, patirtus įspūdžius, iššūkius, su kuriais teko susidurti. Juk visada smagiau, kai pamokas veda svečias.  Foto


Sveikiname 4 klasės mokinę Jorę Mašalaitę respublikinėse etnokultūros varžytuvėse „Tarmių lobynai“ laimėjusiai 3 vietą 🙂 Jorės mokytoja Rasa Alekšiūnienė.


   Birželio 1d. 7 klasės mokiniai, kartu su Merkinės globos namų gyventojais, paminėjo Sekminių šventę.Tikintiesiems Sekminės – tai viena didžiausių švenčių, kurios metu švenčiama Šventosios Dvasios atsiuntimas.

Renginio metu vyko vainikų pynimo edukacija,Lietuvių liaudies šokiai, žaidimai.

Senoliai prisiminė ir pasakojo, apie Sekminių šventės papročius ir tradicijas. Didžiausias džiaugsmas būdavo piemenėliams: žaidimai, šokiai, linksmybės. Karves puošė iš beržo šakelių pintais vainikais, kad duotų daugiau pieno.Sekminių dieną piemenys gaudavo daug vaišių. Tradicinis patiekalas –  kepta kiaušinienė ant laužo.  Foto

Mokytoja Danguolė


  Besibaigiant mokslo metams, žiedais pasidabinusi vasara, pakvietė pirmokėlius į Abėcėlės šventę. Pagaliau visos raidelės jau išmoktos. Smagu pasidžiaugti, pasididžiuoti, pamatyti, kaip netvarkingai besimėtančios raidelės ,,sugriūva‘‘ į prasmingus žodelius: mama, Lietuva, ačiū, mokykla, knyga. Mažieji deklamavo eilėraščių posmus, prasidedančiomis įvairiomis raidelėmis, dainavo, šoko. Džiaugėsi, kad jau pažįsta visas abėcėlės raides ir jau  gali pasinerti į paslaptingą knygų pasaulį bei patirti skaitymo džiaugsmą.

Visiems palinkėjo linksmų, saulėtų ir įdomių atostogų: neleisti laiko veltui, keliauti, tyrinėti, stebėti, skaityti knygas. Foto

Mokytoja Marytė


      Sekminės – šventė, švenčiama sekmą (t.y. septintą) savaitę po Velykų. Jos metu garbinama augmenija ir naminiai gyvuliai. Miestiečiams ši šventė nebėra tokia aktuali kaip Kalėdos ar Velykos, mat jos metu daugiausia dėmesio skiriama naminiams gyvuliams – karvėms. Seniau Lietuvoje Sekminės buvo piemenėlių šventė. Jie vaišindavosi, linksmindavosi, tą dieną neganydavo gyvulių. Piemenėliai savo puotai valgius gamindavo lauke, ant laužo. Svarbiausias vaišių patiekalas — kiaušinienė. Mūsų gimnazijos  1-4 klasių mokiniai prisiminė Piemenėlių šventę. Jos metu pradinukai susipažino su  Sekminių papročiais, šoko,  dainavo ir , žinoma, vaišinosi ant laužo kepta kiaušiniene.                                                                                                       Smagu pabūti visiems kartu ir prisiminti senas tradicijas.            Foto 

Mokytojas Antanas


Sveikiname IIIg klasės mokinę Astą Bubnelytę, respublikiniame konkurse „Fizikos bandymai aplink mus“ PPT sekcijoje ,,Tvermės dėsniai mechanikoje“ laimėjusią I – ąją vietą. Mokinei konkursui pasiruošti padėjo fizikos mokytoja Akvilė Prakapienė.


Verslo link…

Pirmosiomis vasaros dienomis susitiko ,,Outside“ komanda. Tačiau susitikom ne džiaugtis atėjusia vasara, bet rimtai padirbėti su žaliojo verslo planais. Iki šiol buvome sumąstę verslo idėjas, jas aptarę ir išsigryninę, susiradę parnerius ir prijaučiančius tvarumui, todėl susitikę aptarėme kiekvieno žaliojo verslo plano stiprybes, silpnybes, grėsmes ir galimybes (SSGG). Apsvarstę ir pasvėrę visus pliusus ir minusus, galėjome lengvai pildyti verslo drobes, Canvas, tačiau neapsėjome be diskusijų apie tai, koks bus mūsų biudžetas, kas taps mūsų pajamų šaltiniu ir kokie šių verslo modelių išskirtiniai pranašumai. Taip pat klaustukų iškilo ir prie vartotojų. Visos diskusijos buvo baigtos priėmus vieningą sprendimą. Tad mažais žingsneliais judame galutinio rezultato link.  Foto

,,Outside“ komandos narė Faustė


    „Pasimatuokim tėvelių klumpes“,- pasiūlė mokytoja Rasa. Kaip? Ar nebus per didelės? O tai įmanoma? Įmanoma, kai klasėje yra tėvelių, kurie mielai sutiko priimti mokytojos iššūkį ir pravesti po pamoką.

Pirmoji pamoka buvo pati saldžiausia, nes Emilijos mama mokė kepti sausainius. Receptas nesudėtingas, bet kiek jėgų reikėjo įdėti, kol gerai išminkėme tešlą. Kol kepė sausainukai, Pauliaus mama mokė desertų puošimo meno. Šokoladinis kremas, saldžiosios tešlos figūrėlės, pabarstukai greitai surado vietą ant mūsų keksiukų.

Tarsi meditacijos užsiėmimas buvo antroji, Vytauto mamos pamoka. Gera liesti tikrą molį, jį minkyti, kurti savo sugalvotus dirbinius bei juos dekoruoti. Ar žinote, kodėl kai kurie keramikos gaminiai „sprogsta krosnyje“? Mes jau žinome 🙂

Pati netikėčiausia (truputį net baisoka) buvo Elijos mamos pamoka. Nepatikėsit, bet mes rinkome erkes. Taip, taip. Tikrų tikriausias erkes. Nes Elijos mama labai gerai žino kaip tai daryti. Sužinojome kaip atskirti erkę patinėlį nuo erkės patelės, kaip saugotis einant į gamtą, ką daryti, jeigu jau įsisiurbė. Išduosime paslaptį – mokyklos teritorijoje erkių nėra, tačiau miškelyje…

Ir galiausiai mus aplankė Vakario tėtis. Dar niekada nebuvo taip sunku nupiešti namą ir medį. Nors atrodo tai darėme šimtą kartų, bet dabar reikėjo pavaizduoti namo pamatus, dvi sienas, abu stogo šlaitus, sulygiuoti duris ir langus, o medžiui – šakas ir šakeles, lapelius ir kamieną – ne tiesų… Pritrūko pamokos. Dar ir namuose piešėm ir trynėm, piešėm ir trynėm…

Pasimatavom tėvelių klumpes. Mums jos tiko. Daug ko išmokome, sužinojome, patyrėme. Ačiū, tėveliai ♥           Foto

Ketvirtokai


        Teatro ikona, režisierius, aktorius K. Stanislavskis yra pasakęs: ,,Jeigu žemėje yra stebuklų, tai jie yra teatre“. Tikra tiesa. Tuo įsitikino ir Merkinės gimnazistai, mat balandžio – birželio mėnesiais visų klasių mokiniai turėjo neeilinę galimybę pabuvoti teatre. Ne ne, spektaklių šįkart nestebėjome. Teko  pasivaikščioti po teatro užkulisius, pabendrauti su tikrais aktoriais, užlipti ant tikros tearo scenos.  Tuo pasirūpino Alytaus mieso teatras.

Taigi patys mažiausieji,  1 – 4 klasių mokiniai, dalyvavo edukacijoje ,,Grimo paslaptys“. Aktorė Ona Gudaitytė papasakojo grimo atsiradimo istoriją. Mokinukai daug sužinojo apie skirtingų tautų grimo tradicijas, pabuvojo Italijoje, Japonijoje, o labiausiai žavėjo tai, kad kiekvienas norintis pavirto vis skirtingu personažu. Kai kam net pavyko išgąsdinti tėvelius (mat į namus grįžo ,,pamušta“ akimi, ,,nulaužtu“ pirštu). 5 – 6 klasių mokiniai aktoriaus Tomo Kunčino lydimi keliavo po garso ir šviesų magijos pasaulį. Eduakcija taip ir vadinosi – ,,Garso ir šviesų magija“. Aktoriumi galėjo pasijusti kiekvienas. Mokiniai scenoje vaidino, šoko, sakė greitakalbes. Labai įdomu buvo pamatyti ir patiems išbandyti ,, šviesų tiltą“, atskleisti video projekcijos galimybių paslaptis. 7 – 8, Ig klasių mokiniai laiką leido kūrybinėse dirbtuvėse ,,Judėk ir (NE) mąstyk“. Aktoriai Tomas Kunčinas ir Povilas Adomaitis atkleidė paslaptis, kaip per judesį prakalbinti savo kūną. Pasirodo, tereikia išmokti  derinti protą ir jausmą. Judesio pratimai padeda susikoncentruoti ir įsiklausyti į savo kūną, mintis, taip pat lavina gebėjimą pažinti kito kūno kalbą, o per ją – ir mintį. Na, o patys vyriausi gimnazistai,  II – IVg klasių mokiniai,  dalyvavo edukacijoje ,,Komanda laikrodžio tikslumu“. Tai buvo puiki galimybė klasės koletyvams įsitikinti, kiek gerai jie pažįsta vienas kitą, o kartu ir dal labiau sustiprėti, atrasti naujus bedravimo ir bendradarbiavimo būdus. Kiekvienas grupės narys pasijuto svarbi koklektyvo dalelė, kuriai ,,iškritus“ kolektyvo veikimo mechanizmas taip tat sutrinka. Edukaciją vedė aktorius Vincas Vaičiulis.

Dėkojame Alytaus miesto teatrui už šiltą priėmimą ir glaudų bendradarbiavimą. Pailsėjome, papramogavome, paišdykavome, įgijome naujų patirčių, kurios leis jaustis tvirčiau ir judėti pirmyn. Edukacijos finansuojamos iš projekto ,,Kokybės krepšelis“, kuris skirtas pagerinti mokinių mokymosi pasiekimams mokyklose ir savivaldybėse. Foto


         Gegužės 31 d. I g klasės mokiniai Alytaus STEAM atviros prieigos centro biologijos  – chemijos laboratorijoje atliko tiriamąjį darbą „Mielių lenktynės“. Gimnazistai nustatė mielių augimui ir dauginimuisi tinkamiausią temperatūrą ir substratą. Naudodamiesi kompiuterinėmis programomis jutikliais išmatavo mielių išskiriamo biogeninio anglies dioksido kiekį, nubraižė grafikus, padarė išvadas.  Foto

STEAM centras – puiki erdvė atlikti tiriamuosius darbus moderniai įrengtose laboratorijose.

Mokytoja Rūta


            Mes jau dideli ☺ tuoj būsime penktokai. Todėl mokytoja Rasa sugalvojo į pamokas pakviesti būsimus mūsų mokytojus. Pirmoji mus aplankė lietuvių kalbos mokytoja Renata. Buvo smalsu, nes atliekant įvairias užduotis reikėjo atpažinti „slaptąjį mokytojos draugą“. O tas draugas tai buvo – DAIKTAVARDIS ☺ Pamokos pabaigoje skaičiavome surinktus taškus, aptarėme savo darbo tempą. Labai įdomi pamoka buvo su gamtos mokytoja Rūta. Ėjome tyrinėti žemapelkės. Stebėjome pelkės augalus, pavyko pamatyti driežą, išgirsti gausybę paukščių. Su nekantrumu laukėme matematikos mokytojos Rūtos, nes skaičiai – rimtas dalykas. Tačiau po pamokos lengviau atsikvėpėme, nes pasirodo, kad matematika gali būti ir linksma! Na, o muzikos pamoka su mokytoju Kęstučiu buvo pati smagiausia. Prisiminėme įvairius muzikos instrumentus, iš širdies padainavome. Mums dabar jau drąsiau, nes žinome, kad mūsų laukia linksmi, įdomūs ir mokytis padėsiantys mokytojai. Foto

Ketvirtokė Jorė Mašalaitė


  Pavasaris  palengva  jau užleidžia vietą vasarai, o pradinių klasių mokiniai, kurie per šiuos mokslo metus puikiai mokėsi, stengėsi, buvo aktyvūs, drąsiai dalinosi idėjomis, keliauja po Trakus. Šauni  kompanija, kurią papildė ir mūsų gimnazijoje besimokantys ukrainiečiai, lankėsi Trakų salos pilyje, skanavo šokoladą Trakų šokolado muziejuje. Pramogos, kartu praleistas laikas, prasmingi pokalbiai – visa tai įkvepia mokinius dar didesniems darbams.  Visos paskatinamosios išvykos finansuojamos projekto ,,Kokybės krepšelis“ lėšomis.  Foto


Sako, menas taurina žmogaus sielą? Tikra tiesa. Tuo įsitikino puikiai besimokantys, darantys ženklią asmeninę pažangą 5 – 8 klasių mokiniai, gegužės 29 dieną Kauno valstybiniame muzikiniame teatre mėgavęsi miuziklu ,,Grafas Montekristas“. Esame įsitikinę, kad geros emocijos tikrai turės įtakos ir mokinių mokymosi rezultatams. Primename, kad paskatinamosios išvykos finansuojamos projekto ,,Kokybės krepšelis“, skirto pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus, lėšomis.  Foto


Merkinės V. Krėvės gimnazijos abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis…. Dalinamės šventės akimirkomis.

Foto        Vytauto Černiausko nuotraukosProjektas „Mokymasis tyrinėjant“

Gegužės 20 d. projekto dalyviai aplankė VU Botanikos sodą Kairėnuose. Tai pats didžiausias ir turtingiausias augalų kolekcijomis Botanikos sodas Lietuvoje. Kad nepasiklystume takų labirinte gavome sodo planą. Vaikščiodami grožėjomės rododendrų, magnolijų, tulpių, narcizų, margučių, burbulių ir daugelio kitų augalų žiedais. Apžiūrėjome Japonišką sodą. Labai smagu buvo pasižvalgyti po Botanikos sodo teritoriją nuo apžvalgos aikštelės įrengtos ant Žaliojo pastato stogo. Foto

Mokytoja Rūta


Kas yra minkštas? – kilimas, pūkai, kailis, fotelis… Ar gali būti minkštas kūnas? J Taip. Šiandien ketvirtokai tai ir sužinojo, nes vyko integruota pasaulio pažinimo ir matematikos pamoka „Minkštakūniai“. Perskaitę tekstą ir įgiję žinių apie minkštakūnius, vaikai tyrinėjo labiausiai pažįstamą iš jų – vynuoginę sraigę. Įvardino kūno dalis, svėrė, matavo, lygino gautus duomenis, darė išvadas, nustatė kriauklės sukimosi kryptį, su lupa apžiūrėjo čiuopiklius ir pamatė…akisJ Sraigės tuoj pat gavo vardus, net ir vaidmenis (bėgikė, policininkė). Daugiausia emocijų, žinoma, sukėlė sraigių lenktynės bei žaidimas „Pabėgimo kambarys“. Ketvirtokai paneigė posakį „Lėtas kaip sraigė“, nes per pamoką sraigė įveikė daugiau nei 30 cm 😉    Foto

Mokytoja Rasa


2022 metų gegužės 13 dieną, minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, Varėnoje vyko protmūšis apie Lietuvos istoriją ir karybą. Sveikiname IIg klasės mokinius Dominyką Bielską, Matą Jauneiką, Rugilę Sinkevičiūtę, Austėją Tarailaitę bei IIIg klasės mokinę Kotryną Černiauskaitę šauniai pasirodžiusius ir pelniusius pirmą vietą. (Mokytojas Eimantas Vitkauskas).


        Gegužės 19 d. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos I g klasės mokiniai lankėsi Alytaus STEAM atviros prieigos centre. Biologijos ir chemijos laboratorijoje vyko praktinis užsiėmimas ,,Cheminių medžiagų kelionės ląstelėje”. Praktinio darbo tikslas – tyrinėti įvairių medžiagų keliones per pusiau laidžios membranos modelį, sukonstruotą iš dializės žarnos.

Prisiminę saugaus elgesio taisykles, ląstelės sandarą ir pasižiūrėję filmuką apie praktinį darbą mokiniai formulavo veiklos tikslą ir hipotezę bei paruošė dializės žarnos maišelį eksperimentui. Po to ištyrė dializės žarnos nevienodą laidumą skirtingoms medžiagoms. Nustatė skirtingos molinės masės dažiklių difuzijos greitį skirtingos temperatūros želatinos terpėje. Stebėjo dalelių judėjimą pro mikroskopą ir paaiškino Brauno judėjimą. Apskaičiavo kelių skirtingų dažiklių sklidimo atstumo vidurkius bei įsivertino savo atliktų matavimų tikslumą. Kartu su mokytoja aptarė praktinio darbo rezultatus.

STEAM veiklos ne tik puiki galimybė patobulinti mokinių praktinius įgūdžius, bet ir sudominti mokinius bei pagilinti dalykines žinias.  Foto

Biologijos mokytoja Vilma Mielaikienė


Tęsiasi glaudus  Merkinės V. Krėvės gimnazijos ir ,,Kinobuso“ komandos bendradarbiavimas. Šįkart edukacijos vyko 2 – 3, 8, Ig klasių mokiniams. Gimnazistai kartu su kino režisieriumi Andrium Blaževičium žiūrėjo edukuojančius kino filmus, o vėliau diskutavo apie tai, ką matė, ką pajuto, kiek tai, kias vaizduojama kino filme, atliepia jų pačių gyvenimus.

Laukiame kitų ,,Kinobuso „apsilankymų.  Tai tikrai prasmingos veiklos, pakeičiančios pamokas,praturtinančios jauno žmogaus pasaulį.


  Mūsų gimnazijos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus jaunieji sportininkai sporto šventėje Lenkijoje.

Foto

Ikimokyklinio ugd. mokytoja Onutė


III g klasės mokiniai apsilankė STEAM atviros prieigos centre

Gegužės 11 dieną  III g klasės mokiniai, lydimi informacinių technologijų mokytojos Aušros Stravinskienės lankėsi Alytaus STEAM atviros prieigos centre.

Robotikos ir informacinių technologijų laboratorijoje III g gimnazistai dalyvavo praktiniame užsiėmime „Misija Marse“. Šio užsiėmimo metu mokiniai susipažino su robotinės rankos valdymu ir programavimu. Atlikdami užduotis taikė IT, fizikos ir matematikos žinias. Modifikuodami robotinę ranką keisdami įrankius, tokius kaip siurbtukas, pieštukas ir kiti, mokiniai susipažino su konvejeriniu darbu, kai kelios robotinės rankos turi atlikti vieną paskui kitą sekančius veiksmus. Atlikdami užduotis ugdė gebėjimą dirbti komandoje, spręsti problemines situacijas, naudoti tinkamus algoritmus ir jų pagrindu programuoti ir valdyti robotines rankas. Mokiniai išnagrinėjo robotinės rankos veikimą ir jos valdymo principus, sukūrė programas, kad robotinė ranka, naudodama atitinkamus įrankius, atrinktų, paimtų, pakeltų ir padėtų reikiamoje vietoje nurodytas detales, išsiaiškino, kaip ji, naudodama rašiklio modulį, brėžia ir rašo.

Šių užsiėmimų metu mokiniai turėjo galimybę praplėsti informacinių technologijų dalykines žinias, įtvirtinti praktinius įgūdžius bei patobulinti bendrąsias kompetencijas. Foto

Mokytojos Aušra


  2004 m gegužės 11 d. Lietuvą įstojo į Europos Sąjungą, o gegužės 9 -ąją minima Europos diena – taikos ir vienybės diena.  Šią dieną prisimenamas istorinis įvykis – 1950 m. Šumano deklaracija, kurioje išdėstyta idėja apie naujos formos politinį Europos bendradarbiavimą, dėl kurio karas tarp Europos tautų būtų neįsivaizduojamas. Ta proga Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos Ig ir IIg  klasių mokinių komanda virtualiai susitiko su Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos mokinių grupe.

Susitikimas praėjo turiningai. Daugų gimnazijos mokiniai pristatė informaciją apie Europos Sąjungą. Vyko „Kahoot“ viktorina „Gyvenu Europos Sąjungoje“. Merkinės gimnazijos komandai reikėjo atsakyti į daug klausimų apie Europos Sąjungą. Reikėtų pasidžiaugti, kad sekėsi puikiai-mūsų mokiniai tikrai daug žino!

Tikimės  jaukių ir naudingų susitikimų ateityje. Foto

Anglų kalbos mokytoja A. Streikuvienė


 „Pasakojimai – tarsi sparnai, leidžiantys kasdien skraidyti aukštai danguje“ – tokiais žodžiais bibliotekininkė Margarita pradėjo renginį, skirtą Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti. Dėl įvairių priežasčių ši popietė vis būdavo atidedama, tačiau šiandien, gegužės 6 d., pradinių klasių mokiniai sugužėjo į aktų salę, kur vyko smagus knygų bičiulių susitikimas. Šiemet oficiali šios dienos rėmėja yra Kanada, kurios dailininkė piešė plakatą, o indėnų tautybės rašytojas parašė laišką visiems skaitytojams. Bibliotekininkė Margarita tradiciškai apdovanojo vaikus, kurie perskaitė daugiausiai knygų iš gimnazijos bibliotekos. Vaikų knygos dienos metu visad vyksta ir mažųjų skaitovų pasirodymai. O kad jiems būtų drąsiau,  skaityti eiles pradėjo gimnazistė Austėja, kuri Meninio skaitovų konkurso regioniniame etape pelnė III vietą. Smagu, kad eilėraštį savo gimtąja kalba deklamavo ir ukrainietis Nazaras. Na, o kūrybinė užduotis sukėlė daug šurmulio. Tačiau pasidalinus pareigomis, bet veikiant drauge pavyko sukurti netradicinį knygos viršelį. Foto

Mokytoja Rasa


 Šiandien, gegužės 6 dieną, vyko užsiėmimai „Fizikos dienai “ paminėti. Pamokų metu 8 – 11 klasių mokiniai išbandė įvairius prietaisus fizikiniams reiškiniams tirti, atliko bandymus: bandė ištraukti monetą iš vandens, nesušlapę rankų, jungė įvairias elektros grandines. Tyrinėjo šviesos reiškinius. Jungė ir konstravo elektronikos grandines.    Foto

Diena pavyko puikiai. Mokiniai įgijo ne tik žinių, bet ir praktikos įgūdžių.


8 klasės mokinių praktinė veikla Alytaus STEAM atviros prieigos centre

Gegužės 5 dieną 8 klasės mokiniai lankėsi Alytaus STEAM atviros prieigos centre. Biologijos ir chemijos laboratorijoje vyko užsiėmimas ,,Dirbtinis inkstas“. Prieš praktinį darbą su mokiniais buvo aptarta medžiagų apykaitos produktų žmogaus organizme susidarymas, inkstų sandara ir jų vaidmuo šalinant medžiagų apykaitos produktus, ląstelės plazminės membranos atrankinis laidumas medžiagoms bei difuzijos ir osmoso kaip pasyviosios medžiagų pernašos per plazminę membraną būdai. Aštuntokai iš dializės žarnos sukonstravo dirbtinio inksto funkciją imituojantį dializatorių. Nustatė dializės žarnos nevienodą laidumą skirtingoms medžiagoms. Paaiškino membranos nevienodą laidumą medžiagoms ir susiejo šią jos savybę su pritaikymu dirbtinio inksto aparate. Pildė rezultatų duomenų lenteles, aiškino rezultatus, formulavo išvadas.

Mokiniai  praktinio darbo metu turėjo galimybę praplėsti biologijos  dalykines žinias, įtvirtinti praktinius įgūdžius bei patobulinti bendrąsias  kompetencijas. Foto

Biologijos mokytoja Vilma Mielaikienė


Demoniškojo Kukumbalio pėdsakais

Gegužės 4 dienos saulėtą trečiadienį mūsų gimnazijos septintokai, aštuntokai ir pirmos klasės gimnazistai  kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojomis Asta  ir Rita beveik keturias valandas dalyvavo neeilinėje ekskursijoje po gimtosios Merkinės apylinkes. Mūsų gidas buvo irgi neeilinė asmenybė archeologas profesorius Vykintas Vaitkevičius, šiuo metu ruošiantis naują leidinį apie Dainavos krašto šventvietes. Kartu su mumis profesoriaus pasakojimų klausėsi ir Dzūkijos nacionalinio parko kultūros skyriaus vedėja Dalia Blažulionytė bei Parko darbuotojas Romas Norkūnas.
Po trumpos pažinties gimnazijos kieme ekskursiją pradėjome ant piliakalnio. Gėrėdamiesi gamtos šedevrais klausėmės profesoriaus Vykinto sekamos istorijos apie tai, kaip pirmąją Merkinės pilį pastatė XIII a. žemaičių kunigaikštis Erdvilas. Nusileidę nuo piliakalnio, pasiekėme ir Merkio pakrantę. Čia stabtelėjome prie takelio, kadaise žymėjusio strategiškai svarbų kelią į Gardiną su tiltu per upę. Vėliau stabtelėjome pievelėje, kur Kukumbalio upelis įteka į Merkinės ir klausėmės mūsų gido istorijų apie tai, kokių radinių galima aptikti istorinėje Merkinės žemėje. Apžiūrėjom titnago, akmens, geležies amžiaus kirvukus,  keramikos šukes, tada patraukėme į mišką palei Kukumbalio upelį Kukumbalių pelkės ištakų link. Ilgokai ėjom braudamiesi per krūmokšnius, medžių nuogriuvas, kol ilgesniam laikui stabtelėjom pasiklausyti gerbiamo Vykinto mitologinių istorijų apie demoniškąjį Kukumbalio vardą. O kai jau sukom atgalios, tai gaudėm kas kur užmatą samanų kupstuką, žemės kambarėlį ar gurantį grumstelį – mažu kokis kaukutis kur pasislėpįs tūno?

Dar truputukų stabtelėjom vienon miško aikštelėn,  kur pats profesorius Vykintas 2001 m. archeologinės ekspedicijos metu aptiko XIV-XV a. degintinus ir įprastu būdu laidotus kapus. Dabar juos žymi specialus ženklas, o radiniai prie jų byloja, kad merkiniškiai kadų kadaise jau buvo pamiršę ton vieton palaidotus savo protėvius. O ir net 1812 metais ton vieton tik plikas kalnas buvęs, jokis miškas čia nešlamėjęs, mat tais metais persikėlę per Nemuną Napoleono kariai prancūzai čia stovyklavę. Turto jie, anot archeologo, paliko per metus tiek, kiek lietuvis valstietis per šimtmetį nesugebėtų pririnkti. ,,Ot taip jeigu kuriam iš jūsų, mokinukai, kiltų mintis pafantazuoti, ką galėjo savo dienoraštyje užrašyti prancūzų generolas…“ – pasvajoja profesorius Vykintas. Kažin ar tokie rašiniai traukia kurį iš mūsų mokinukų. Bet kad jau devintokės Rugilė su Viktorija su diktofonais įrašinėjo profesoriaus pasakojimus, tikėkimės, savo draugams klasiokai perteiks, ką besišnekučiuodami girdėjo ir išklausė iš įrašo bent jau.

Keturios valandos intensyvaus ėjimo Merkinės kalnais ir miškais, istorijų klausymo ir tarpusavio bendravimo neturėjo prailgti, juk pamokos vyko lauke, kitokioje erdvėje. Nuoširdus mokslininko noras pasidalinti savo žiniomis su moksleiviais ir jų mokytojomis imponuoja, o išsakoma pagarba istorijų pateikėjams, užrašinėtojams, retų klausimų žygio metu uždavinėtojams turėjo nepalikti abejingų. Nuoširdžiai dėkojame profesoriui Vykintui Vaitkevičiui ir etnografei Daliai Blažulionytei už mums dovanotą brangų laiką ir žinias. Foto

Rita Černiauskienė


Nuoširdžiai sveikiname  IV Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados šalies
etapo laimėtoją Kotryną Černiauskaitę (mokytoja Rita Černiauskienė), užėmusią III vietą.


Paskatinamosios ekskursijos, finansuojamos ,,Kokybės krepšelio“ projekto, skirto pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius mokyklose ir savivaldybėse, tęsiasi. Balandžio 28 dieną labai gerai besimokantys, aktyvūs visuomeninėje veikloje, darantys ženklią asmeninę pažangą Ig – IVg klasių mokiniai lankėsi MO muziejuje. Laikas nepastebimai prabėgo dalyvaujant edukacijoje ,,Psichologinis emocinis savęs pažinimas“. Gardūs pietūs, laisvas laikas senamiestyje, o ekskursijos pabaigoje – edukacinis užsiėmimas Šokolado muziejuje Trakuose. Prasmingai praleistas laikas tikrai paskatins ženkliems pokyčiams, įkvėps dar didesniems darbams. Foto


 Balandžio 27 d. vyko 1 – 4 klasių mokinių popietė „Vaikų velykėlės“. Prisiminėme per atostogas praėjusias šventes, aptarėme Velykų tradicijų prasmę, simboliką. Mokiniai  minė mįsles, deklamavo eilėraščius, pasakojo apie Velykas bei kokiais būdais margino kiaušinius. Po to kiekviena klasė savaip išpuošė didelį iš popieriaus iškirptą margutį. Popietėje dalyvavę  tikybos mokytoja bei spec. pedagogė – logopedė  gražiais žodžiais įvertino mokinių išpuoštus margučius, negailėjo pagyrimų kiekvienos klasės kūriniui. Pabaigoje vyko linksmos estafetės.

 Mokiniai džiaugėsi prisimintomis žiniomis ir bendrai sukurtais savo klasės margučiais. Foto

Mokytoja Zita


Projektas „Mokymasis tyrinėjant“

 Vykdydami projektą balandžio 20-21 dienomis dešimt mūsų gimnazijos 6 – 8 klasių mokinių kartu su Valkininkų gimnazijos, Ryto progimnazijos ir Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinės mokyklos mokiniais lankėsi Lenkijos sostinėje Varšuvoje.

Koperniko Mokslo centre, vadovaudamiesi pateiktomis instrukcijomis, savarankiškai atliko daug įdomių bandymų. Planetariume stebėjo edukacinę programą apie žvaigždynus. Karalių pilyje atliko edukacines užduotis apie valdovus. Iš Kultūros ir mokslo rūmų apžvalgos aikštelės grožėjosi sostinės panorama. Pasivaikščiojo po Varšuvos senamiestį, stebėjo garbės sargybos pamainos pasikeitimą prie amžinosios ugnies.

Namo visi grįžo pakilios nuotaikos, pilni įspūdžių ir įgiję naujų gamtamokslinių bei istorijos žinių. Foto

Chemijos mokytoja Rūta Prusevičienė


Septyniolikai Ig – IVg klasių mokinių pavasario atostogų pabaiga buvo pažymėta smagia išvyka į Vilnių. Mokiniai lankėsi Lukiškių kalėjime bei dalyvavo edukacijoje ,,Pabėgimas iš Vilniaus geto“.

Gimnazija dalyvauja ,,Kokybės krepšelio“ projekte, kurio tikslas – pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius mokyklose ir savivaldybėse. Ši kelionė – padėka, o kartu ir paskatinamas puikiai besimokantiems, nepraleidžiantiems pamokų, aktyviems ir iniciatyviems gimnazistams.   Planuose – dar ne viena pramoga. Laukime. Stenkimės. Aukime. Foto


Sėkmė aplankė 7 klasės mokinę Faustę Varanavičiūtę. Faustė Lietuvos mokinių Biologijos olimpiados savivaldybės etape pelnė 1 – ąją vietą. Olimpiadai pasiruošti padėjo biologijos mokytoja Vilma Mielaikienė.


  Merkinės miestelio bibliotekoje dailės ir technologijų pamokos – Velykinis margutis.  2 klasės ir 3 klasės mokiniai prisiminė Velykų papročius ir tradicijas, mokėsi raštais išpuošti Velykų simbolį  margutį. Bibliotekininkė Virginija Plutuliavičienė pasidalijo patirtimi, kaip vašku marginami kiaušiniai, parodė, kaip išgauti įvairiausias margučių spalvas.  Foto

Mokytoja Zita 

 Balandžio 14 d. 1- 4 klasių mokiniams vyko netradicinė diena, skatinanti mokinių sveikatingumą, ,,Augu sveikas ir laimingas‘‘. Tai diena, kai tu pagalvoji kas turi įtakos sveikatai: kas yra sveika mityba?, kaip atrodo saugus elgesys?, kodėl reikia sportuoti?

Sveikatos priežiūros specialistė Agnė priminė vaikams, kad daržovės ir vaisiai, uogos, kruopos, mėsa, žuvis, pilno grūdo produktai suteikia ir palaiko sveikatą, padeda atgauti jėgas, išvengti ligų. Per praktinę veiklą turėjome atpažinti kruopas, grūdus, sėklas. Tai nebuvo lengva, ypatingai buvo sunku įvardinti kuskusą, lęšių kruopas, sezamo sėklas. Žiūrėjome edukacinį filmuką ,, Sveikos mitybos A B C‘‘.

Sportiškai nusiteikę skubėjome į sporto salę. Smagiai pasimankštinę, lenktyniavome estafetėse. Buvo labai smagu rungtyniauti, pralaimėjusių nebuvo. Skubėjome į klases, kur laukė kūrybinė veikla. Pirmokai piešė kaip turi atrodyti sveika lėkštė, antrokai pasidalijo sveikatos idėjų skrynele. Trečiokai dėliojo maisto piramidės pakopas, vyriausieji piešė mikrobus, bakterijas, kurios ,,gyvena‘‘ ant rankų.

Balandžio mėnuo – saugaus eismo mėnuo, prisiminėme saugaus eismo taisykles.

Su gera nuotaika skirstėmės į namus. Mokiniai džiaugėsi  ne tik prisimintomis žiniomis, bet ir tuo , kad mokosi ir nori sveikai gyventi.  Foto

Mokytoja     Marytė

 


II g klasės mokiniai apsilankė STEAM atviros prieigos centre

  Balandžio 14 dieną  II g klasės mokiniai, lydimi informacinių technologijų mokytojos Aušros Stravinskienės ir biologijos mokytojos Vilmos Mielaikienės, lankėsi Alytaus STEAM atviros prieigos centre.

Mokiniams robotikos ir informacinių technologijų laboratorijoje vyko užsiėmimas ,,Robotų programavimas: matematinė navigacija labirinte“. Mokiniai konstravo robotus, o po to kūrė programą robotui, kuris naudodamas planą kaip labirintą, galėjo rasti nurodytą objektą. Analizavo jo važiavimą valdančias komandas, išsiaiškino judėjimo algoritmus. Kūrė programas nurodytam atstumui pateiktame plane nuvažiuoti. Mokiniai suprato, kaip judėjimui tam tikra trajektorija daro įtaką įvairūs veiksniai.

Biologijos ir chemijos laboratorijoje vyko praktinis užsiėmimas ,,Mielių lenktynės“.  Užsiėmimo pradžioje mokiniai prisiminė saugaus elgesio taisykles, susipažino su darbine aplinka ir darbui reikalingais prietaisais. Vėliau ruošė tirpalus, kuriuos maišė magnetine maišykle. Naudodami temperatūros jutiklius išmatavo tirpalų temperatūrą ir naudodamiesi anglies dioksido dujų koncentracijos matavimo jutikliu išmatavo mielių ląstelių išskiriamo anglies dioksido kiekį esant skirtingoms temperatūroms ir skirtingiems substratams. Matavimo rezultatus surašė į lentelę ir atliko vidurkio ir pokyčio skaičiavimus, braižė grafikus, formulavo išvadas apie mielių kvėpavimo priklausomybę nuo temperatūros ir substrato. Palyginę mielių kvėpavimo efektyvumą krakmolo, gliukozės ir sacharozės substratuose pasiūlė tinkamiausią substratą uodų gaudyklei. Foto

Mokytojos Aušra ir Vilma


Sveikiname IIIg klasės mokinę Adrianą Večkytę, Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiados šalies etape laimėjusią III – ąją vietą. Adrianos mokytoja Renata Černiauskienė.


Sveikiname 4 klasės mokinę Dominyką Bakanauskaitę, 3 – 4 klasių matematikos olimpiados savivaldybės etape laimėjusią III vietą. Dominykos mokytoja Rasa Alekšiūnienė.


            Pasaulio pažinimo pamoka Merkinės muziejuje. Ketvirtokai mokosi Lietuvos istoriją, todėl kalbėti apie partizaninį karą bei trėmimus į Sibirą nėra geresnės erdvės kaip muziejus, kuriame gausu eksponatų, liudijančių šį sunkų istorijos laikotarpį. Vaikus domino partizanų ginklai, jų turėti daiktai, rašyti laiškai. Muziejaus direktorius Mindaugas Černiauskas papasakojo apie žymiausius Dainavos apygardos partizanų vadus bei partizanus, jų kovas; apie kadais čia gyvenusius žydus ir skaudžią jų lemtį; garsiąją Merkinės istoriją, priminusią visiems, kad turime kuo didžiuotis. Foto

Mokytoja Rasa


 Balandžio 6d. vyko integruota tikybos ir technologijų pamoka.Verbų sekmadienis: tradicijos ir papročiai 5 klasėje. Mokiniai prisiminė Verbų sekmadienio šventimo istoriją, tradicijas ir papročius. Rišo tradicines dzūkiškas verbas, kurias dovanojo Merkinės globos namų gyventojams. Foto

Tikybos mokytoja Danguolė Barysienė, bei  technologijų mokytojai Gintarė Urbonaitė ir Alfredas Šapalas


KINO EDUKACIJOS PROJEKTAS “KINO BUSO DIRBTUVĖSMŪSŲ GIMNAZIJOJE

 Balandžio 6 d. mūsų gimnazijoje vyko VŠĮ „Kultūrinių projektų centras“ įgyvendinamo kino edukacijos projekto „Kino buso kino dirbtuvės“ užsiėmimai. IIIg klasės mokiniai praleido dieną, kuri buvo kupina linksmų  įspūdžių ir naujų žinių. Mokiniai buvo laimingi galėdami susitikti ir dirbti kartu su žinomais kino kūrėjais. Dirbtuves vedė pripažinti kino režisieriai ir kino edukatoriai Andrius Blaževičius bei Marat Sargsyan.

Pagrindinis šių kino dirbtuvių tikslas yra ugdyti vaikų raštingumą kino ir media srityje, pasiūlant įdomius ir kūrybiškumą skatinančius mokymosi metodus.

Užsiėmimų metų mokiniai susipažino su kino žanrais, vyko filmų ištraukų peržiūros, jų analizė, diskusijos, susipažinta su pagrindiniais kino kalbos elementais, svarbiausiais filmo kūrimo etapais, dramaturgijos principais. Vėliau mokiniai pasidalino į kūrybines grupes ir atliko pasiruošimo filmavimui darbus – tobulino scenarijų, piešė kadruotes, ieškojo personažų ir lokacijų. Galiausiai vyko filmavimo darbai, montažas, garso takelio ir titrų gamyba, sukurtų filmų peržiūra bei aptarimas.

Visada smagu, kai gali mokytis kitaip Ačiū projekto iniciatoriams už šią puikią galimybę.

Projektą finansuoja

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA


SKELBIAMAS KANDIDATŲ Į MOKYKLOS DARBO TARYBĄ KĖLIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu naujai trejų metų kadencijai bus renkama mokyklos darbo taryba. Į Darbo tarybą bus renkami 3 darbo tarybos nariai. Rinkimus organizuoja mokyklos vadovo sudaryta rinkimų komisija (3 nariai).

Rinkimai vyks 2022 m. balandžio 19 d. skaitykloje 8.00-16.00 val.

Darbuotojai, negalintys atvykti į mokyklą balandžio 19 d., gali balsuoti išankstiniu būdu skaitykloje nuo balandžio 13 d.

Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su mokykla turintys darbuotojai, išskyrus mokyklos vadovą.

Kandidatais gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai, išskyrus rinkimų komisijos narius. Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir dirbantys mokykloje ilgiau kaip šešis mėnesius.

Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į darbo tarybą.

Išsamesnę informaciją apie darbo tarybos rinkimų organizavimą ir vykdymą teikia rinkimų komisijos nariai.

Darbo tarybos rinkimų komisija:

Rūta Kučinskienė

Rita Černiauskienė

Margarita Leskauskienė


Integruota lietuvių kalbos ir matematikos pamoka

   Ar matematika ir lietuvių kalba turi ką nors bendro? Tokiu klausimu prasidėjo integruota lietuvių kalbos ir matematikos pamoka „|Kalbos dalys ir trupmeniniai skaičiai“. 5 klasės mokiniai ieškojo paralelių tarp šių dviejų disciplinų.  Ir rado nemažai bendrybių. Juk parašę tekstą žodžius tikrai turi suskaičiuoti, duotojo teksto atskiras kalbos dalis ne tik suskaičiuoti, bet ir paskaičiuoti dalis, užrašyti trupmenomis. Uolūs penktokai nusprendė, kad lietuvių kalba gali būti puiki medžiaga matematikos pamokoms. Antrosios pamokos veiklos parodė, kad skaičiai gali tapti kūrybinės užduoties medžiaga. Juk tikrai buvo smagu spręsti draugų sukurtas užduotis – žaidimus. Foto

Mokytojos Renata ir Rūta


  Kovo 21 diena – Žemės diena. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos II g klasės mokiniai šiai dienai paminėti skyrė visą savaitę.  Vyko integruotos  biologijos ir rusų kalbos pamokos, kurių metu mokiniai rinko informaciją apie opiausias ekologines problemas, jų sprendimo būdus. Gimnazistų  vis neapleido klausimas: „Kaip aš galiu prisidėti prie švaresnio, tvaresnio pasaulio?“ Atsakymus į šį klausimą  rasite 3 aukšto koridoriuje veikiančioje mokinių darbų parodoje.  Foto

Biologijos mokytoja Vilma Mielaikienė ir rusų kalbos mokytoja Renata Černiauskienė


Informuojame, kad nuo kovo 22 d. iki kovo 31 d. 2 klasėje įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.


OUTSIDE komandos susitikimas

Mokomas modulis – paruoštas. Partnerių moduliai  – išversti. Metodinė priemonė baigiama maketuoti. Šokam ir puolam matuotis naujų veiklų. Prieš akis – naujas iššūkis. OUSIDE komanda  kuria žaliojo verslo modelius: idėjos sugeneruotos, partneriai surasti, parengiamieji darbai atlikti. Taigi, tik pirmyn, jaunieji, žalieji verslininkai. Foto


Biologijos pamoka kitaip

  Viena išgirsti pasakojimą apie širdies sandarą, antra – širdį pamatyti paveikslėlyje, trečia – ją paliesti ir susieti širdies sandarą su teorine medžiaga.

Biologiją besimokantys IIIg klasės mokiniai atliko praktikos darbą ,,Širdies sandaros tyrimas“. Jos metu preparavo jaučio širdis ir sėmėsi praktinių įgūdžių. Gamino širdies skersaruožio audinio preparatus, juos stebėjo mikroskopu ir lygino su klasikiniais vadovėlių paveikslais. Foto

Anot mokinių – jiems tai buvo gera patirtis.

Biologijos mokytoja Inga Viltrakienė


Informuojame, kad nuo kovo 24 d. iki kovo 30 d. 3 klasėje įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.


Sveikiname Edviną Jonytį (IVg klasė), Lietuvos mokinių Technologijos olimpiados  savivaldybės etape laimėjusį antrąją vietą (mokyt. Alfredas Šapalas).


 Pavasaris, besišypsanti saulė, giedras dangus – visa tai įkvėpė septintokus netradicinei lietuvių kalbos pamokai. Mokiniai lankėsi V. Krėvės muziejuje Subartonyse. Pynėme Vaivos juostą. Ir ne bet kokią – tai juosta, jungianti V. Krėvės gimtinę (jo namus) ir amžinojo poilsio vietą – Subartonių kapinaites.

Gimnazistai noriai prisideda prie veiklų, skirtų V. Krėvės jubiliejinėms gimimo metinėms paminėti, o įsitraukimas į juostos pynimą – viena iš jų.  Foto

Smagu daryti gražius ir prasmingus darbus.


Džiaugiamės IIg klasės mokinės Austėjos Tarailaitės sėkme. Gimnazistė Meninio skaitymo konkurso regioniniame ture pelnė III – ąją vietą. Austėjos mokytoja Renata Varanavičienė.


Sveikiname Lietuvos mokinių 34-osios geografijos olimpiados Varėnos rajono savivaldybės etapo laimėtojus:

II vieta  – Simona Jeskevičiūtė, II g kl.

III vieta – Matas Jauneika, II g kl.

Mokinius olimpiadai paruošė mokytoja Stasė Kirkliauskienė


Dailyraščio nugalėtojos

Kovo 21-ąją išaiškėjo dailiausios plunksnos nugalėtojos! 

1-oji vieta Ugnė Petraitytė, 7 kl.

2-oji vieta  Simona Jeskevičiūtė, IIg kl.

3-ioji vieta Gabija Tarailaitė, 5 kl. ir Faustė Varanavičiūtė, 7 kl.

Sveikiname merginas ir mokytojas Astą bei Renatą ir džiaugiamės, kad rūpestingai ir dailiai rašote lietuvių kalbos žodžius.

Jūsų dėmesiui nugalėtojos užrašytas tekstas.


Rašome dailyraštį

  Šiandien, kovo 18 dieną, dvylika šaunių 5 – 8 ir I -II g klasių mergaičių susirinko į dailyraščio konkursą, skirtą lietuvių kalbos mėnesiui paminėti. Jos rinkosi dailiai, kaligrafiškai perrašyti po vieną iš lituanisčių parinktų tekstų – sakmę ,,Kaip atsirado žemė“ ir esė ,,Knyga, kuri panaši į duoną“ pagal rašytoją Romą Sadauską. Rimtai nusiteikusios, šauniosios merginos palinko ties popieriaus lapu ir visą šeštą pamoką galėjai girdėti, kaip šiugžda linijuotas lapas, kaip stropiai ranka vedžioja rašiklį.
Pirmadienį kompetetinga trijų mokytojų komisija išrinks tris gražiausiai parašytus darbelius ir Facebook‘o paskyroje bei gimnazijos svetainėje sužinosite nugalėtojas.  Visi šiandien parašyti darbeliai bus eksponuojami gimnazijos erdvėse. Foto

Lituanistės Asta, Renata, Rita


Poezija  –  balsas iš praeities į dabartį ir ateitį. Tokia mintis šovė klausantis mokinių skaitomų poezijos tekstų , skirtų lietuvių kalbos mėnesiui paminėti. Ar poezija gali priglausti jauną žmogų? Ar man drąsu garsiai skaityti jautrų tekstą? Kaip garsiai išsakyti tai, ką jaučiu?  Su tokiomis mintimis ėjo mokiniai į jaukiąją skaityklą, prie bendro stalo. Ir visai nesvarbu, kad skirtingas amžius, visai nesvarbu lytis, kaukės  ar kokie stereotipai, svarbu, kad visi kartu, svarbu, kad kiekvienas gavo peno mintims ir į daugelio klausimus buvo atsakyta. Ir atsakė ne žmonės: ne mamos, tėtės, draugai ar mokytojai. Atsakymus pateikė  poezijos tekstai, tik reikia juos prisijaukinti, išgirsti. Išgirsti ne ausimis, o širdimi. Kiekvienas žodis neretai jau yra pasakytas, tik reikia jį surasti.  Ačiū dalyviams. Foto

Rita, Asta, Renata, Margarita


Merkinės V. Krėvės gimnazija pasitinka Kovo 11 – ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Deja, šiemet ji kitokia…  Rečiau girdisi skardus juokas, klegesys… Daugiau rimties, susikaupimo…

Jau savaitės pradžioje gimnazijoje sušlamėjo trispalviai medžiai, pasidabinę širdučių formos lapeliais, ant kurių kiekvienas gimnazistas parašė po jam patį gražiausią lietuvišką žodį. O šalia – nedidukai paukščiukai. Jie dar tik skleidžia savo sparnelius, padabintus Ukrainos vėliavos spalvomis. Tačiau jų giesmė aidi visame pasaulyje.

Visi gražiausi lietuviški žodžiai šiandien skrieja mūsų kaimynams ukrainiečiams. O paukšteliai garsiai gieda. Jie gieda apie abiejų tautų – Lietuvos ir Ukrainos – draugystę ir LAISVĘ.

Dar vienas svarbus įvykis – Mokinių tarybos inicijuota finansinė paramos akcija Ukrainai. Pertraukų metu skambėjo pačios gražiausios lietuviškos ir ukrainietiškos dainos. Visi, norintys ir galintys, galėjo prisidėti prie pagalbos karo kamuojamai Ukrainai.

Dėkojame visai gimnazijos bendruomenei. Gera žinoti, kad esi ne vienas. Na, o akcijoje surinkti 1000 eurų jau pasiekė parama Ukrainai besirūpinančias organizacijas.

Tegul mūsų visų svajonės būna didesnės už baimes…


Informuojame, kad nuo kovo 9 d. iki kovo 15 d. 5 klasėje įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.


Kovo 4 dieną įvyko gražiausia abiturientų šventė – šimtadienis. Jame buvo gausu dainų, šokių, įkvepiančių kalbų. Jaunieji dvyliktokų kaimynai taip pat praskaidrino šventę linksmais eilėraštukais ir šiltais žodžiais. Nuo abiturientų veidų nedingo šypsena, ne kartą jų tėvų akyse sužibo ašara, o per likusį laiką dvyliktokai galės rašyti gražias mintis ir išleisti širdį pasivaikščioti pasinaudodami vienuoliktokų dovana. Abiturientai dėkoja visiems dalyvavusiems šventėje! Foto

IVg klasės mokinė Ugnė Lukšytė


Informuojame, kad nuo kovo 4 d. iki kovo 10 d. IIg klasėje įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.


Smagios žinios. Asta Bubnelytė (IIIg klasė) Istorijos olimpiados savivaldybės etape pelnė II vietą. Mokinei pasiruošti olimpiadai padėjo istorijos mokytojas Eimantas Vitkauskas.


Sveikinimai Etnokultūros olimpiados regioninio turo laimėtojams.

Faustė Varanavičiūtė (7 kl.) – II vieta (mokyt. Asta Tarailienė).

Kotryna Černiauskaitė  (IIIg kl.) – II vieta (mokyt. Rita Černiauskienė).

Rapolas Matuliauskas (7 kl.) – III vieta (mokyt. Asta Tarailienė).

Linkime nugalėtojams sėkmės šios olimpiados respublikiniame ture, atstovaujant Dzūkijos regioną.


Informuojame, kad nuo kovo 1 d. iki kovo 7 d. Ig klasėje įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.


   Dar vienas istorinis rytas pasaulyje. Dar vienas kitoks rytas Lietuvoje. Kitoks jis ir Merkinės V. Krėvės gimnazijoje.

Visi mokiniai 8 val. jungėsi į visuotinę istorijos pamoką Lietuvos mokykloms, skirtą Ukrainos palaikymui. Nuotolinę pamoką vedė LŠMPS pirmininko pavaduotojas ir istorijos mokytojas Audrius Jurgelevičius. Foto

Būkime vieningi. Negalime leisti perrašinėti istorijos.

UKRAINA, MES SU TAVIMI.


Džiaugiamės Lietuvos mokinių 70 – osios Matematikos olimpiados savivaldybės etapo laimėtojomis.
Ingrida Kalantaitė (IIg klasė) – I – osios vietos laimėtoja (mokyt. R. Kučinskienė).
Asta Bubnelytė (IIIg klasė) – II – osios vietos laimėtoja (mokyt. A. Katelynaitė).


Projektas „Mokymasis tyrinėjant“

   Vasario 10 d. 6 – 8 kl. mokiniai vyko į  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Jaunojo tyrėjo laboratoriją Vilniuje. Lektorė Alisa Gricajeva vedė edukaciją „Mikroorganizmai aplink mus“. Edukacijos metu mokiniai įtvirtino žinias apie mikroorganizmus, jų naudą ir žalą. Lektorė džiaugėsi ir gyrė projekto dalyvių žinias. Mokiniai labai susikaupę tyrinėjo bakterijas, patys ruošė mikropreparatus: kilpele užnešė bakterijas, jas džiovino, fiksavo, dažė ir stebėjo pro mikroskopą. Mokiniai išmoko naudotis automatinėmis pipetėmis.

Tai buvo puiki integruota pamoka netradicinėje erdvėje. Projekto dalyviai atliko tiriamąjį darbą, įgijo žinių ir darbo laboratorijoje įgūdžių. Foto

Chemijos mokytoja Rūta Prusevičienė


Džiaugiamės IIIg klasės mokinės Adrianos Večkytės pasiekimais. Ji 19 – ojoje Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiados savivaldybės etape pelnė I – ąją vietą. Adrianos rusų kalbos mokytoja – Renata Černiauskienė.


2022 m. vasario 8 d. daugelyje pasaulio šalių  jau devynioliktą kartą buvo minima Saugesnio interneto diena. 

Jos tikslas – atkreipti dėmesį į aktualius skaitmeninius iššūkius, skatinti saugesnį naudojimąsi internetu ir skaitmeninėmis technologijomis.

Merkinės V. Krėvės gimnazijoje šiai progai paminėti buvo skirta visa savaitė. Pirmadienį 5 – 8, Ig – II g klasių mokiniai klasės valandėlių metu žiūrėjo mokomuosius video filmus bei pildė mąstymo žemėlapius. Vasario 9 – 10 dienomis vyko netradicinės pamokos, kurių metu mokiniai atliko įvairius testus, vykdė pabėgimo kambario užduotis bei papildė savo rengtus mąstymo žemėlapius.

Mokiniai pasitikrino, ką žino apie saugų elgesį internete, įgijo naujų žinių, perspėjančių apie grėsmes socialinėse erdvėse.

 Informacinių technologijų mokytoja Aušra Stravinskienė


Informuojame, kad nuo vasario 8 d. iki vasario 11 d. (imtinai) 4 klasėje įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir ugdymas šioje klasėje organizuojamas nuotoliniu būdu.


Informuojame, kad nuo vasario 3 d. iki vasario 9 d. (imtinai) 1 klasėje įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir ugdymas šioje klasėje organizuojamas nuotoliniu būdu.


 Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos II g klasės mokinio Dominyko Bielsko piešta karikatūra puošia Vokietijos žurnalo „Vocable“ viršelį.

Dominykas Bielskas kartu su grupe mokinių dalyvavo Lietuvos jaunimui skirtoje programoje „Karikatūruoti ateitį“. Šią programą iniciavo Nyderlandų Karalystės ambasada Lietuvoje, norėdama paminėti 100 metų dvišalį bendradarbiavimą. Sveikinam Dominyką.


Sėkmė aplankė Austėją Tarailaitę (IIg klasė), meninio skaitymo konkurso savivaldybės etape laimėjusią pirmą vietą ( Austėjos mokytoja Renata Varanavičienė).

Siunčiame sveikinimus ir linkime sėkmės regioniniame šio konkurso etape. Austėjos pasirodymą galite peržiūrėti čia:

Dainos liejasi per kraštus…

Sveikiname konkurso ,,Dainų dainelė“ antrojo etapo nugalėtojas

Kamilą Antanevičiūtę (IIIg klasė), Rugilę Sinkevičiūtę (IIg klasė), Eliją Žėkaitę (4 klasė).

Didžiausia padėka ir sveikinimai siunčiami mergaičių mokytojui Kęstučiu Breidokui.

Linkime didžiausios sėkmės trečiajame, televizijos etape. Palaikymo komanda jau su jumis.


Patyriminis ugdymas biologijos pamokose

           Vasario 3 dieną 7 klasės mokiniams vyko patyriminio ugdymo biologijos pamoka. Septintokai atliko praktikos darbą ,,Eglės ir pušies palyginimas“. Dirbdami porose mokiniai lygino eglės ir pušies kankorėžius, spyglius bei matavo spyglių ilgį. Pamokoje mokiniai ne tik susipažino su eglės ir pušies panašumais ir skirtumais, bet ir tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius bei bendrąsias (mokėjimo mokytis) kompetencijas.

Tokios pamokos skatina mokinių motyvaciją, mokymasis tampa įdomus ir prasmingas pačiam mokiniui. Foto

Biologijos mokytoja Vilma Mielaikienė


Dalijamės džiaugmu ir didžuojamės mūsų gimnazistais bei jų mokytojais.

 Ką tik pasibaigė Lietuvos ir lietuviškų mokyklų mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada.

Rugilė Sinkevičiūtė (IIg. kl.) – I vieta (mokyt. Renata Varanavičienė)

Justina Žitkutė (IVg kl.) – I vieta (mokyt. Renata Varanavičienė)

Ingrida Kalantaitė (IIg kl.) – II vieta (mokyt. Renata Varanavičienė)

Emilija Garškovaitė (IVg kl.) – II vieta (mokyt. Renata Varanavičienė)

Asta Bubnelytė (IIIg kl.) – III vieta (mokyt. Asta Tarailienė)


Siunčiame sveikinimus Biologijos olimpiados savivaldybės etapo laimėtojams ir jų mokytojams.

Rugilė Sinkevičiūtė (IIg klasė) – I vieta (mokyt. Vilma Mielaikienė)

Austėja Tarailaitė (IIg klasė) – II vieta (mokyt. Vilma Mielaikienė)

Kęstutis Dzimanavičius (IIIg kl.) – II vieta (mokyt. Inga Viltrakienė)

Emilija Garškovaitė (IVg kl.)  – II vieta (mokyt. Inga Viltrakienė)


INFORMACIJA

Gimnazijos direktoriaus 2022-01-31 įsakymu Nr. (1.3.)-V-21 dėl atliekamų elektros tinklo remonto darbų laikinai nutraukiamo elektros energijos tiekimo ir dėl vandens tiekimo sutrikimų nuo 2022 m. sausio 31 d. iki 2022 m. vasario 2 d. 1 – 8 ir Ig – IVg klasių mokiniams organizuojamas nuotolinis ugdymas, ir 2022-01-31 įsakymu Nr. (1.3.)-V-23 dėl šiluminės trąsos avarinės situacijos šalinimo darbų Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriuje nuo 2022 m. vasario 1 d. iki remonto darbų pabaigos organizuojamas nuotolinis ugdymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse.


Džiaugiamės Lietuvos mokinių fizikos olimpiados savivaldybės etapo laimėtojais.

Asta Bubnelytė (IIIg klasė) – I vieta, Nedas Večkys (IIg klasė) – III vieta. Sveikiname mokinius ir jų mokytoją Akvilę Prakapienę.


INFORMACIJA

Informuojame, kad dėl techninio gedimo (gimnazijoje neturime vandens) pamokos nutraukiamos, mokiniai į namus bus išvežiojami pagal šį grafiką:

SAUSIO 31 MĖNESIO MOKINIŲ PAVEŽĖJIMAS Į NAMUS

Autobusas išvyksta į :

 VOLKSWAGEN CRAFTER

  Gudakiemis – Pilvingiai –  Nedzingė – 9.45 val.

Samūniškes – Druskininkus – Ryliškius – Pieriškes – Makniūnus – Galintėnus – 10.15 val. 

 MERCEDES BENZ (I)

 Panarą – Žeimius – 9.45 val.

Burokaraistėlė – Milioniškės – Perloja (I) – Perloja (II) – 10.10 val.

        MERCEDES BENZ (II)

  Kibyšiai – Geniai – Vilkiautinis – 9.45 val.

Kurmiškes – Pagilšį – Masališkes – Ilgininkus – Pagronyčį – 10.20 val.

 


 

Atsižvelgiant į visoje šalyje blogėjančią situaciją dėl COVID – 19, Varėnos r. savivaldybės
Ekstremalių situacijų operacijų centras sausio 24 dieną priėmė sprendimą nuo vasario 1 dienos iki kovo 1 dienos savivaldybei priklausiančiose institucijose apriboti renginius, vykstančius uždarose erdvėse.

Būkime sveiki. Elkimės atsakingai. Saugokime vieno kitus.


Informuojame, kad nuo sausio 26 d. iki vasario 1 d. IIg klasėje įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.


Džiaugiamės 60 – osios mokinių chemijos olimpiados savivaldybės etapo rezultatais.

I – ųjų vietų laimėtojos:

Simona Jeskevičiūtė, IIg kl. (mokyt. R. Prusevičienė)

Asta Bubnelytė, IIIg kl. (moky. Vilija Pautienienė)

Austėja Keršytė, IVg kl. (mokyt. Vilija Pautienienė)


 Sausio 19 d. vykdydami gamtamokslinį projektą „Mokymasis tyrinėjant“ 6 – 8 klasių mokiniai aplankė Vilniaus universiteto Zoologijos ir Geologijos muziejus.  Zoologijos muziejaus vadovė Grita Skujienė edukacijos metu pristatė įdomiausius gyvūnus, daug pateikė klausimų mokiniams. Mokiniai sužibėjo savo žiniomis ir žingeidumu, daug diskutavo. Kadangi muziejus yra įsikūręs Gyvybės mokslų centre tai turėjome galimybę pasižvalgyti po laboratorijas, matėme net kur yra vykdomi COVIDO tyrinėjimai. Edukacijos Geologijos muziejuje metu  Minerologijos skyriaus vadovė Eugenija Rudnickaitė supažindino su įvairiais mineralais. Pamatėme strolobitų fosilijas, sintetinius brangakmenius, meteoritus, įvairius kristalus, rankose palaikėme Etnos ugnikalnio lavos gabalą. Didžiulį įspūdį paliko mamuto griaučiai. Šalia muziejaus yra irengta meteorologinė stotis. Apie joje esančius prietaisus ir tai ką jie tiria mums taip pat paaiškino. Mokiniai turėjo puikias integruotas biologijos, chemijos, fizikos ir geografijos pamokas. Tai labai sužadino mokymosi motyvaciją, paskatino juos domėtis mokslais ir manau, kad tikrai atsiras pasinaudojusių kvietimu studijuoti Vilniaus universitete. Foto

Chemijos mokytoja Rūta Prusevičienė


Štai ir baigėsi dar viena  (jau devintoji mūsų gimnazijoje) „Knygų Kalėdų“ akcija. Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios gražios akcijos. Ačiū už dalyvavimą, ačiū už knygas ir dalijimąsi jų skleidžiama išmintimi. Džiugu, kad buvo dovanojamos tokios knygos, kokių patys skaitytojai norėtų rasti bibliotekoje ir pasidalinti su kitais. Jūsų visų gerumo dėka biblioteka praturtėjo 168 geromis, naujomis ir vertingomis knygomis. Turtingesnis ir įvairesnis bibliotekos fondas – daugiau galimybių skaitytojams.

Dėkoju Jurgitai ir Audriui Barysams, Eglei ir Linui Saboniams, kurie jau ne vienerius metus džiugina dovanojamomis knygomis. Dėkoju buvusioms mokinėms Jūratei Ciūnienei, Dignai Čaplikaitei, Gabrielei Leskauskaitei. Ačiū mokytojams: Renatai Černiauskienei, Ritai ir Vytautui Černiauskams, Alytei Katelynaitei, Irenai Lužienei, Rasai Alekšiūnienei, Reginai Sakalauskienei, Birutei Čaplikienei, Astai Tarailienei,  Marytei Padalskienei, Ingai Taraškevičiūtei – Kimontienei, Jurgitai ir Valdui Lukšiams, Zitai ir Antanui Kulakauskams, Vilijai Katkevičienei.

Ačiū mokiniams: Laukmilei Bukauskaitei (1 kl.), Vėjui Jonui Avižiniui (1 kl.), Jokūbui Bliūdžiui (1 kl.), Steponui Bukotai (1 kl.), Liepai Latauskaitei (1 kl.), Emilei Bakanauskaitei (2 kl.), Kamilei Baranauskaitei (2 kl.), Miglei Jeskevičiūtei (2 kl.), Liepai Stankevičiūtei (2 kl.), Gabrielei Varanavičiūtei (2 kl.), Austėjai Zenevičiūtei (2 kl.), Adelei Glavickaitei (3 kl.), Robertui Rizgeliui (3 kl.), Elingai Točelytei (3 kl.), Andrėjai Amšiejūtei (4 kl.), Dominykai Bakanauskaitei (4 kl.), Pauliui Balevičiui (4 kl.), Miglei Baranauskaitei (4 kl.), Kajui Baranauskui (4 kl.), Emilijai Bliūdžiūtei (4 kl.), Ramunei Janulevičiūtei (4 kl.), Jorei Mašalaitei (4 kl.), Nojui Saveiskiui (4 kl.), Vakariui Sukackui (4 kl.), Pijui Balevičiui (5 kl.), Karinai Bartkevičiūtei (5 kl.), Brigitai Dziminavičiūtei (5 kl.), Emiliui Jakavoniui (5 kl.), Audronei Petraitytei (5 kl.), Rugilei Sinkevičiūtei (5 kl.), Vanesai Sinkevičiūtei (5 kl.),Gabijai Tarailaitei (5 kl.), Viliui Zamblauskui (5 kl.), Gustei Žemčiūgaitei (5 kl.), Anuprui Glavickui (6 kl.), Rapolui Švilpai (6 kl.), Žygiui Varanavičiui (6 kl.), Ugnei Petraitytei (7 kl.), Faustei Varanavičiūtei (7 kl.), Austėjai Tarailaitei ( IIg kl.), Karoliui Janulevičiui (IIIg kl.).

Dėkoju 4 kl. mokiniams ir mokytojai Rasai Alekšiūnienei, 6 kl. mokiniams ir auklėtojai Rūtai Prusevičienei, 7 kl. mokiniams ir auklėtojai Eglei Sabonienei, 8 kl. mokiniams ir auklėtojui Valdui Lukšiui, Ig kl. mokiniams ir auklėtojai Alytei Katelynaitei, IIg kl. mokiniams ir auklėtojai Renatai Varanavičienei, IIIg kl. mokiniams ir auklėtojai Astai Tarailienei, IVg kl. mokiniams ir auklėtojai Rūtai Kučinskienei.

Džiugu, kad mūsų tarpe yra daug mylinčių knygas, suprantančių, kad knyga visuomet išliks didžiule vertybe. Ačiū visiems visiems dalyvavusiems „Knygų Kalėdų“ akcijoje, skleidusiems apie ją žinią, dovanojusiems ir palaikiusiems. Jūsų dovanotos knygos būtinai ras savo skaitytoją.

Margarita Leskauskienė


   Šarmotą Sausio 13 – osios rytą Merkinės V. Krėvės gimnazijos languose spindėjo žvakių liepsnelės, simbolizuojančios vienybę bei Laisvės gynėjų atminimą. Visa gimnazijos bendruomenė, segėdama neužmirštuoles, prisiminė tragiškus 1991 – ųjų metų sausio įvykius, dalijosi savais bei šeimos narių prisiminimais, liudijimais, diskutavo apie Laisvės kainą tada ir šiandien. Foto

Atmintis bus tol gyva, kol mes ją liudysime.  Keistas rytas nutiko…Atėjus į mokyklėlę, pasigedau savo mokinukų. Vietoj jų radau nykštukus. Supratau, jog šiandien diena bus kitokia nei visos…Ir vis per langus nykštukai  dairosi. Kažko laukia…

Mes maži maži nykštukai,

Po žalia egle sutūpę.

Strykt po vieną iš pusnų –

Kas atspės, kuo mes vardu?

Nykštukė – Snaigutė, nykštukas – Šaltukas, nykštukas – Varveklis, nykštukė – Pūga ir visi nykštukai laukė Kalėdų Senelio. Ir sulaukė! Foto

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja        Gražina Aranauskienė


Kalėdinis siautulys pagavo įkarštį…

Jau visą savaitę alsavę Kalėdų dvasia, ketvirtadienį Merkinės V. Krėvės gimnazijos mokiniai bei mokytojai tapo vis kito kalėdinio filmo personažais. Gimnazijos koridoriuose sutikome kalėdiškai nusiteikusius Harį Poterį bei Šreką. Juos lydėjo Elza ir Ana, šalia kurių vis sukiojosi gausus elfų būrys. Kalėdų kronikas pasakojo Kaldėdų Senelis su šeima, o kartais vis išgirsdavome ir Kevino balsą. Jis jautėsi vienas, bet ne namuose, o gimnazijoje. Savo žaviojo princo bučinio laukė Miegančioji gražuolė, jos draugė Snieguolė gainiojo savo draugus septynis nykštukus ir vis rūpinosi, kad Pelenė spėtų grįžti į namus iki vidurnakčio. Gražuolė įsimylėjo Pabaisą, o Undinėlė gimnazijos koridoriuose ieškojo savo princo.  O kaip gi be Grinčo… Jis tik ir tyko viską sugriauti. Ne, jam to padaryti nepavyks…

Visa Merkinės V. Krėvės gimnazijos bendruomenė kartu su kalėdinių filmų girlianda siunčia šilčiausius pasakiškus linkėjimus artėjančių švenčių proga. Lai gera nuotaika, degančios akys ir kasdieniai stebuklai sklando aplinkui visus metus. Foto


Gruodžio 21 d. 3 ir 4 klasių  mokiniai , o gruodžio 22 d. 1 ir 2 klasių mokiniai iš pat ryto aplankė parodą ir žiūrėjo filmą „Kalendorinių švenčių ratas“ Dzūkijos nac. p. Merkinės informacijos centre. Vėliau dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,, Molio paslaptys Merkinėje,,. Džiugu, kad vaikai turėjo galimybę apsilankyti keramikos dirbtuvėse, paliesti,  pamatyti, kaip kuriamos molinės puodynės, vazos ir daugybė nuostabių meno kūrinių . Vaikai domėjosi, kodėl iš to pačio molio skirtingų spalvų gaminiai ir sužinojo, kad spalva priklauso nuo krosnies rūšies. Pamatėme net tris skirtingas krosnis – raugo, juodosios keramikos ir aukštakrosnę. Netekę žado vaikai stebėjo, kaip menininko rankose įvyksta stebuklas ir molio gabalas virsta puikia vaza. Grįžome laimingi, pilni gerų įspūdžių ir naujų žinių. Foto

      Mokytojas Antanas Kulakauskas


ŽURNALISTIKOS LABORATORIJA moksleiviams

 Gruodžio 22 dieną gimnazijoje lankėsi dvi šaunios viešnios – LRT radijo žurnalistė Rūta Dambravaitė ir Seimo kanceliarijos informacijos ir komunikacijos departamento Spaudos biuro vedėja Justė Radzevičiūtė-Laugalienė. Aštuoni nepakartojami esami ir būsimi ŠULINIO žurnalistai Nojus Sukackas, Karolina Šataitė, Rugilė Plutuliavičiūtė ir Rugilė Sinkevičiūtė, Austėja Tarailaitė, Kotryna Černiauskaitė, Inesa Saveiskytė ir Gustė Plutuliavičiūtė pasidalino mintimis ir idėjomis, kas jiems rūpi, apie ką norėtų rašyti. ŠULINIO aštuntukas susikūrė ir pasirašė manifestą! Jis kabo ir gimnazijoje. Galite artimiau susipažinti.

Komandos laukia dar bent vienas susitikimas su žurnalistėmis ir nuotoliniai mokymai apie žurnalistikos etiką ir žurnalistinį meistriškumą.

Projekto pabaigoje rugpjūčio mėnesį penkios mokyklų komandos dalyvaus baigiamajame susitikime Vilniuje. Geriausi darbai bus publikuojami LRT svetainėje. Foto

Mokytoja Rita Černiauskienė


Prieš Šv. Kalėdas džiugios  naujienos veja viena kitą.

Gruodžio 21 dieną Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje įvyko Lietuvos vaikų ir jaunimo televizijos  konkurso ,,Dainų dainelė“ pirmasis etapas.

Smagu, kad į antrąjį etapą pateko mūsų gimnaziją atstovavusios mokinės – Rugilė Sinkevičiūtė (IIg kl.) ir  Kamila Antanevičiūtė (IIIg kl.). Sveikiname merginas, joms gelbėjusius muzikantus  ir ruošusį mokytoją Kęstutį Breidoką.


Norime pasidžiaugti mūsų gimnazijos moksleiviais!

 Sėkmingai užbaigta 2021/2022 metų stipendijų programos atranka, išdalintos stipendijos. Mūsų gimnazijos moksleiviai (dabar jau pirmakursiai) gavo „Teltonikos“ 3000 Eur metines stipendijas.

Daugiau apie pačią stipendijų programą galite rasti čia: https://teltonika-high-tech-hill.com/lt/scholarship

 


   Šiandien dalyvavome Gabių vaikų pagerbimo šventėje, kurioje  buvo apdovanoti respublikinių olimpiadų, konkursų nugalėtojai ir jų mokytojai.

Štai, kiek nuostabių gimnazistų bei jų mokytojų garsina Merkinės gimnaziją visoje respublikoje. Gausus būrys jaunyste, noru ir džiaugsmu degančių akių. Foto

Sveikiname ir linkime sėkmės užkariaujant pačias aukščiausias viršukalnes.


Gruodžio 14 dieną įvyko Etnokultūros olimpiados savivaldybės etapas.  Džiaugiamės mūsų gimnazistų sėkme.

6 klasės mokinė Paulė Petrulevičiūtė (mokyt. Asta Tarailienė),  7 klasės mokinė Faustė Varanavičiūtė (mokyt. Asta Tarailienė), IIIg klasės mokinė Kotryna Černiauskaitė (mokyt. Rita Černiauskienė) savo amžiaus grupėse laimėjo I – ąsias vietas. Ugnė Vitkauskaitė (mokyt. Renata Varanavičienė)  – II vietos laimėtoja. III – osios vietos laimėtojas – 7 klasės mokinys Rapolas Matuliauskas (mokyt. Asta Tarailienė).

Sveikiname olimpiados laimėtojus ir ruošusius mokytojus bei  linkime sėkmės atstovaujant rajoną regioniniame šios olimpiados ture.


 Gruodžio 13 d.  klasėje uždegę Kalėdinio vainiko  džiaugsmo žvakę 6 klasės mokiniai su auklėtoja išvyko į sostinę. Vilniuje pirmiausiai skubėjome į Katedros požemius. Ten mūsų laukė edukacija „Tamsieji požemių labirintai“. Pasiskirstę į dvi komandas, gavome užduotis, jas turėjome atlikti pasišviesdami tik žibintuvėliais. Pasijutome kaip anų laikų tyrinėtojai, suradome daug užšifruotos informacijos, pamatėme archeologinius radinius ir karališkąjį mauzoliejų. Ir nors viena komanda surinko keliais taškais daugiau, gautą prizą pasidalinome po lygiai. Išėję į dienos šviesą apžiūrėjome Vilniaus Kalėdų eglę. Ji išties įspūdinga, atrodo kaip sniego karalienė, balta ir tviskanti. Dar pasivaikščiojome po senamiestį, aplankėme Rotušės eglutę, Aušros vartus. Išvykos pabaigai pasilikome skyparką. Ten pustrečios valandos mokiniai aktyviai pramogavo: šokinėjo ant batutų, „maudėsi“ kempinių baseine, laipiojo siena, važinėjo mašinytėmis. Na, o tėvų duotus pinigus išleido pramogų parko picerijoje. Vakare laimingi, pilni įspūdžių grįžome namo. Foto

6 klasės auklėtoja Rūta Prusevičienė


DŽIUGI ŽINIA!

 2021 m. gruodžio 9 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija  įvertino mūsų mokyklos Fizinio aktyvumo skatinimo veiklos planą ir priėmė sprendimą pripažinti Varėnos r. Merkinės V. Krėvės gimnaziją  aktyvia mokykla.

Aktyvių mokyklų sąrašą galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės aktualijose www.smlpc.lt.


            Gruodžio 10 d. 4 klasės mokiniai aplankė Juodąjį Klajūną! Visos išvykos būna įdomios ir smagios, bet tai, ką patyrėme šioje…nenusakoma žodžiais. Visi vaikai žirgyne lankėsi pirmą kartą. Galimybė glostyti, maitinti žirgus sukėlė įvairiausių emocijų. O joti žirgu ne vienam buvo ir iššūkis, proga įveikti savo baimes. Žirgyno savininkai noriai pasakojo apie žirgų auginimą bei sportą, kaip renkami vardai kumeliukams, organizavo įdomias estafetes. Gera, kad vaikai turėjo galimybę pažinti gamtos pasaulį, kuris yra toks įdomus bei paslaptingas.

Ketvirtokų mokytoja Rasa


Gruodžio 7 d. Merkinės globos namuose vyko renginys „Šv. Kalėdų belaukiant“.

  IIg. klasės mokiniai dalinosi žiniomis apie liturginių metų ir adventinio laikotarpio prasmę, skaitė kalėdinę poeziją. Daniela Narkevičiūtė globos namams padovanojo savo kurtą piešinį su žiemos vaizdu. Mokiniai padalino tikėjimo, vilties ir ramybės meduolius, bei žvakeles nuo Merkinės „Carito“. Sveikinimus su artėjančiomis Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais skyrė visai bendruomenei. Foto


Socialinė problema filme

Ar girdi mane? Gal metas susitikti? Kaip praėjo tavo diena? Padėk telefoną, išlįsk iš virtualaus pasaulio. Aš čia – realus ir ištroškęs gyvo pokalbio, tikro apkabinimo.

Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokiniai, dalyvaujantys Erasmus + projekte OUTSIDE, kėlė socialinę problemą ir savo mintis sudėjo į filmuką.

 • #iisfermicatanzaro Trekkify
 • Ecole l’arbre des possibles BOS schoo

Udruga OAZA Knjižnica Oš Dobriše Cesarića

 • Merkinės Vinco Krėvės gimnazija Inovatyvi karta/ Innovative Generation

#ezratech


  Gruodžio 2 dieną, II g. klasės mokiniai turėjo išskirtinį susitikimą su Birute Mar. Aktorė, bei režisierė pasidalino savo neįkainojama patirtimi su mumis ir pristatė garsiausios Sofoklio tragedijos ,,Antigonė” siužetą. Taip pat turėjome galimybę pamatyti ir keletą ištraukų iš jos pačios režisuoto spektaklio apie ,,Antigonę”. Mes likome sužavėti režisierės kūryba. Ji nušvietė mūsų popietę dar neregėtom spalvom ir atsisveikindama palinkėjo mums visada klausyti savo širdies… Dėkojame Aktorei už tokį šiltą susitikimą.  Foto


KNYGŲ KALĖDOS

Skaitytojus ir knygos bičiulius telkiančios „KNYGŲ KALĖDOS“ šiemet vėl kviečia dovanoti knygas savo mokyklos bibliotekai. Jau vienuoliktus metus vykstančią akciją inicijavo ir toliau globoja Prezidentė Dalia Grybauskaitė. „KNYGŲ KALĖDŲ“ akcija tapo ilgamete, visą Lietuvą aprėpiančia ir daugybe žmonių įtraukiančia tradicija, kurią verta išsaugoti ir tęsti.

Paskirkime šį šventinį laikotarpį geriems darbams – dovanokime ir pakvieskime savo draugus bei artimuosius padovanoti skaitymo džiaugsmą. Labai laukiame naujų arba jau perskaitytų ir nebereikalingų, tačiau tvarkingų knygelių mūsų mokyklos bibliotekoje.

Pernai per „KNYGŲ KALĖDŲ“ akciją mūsų biblioteka praturtėjo 55 knygomis, kurios ne vienam skaitytojui suteikė daug smagių akimirkų.

Akcija vyks nuo lapkričio 29 iki sausio 10 dienos.

Ačiū už jūsų gerumą, turtinant mokyklos bibliotekos fondą.


ŠULINIO komanda startuos žurnalistikos studijose

Mokyklos laikraštis ŠULINYS pateko tarp penkių atrinktųjų mokyklų komandų, kurios turės galimybę gilintis į žurnalistines subtilybes ir tobulinti savo darbo medijose įgūdžius.

Dėkoju dabartinei komandai, kuri sutiko dalyvauti 7 mėnesius truksiančiuose mokymuose, ir džiaugiuosi buvusiais ŠULINIO gentainiais, kurių dėka laikraštis yra toks, koks yra.

Visą lapkričio mėnesį vyko mokyklos laikraščių komandų atranka į Žurnalistikos laboratoriją – mentoriavimo programą. Kaip skelbia  Lietubos žurnalistikos centras, jie gavo daugiau nei 20 paraiškų. „Atrankos komisija po ilgų ginčų ir diskusijų nusprendė, kad šiais, 2021-2022 mokslo metais, į Žurnalistikos laboratorijos mentorystės programą bus kviečiamos 5 jaunųjų žurnalistų kuriamų mokyklos laikraščių redakcijos:

1️⃣Riešės gimnazijos Bukiškio skyriaus progimnazija laikraštis ,,Būk kiškis“

2️⃣Vilniaus ,,Ateities’’ mokykla laikraštis ,,Ateika’’

3️⃣Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija laikraštis ,,Šulinys’’

4️⃣Pakruojo ,,Atžalyno‘‘ gimnazija laikraštis „Atžalynas“ iš arti“

5️⃣Alytaus jaunimo centras laikraštis ,,Jungtys’’

Jų paraiškos buvo išsamiausios, komandos labiausiai susistygavusios ir svarbiausia – jaunieji žurnalistai aiškiausiai žinojo, ką nori savo laikraščiuose pakeisti.“

Mums pranešta, jog nuo gruodžio pradžios su mumis bus susisiekta ir pradėti net 7 mėnesius truksiantys bandymai, kuriuose mums talkins profesionalūs žurnalistai  iš NARA, LRT ir Lietuvos žurnalistikos centro.

Informaciją pateikė mokytoja Rita Černiauskienė 


 Lapkričio 16 diena – tarptautinė tolerancijos diena. Mums, priešmokyklinukams, tai ilgas, sudėtingas, sunkiai suprantamas žodis. Daug lengviau mums suprasti, kas yra draugiškumas, draugystė, draugas; pamatyti, išsiaiškinti, kuo mes esame panašūs ir kuo skiriamės ir kaip mums visiems, tokiems skirtingiems, kartu žaisti, mokytis, draugauti. Visą savaitę žiūrėjome animaciją, klausėmės pasakojimų apie draugystę, kalbėjomės ir stengėmės įsiminti žodį „tolerancija“. Kiekvienas statėme skirtingus namus ir taip sukūrėme „Tolerancijos“  miestą. Jis spalvotas ir įvairus, toks, kokie esame ir mes – šaunūs, nepakartojami ir ypatingi! Foto

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė  Gražina Aranauskienė


tolerancija

 Lapkričio 16-oji yra minima daugelyje demokratinių valstybių nuo 1995 m., kai  UNESCO šią dieną paskelbė Tarptautine tolerancijos diena. Tarptautinė istorinio teisingumo komisija nuo 2003 metų,  inicijuoja šios dienos minėjimą. Kasmet prie šios gražios iniciatyvos  prisijungia ir mūsų gimnazijos bendruomenė.

Minėdami šią dieną klasių auklėtojai su vaikai aptarė žodžio TOLERANCIJA reikšmę, analizavo, ar mes gyvename pakančioje visuomenėje, diskutavo apie pastebėtus tolerancijos ir netolerancijos atvejus.

Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos miestas! Nuo pačių mažiausių ikimokyklinio ugdymo grupės  iki pačių didžiausių  – dvyliktokų – kūrė Tolerancijos miestus. Foto

Birutė Čaplikienė, socialinė pedagogė


PYRAGŲ DIENA įvykoooo!!!

Tai kas, kad pavėluotai, bet prasmė nuo to nepakito.

Dėkojame visai mūsų gimnazijos bendruomenei. Skanaudami pyrago gabalėlį dalijomės net tik receptais, bet ir gerumu.

,,Išsipildymo akcijai“ paaukojome 662 eurus!

Gera, kai gali padėti stokojančiam, sergančiam.

 Gera, kai gali dalintis. Foto

                                                            


Mokinių pavežėjimas į gimnaziją

Visiems mokiniams dviem dienomis pratęsiamos rudens atostogos.

Mokinių atostogos prasidės lapkričio 3 d., į mokyklas jie grįš lapkričio 10 d.

Matant blogėjančią situaciją šalyje, rekomenduojama vengti kontaktų. Ministerija prašo tėvų sąmoningumo ir pasirūpinti, kad vaikai vengtų nebūtinų susibūrimų.

https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/mokiniu-rudens-atostogos-pailges-dviem-dienomis


varenos_herbas

 VARĖNOS R. MERKINĖS VINCO KRĖVĖS GIMNAZIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

Dėl infekcijų plitimą ribojančio rėžimo nustatymo

2021 m. spalio 25 d. Nr. (1.3.)-V-212

Merkinė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 4.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. spalio 12 d.  sprendimo Nr. V-2273 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos“ 1.2.2 ; 2.1 ir 2.3 punktais, 1 klasėje susirgus daugiau nei pusei klasės mokinių gripu ar ŪVKTI, įskaitant mokinius, kuriems pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.):

 1. Įvedu nuo 2021 m. spalio 26 d. iki 2021 m. lapkričio 1 d. imtinai infekcijų plitimą ribojantį režimą – gimnazijos 1 klasėje.
 2. Įpareigoju socialinę pedagogę Birutę Čaplikienę informuoti 1 klasės mokinių tėvus apie infekcijų plitimą ribojančio režimo įvedimą.
 3. Nurodau 1 klasėje organizuoti mokinių ugdymą nuotoliniu būdu.
 4. Įpareigoju e. direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas Eglę Sabonienę Mokinių registre pažymėti IPRR laikotarpį.
 5. Įpareigoju informacinių technologijų sistemų administratorių Dainių Žagunį informaciją apie įstaigoje įvestą infekcijų plitimą ribojantį režimą paskelbti gimnazijos internetinėje svetainėje.

Direktorė                                                                                             Regina Sakalauskienė seimeVėjuotą lapkričio trečiosios rytą septintos, dešimtos, vienuoliktos ir dvyliktos klasės mokiniai vyko į Vilnių. Čia jie visą dieną dalyvavo projekto ,,Karikatūruoti ateitį” paskutinėje sesijoje ir baigiamajame renginyje, kuris vyko Lietuvos Respublikos seime. Į sostinę atvykęs būrys mokinių kartu su matematikos mokytoja Rūta Kučinskiene ir lietuvių kalbos mokytoja Renata Varanavičiene keliavo į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, po kurią, turėdami laiko prieš sesijos pradžią, visi galėjo pasivaikščioti ir pasigrožėti Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“.   Atėjus laikui visi susirinko į vietą ir pradėjo užsiėmimą, kurį vedė Raminta Rusovičiūtė (ji taip pat koordinuoja projektą ,,OUTSIDE“), ir svečiai iš Olandijos. Sesijos metu buvo kalbama apie pačių mokinių kurtus piešinius ir idėjas, kiekvienas turėjo progą papasakoti plačiau apie tai, ką norėjo pavaizduoti. Taip pat nebuvo pamirštos ir antrosios sesijos metu kurtos deklaracijos, kurios buvo svarbi visos dienos dalis. Pavalgius pietus visi susirinko, pasiskirstė komandomis ir turėjo sugalvoti ir išskirti svarbiausius dalykus, kuriuos norėtų, kad išgirstų Lietuvos politikai. Ši veikla truko tikrai netrumpai, nes kiekvienam tai buvo labai svarbu, juk ne kiekvieną dieną turi progą būti išgirstas. Visą dieną daug diskutavę visi keliavo į Lietuvos Respublikos Seimą. Jame vyko baigiamasis renginys, kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys, Žmogaus teisių komiteto pirmininkas, parodos mecenatas Tomas Vytautas Raskevičius, Nyderlandų ambasadorius Bonnie Horbach, bei svečiai iš Olandijos. Žodį tarė ir mūsų gimnazijos mokinės, kurios ir pristatė visų sesijų metu sugeneruotas idėjas ir jaunų žmonių žvilgsnį į ateitį. Visos idėjos buvo sujungtos į vieną ir paverstos profesionalia karikatūra, kurią nupiešė karikatūristas Miguel Morales Madrigal. Šią karikatūrą projekto organizatoriai įteikė mūsų gimnazijai ir Tomui Vytautui Raskevičiui, kuris pažadėjo, jog ji būtinai atsidurs visiems gerai matomoje vietoje. Po renginio visi turėjo galimybę eiti apžiūrėti karikatūrų parodą, kurioje ne vienas rado ir savo idėjas, kurios buvo paverstos profesionaliomis karikatūromis. Pasivaišinę mokiniai kupini įspūdžių grįžo atgal į Merkinę. Šio projekto metu buvo kalbama apie įvairias problemas, kurios yra labai svarbios jauno žmogaus akimis, kiekvienas turėjo galimybę būti išgirstas bei pagilinti savo anglų kalbos žinias. Visi džiaugiasi, jog turėjo progą dalyvauti tokiame projekte, kuris, galbūt, padės mažą žingsnelį gražesnio pasaulio link. Foto

Eskizus ir animacinius filmukus galite pamatyti patys! Apžiūrėkite juos projekto platformoje: Lietuva – https://thenextmovement.global/projects/lithuania/

IV g kl. mokinės Ugnė Lukšytė ir Justina Žitkutė


steam Spalio 27- ąją, saulėtą trečiadienį, šauni mūsų gimnazijos komanda, sudaryta iš IIIg kl. (Astos Bubnelytės, Kęstučio Dzimanavičiaus) ir IIg kl. ( Austėjos Tarailaitės, Dominyko Bielsko), leidosi į kelią. Vykome į Alytaus kolegiją, mat buvome pakviesti į STEAM centro atidarymą. Tą dieną Lietuvoje vienu metu buvo atidaroma 10 tokio tipo centrų. Jums tikriausiai kyla klausimas, kas tai? STEAM – tai iš anglų kalbos kilęs akronimas, kuriame užšifruotos keturios disciplinos: angl. Science – mokslas, Technology – technologijos, Engineering – inžinerija, Arts – menai ir kūryba ir Math – matematika. Tai paprastas būdas, padedantis vaikams pamokose įgyjamas žinias iš karto pritaikyti praktiškai. Skamba įdomiai, tiesa?

Taigi, atvykę į Alytaus kolegiją stebėjome tiesioginę transliaciją iš visų Lietuvos mokyklų, kurios taip pat nuo šiol turės STEAM centrą, pasisveikinome su Lietuva, susipažinome vieni su kitais ir išsiaiškinome, koks gi iššūkis laukia mūsų. Pasirodo, turėsime dalyvauti ne kur kitur, o penkiakovėje. Ne sportinėje penkiakovėje, o mokslo. Po to greit skubėjome į iškilmingą STEAM centro atidarymo ceremoniją. Kai raudona juosta buvo perkirpta ir šventinės kalbos išklausytos, visi burtų keliu išsirinkome penkiakovės užduotis, kuras turėsime atlikti. Mūsų šauniai komandai teko kurti voriukus iš dantų krapštukų ir dalyvauti jų lenktynėse.

Voriukus kūrėme labai atsakingai ir kruopščiai. Prie dantų krapštuko pritvirtinę varikliuką bei elementą, savo naująjį draugą išpuošę ir davę jam gražiausią vardą, smagiai lenktyniavome ir sprendėme, kuri komandą sukonstravo greičiausią bei gražiausią voriuką.

Vėliau mums buvo skirta kita užduotis, kurios pavadinimas – Pixel Art. Pasitelkę į pagalbą išmaniuosius telefonus pagal pavyzdžius kūrėme įspūdingą piešinį. Lengva nebuvo, tačiau palyginę savo rezultatą su originalu gavome įspūdingą rezultatą. Pasirodo, mums sekėsi geriau nei tikėjomės.

Kitos komandos lenktyniavo su robotais, gamino ikriukus ir iš jų kūrė STEAM logotipą, konstravo mašiną, varomą pripučiamo baliono.

Atlikę visas užduotis vėl jungėmės į tiesioginę transliaciją su kitais Lietuvos centrais. Vyko apdovanojimų ceremonija. Dzūkija visoje Lietuvoje pasirodė tikrai neprastai. Pasirodo, tarp Alytaus kolegijoje susirinkusių mokinių mūsų komandos narys Kęstutis geriausiai pasirodė Pixel Art užduotyje, o kartu su savo komandos drauge Asta Kęstutis taip pat pelnė gražiausio voriuko apdovanojimą.

Taip ir prabėgo smagi, prasminga bei įspūdžių kupina diena Alytuje. Grįžome pavargę, tačiau labai laimingi ir pasisėmę žinių. Labai tikimės dar kartą sugrįžti į STEAM centrą, viską jame išbandyti bei gilinti jau įgytas žinias. Foto

IIg kl. mokinė Austėja Tarailaitė


RUDENINĖ KELIONĖ

kelione   Mūsų septintokų išvyka su klasės auklėtoja prasidėjo Vilniaus širdyje – prie Arkikatedros varpinės. Su gide vaikščiojome po paslaptingas Vilniaus senamiesčio gatves, lankėme pasislėpusius kiemelius, klausėmės istorijų apie mieste gyvenusius įvairių tautybių ir religijų žmones. Apie Vilnių sužinojome daug įdomių ir negirdėtų faktų.

Ilgam ir įdomiam pasivaikščiojimui pasibaigus, patraukėme į Pinigų muziejų. Svetingai mus pasitikusi muziejaus darbuotoja papasakojo mums, kokie buvo pirmieji pinigai, kaip jie atrodė bei kaip rašomas skaičius, pavadinimu gugolas. Ekskursijos metu ne tik klausėmės, bet ir aktyviai dalyvavome atsakinėdami į užduodamus klausimus bei gaudami už teisingus atsakymus taškų. Juos vėliau iškeitėme į įvairius prizus. Pasibaigus ekskursijai muziejuje, turėjome nemažai laisvo laiko, tai nusprendėme pasistiprinti.

Galiausiai atvykome į mūsų labiausiai lauktą atrakciją – dažasvydį. Malonus instruktorius papasakojo mums apie žaidimo taisykles. Pasidalijome į dvi komandas, apsirengėme duotas aprangas, apsiginklavome ir iškeliavome į kamuoliukų mūšį. Abiems komandoms sekėsi beveik vienodai, nugalėjo draugystė. Dienai baigiantis likome beveik be jėgų, todėl patraukėme namų link.  Įspūdžiai, geros emocijos lydės mus dar ilgai. Foto

7 kl. mokinė Austėja Pileckaitė


zygis Spalis – šventinis mėnuo Merkinės gimnazijoje. Juk tai laikas, kai gimė rašytojas, kurio vardu ir pavadinta mūsų mokykla – Vincas Krėvė. Šiemet šventėme jau 139 – ąsias rašytojo gimimo metines.

Visą savaitę V. Krėvės vardas skambėjo įvairių dalykų pamokose, klasės valandėlėse, per pertraukas, net Mokytojų kambaryje. Ruošėmės didžiajai dienai – literatūriniam žygiui į rašytojo gimtinę, Subartonis.

6klase   Penktadienis išaušo. O išaušo jis itin vėjuotas. Smagu, kad audros neišsigando nei mokytojai, nei V. Krėvės kūrinių personažai, kuriuos įkūnijo IIIg klasės mokiniai, nei žygeiviai – 5 – 8, I-IIg klasių mokiniai.

Kaip visada, žygis buvo kupinas netikėtumų – teatralizuotų stotelių, kuriose žygeivius pasitiko įvairūs V. Krėvės kūrinių personažai.

5klase Pirmoji stotelė – stulpas, žymintis Merkinės miesto ribas. Nuo Subartonių Merkinės link Simajudan skuba dėdė Kušlius iš apsakymo ,,Silkės“, o ant tvorelės nedrąsus sėdi Gugis iš apysakos ,,Raganius“. Senoliai, šiek tiek pasiginčiję, pasitarę su gimnazistais jiems svarbiais klausimais, nuskuba Merkinėn, o žygeiviai tęsia savo kelionę.

Netikėtumas. Iš miško išbėga pasiklydęs Antanukas (iš apsakymo ,,Antanuko rytas“), o paskui jį ir Kalpoko išsigandęs Petriukas (iš apsakymo ,,Galvažudys“). Vaikai prašo juos palydėti į Subartonis. Bet… Kelią  7klase   netikėtai pastoja plėšikai iš padavimo ,,Gilšė“. Grumtynės, norint pagrobti vaikus, išbandymai, keletas klausimų ir plėšikai, supratę, kad gimnazistai ne iš kelmo spirti, pasiduoda.

Kelionė tęsiasi. Miško glūdumoje – senoji Lapinienė. Ir kokių tik patarimų neišgirdome iš jos. Vaikai gavo žolelių nuo gerklės skausmo, patarimų, ką daryti, kai sąnarius suka. IgklaseMokytojai buvo pavaišinti stebuklinga arbata nuo galvos skausmo, o patys drąsiausi žygio dalyviai išgėrė net po gurkšnelį pelynų arbatos. O štai ir senolis skerdžius Lapinas. Jo rankose – šermukšninė lazda, sauganti nuo blogos akies. Visi turėjo galimybė išmėginti skerdžiaus pasiūlytus burtus. Juk ko nepdarysi dėl savo sėkmės. Netikėtai pasirodo ir bajoras Mykis iš padavimo ,,Milžinkapis“. astuntokai Jam smalsu, kokia gi dabar Merkinė? Ar ji labai pasikeitė nuo kovų su kryžiuočiais laikų?

Pailsėję, sušilę, pabendravę mokiniai kartu su mokytojais tęsia kelionę.Prie Pakelinio ežero visų laukia trys bobulės. Įsitikinusios, kad vaikai šiandien iš pamokų pabėgo su mokytojais, ne vieni, jos dalijasi prisiminimais apie savo jaunystę, užduoda keletą mįslių, patikrina, ar jaunimas dar žino, ką reiškia vienas ar kitas dzūkiškas žodis, nubėga ieškoti prarasto jaunystės vėjo.

Rimtis. Kapinaitės. Gimnazistų uždegta žvakelė. Tai kasmetinė tradicija. V. Krėvės kapas skęsta atminimo šviesoje.

Na ir pagaliau – V. Krėvės muziejus. Čia mus svetingai pasitinka bobulė. Ji neprisimena savo anūko vardo, bet gimnazistai jai padeda. Visi kartu pažaidžia, sušyla, pabendrauja ir jau suka namų link.

Ne, kelionė dar nesibaigė. Visų žygio dalyvių jau laukia gardūs pietūs su garuojančia arbata, sultiniu, kvapniais kibinais. Smagu pabendrauti, aptarti žygio įspūdžius, pajuokauti.

Tai toks tas V. Krėvės 139-asis gimtadienis. Kupinas šiltų prisiminimų, geros nuotaikos, vaikų šurmulio, saulės. Tiesa, vėjuotas jis, bet vis tiek labai šiltas.

Asta Taralienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja


pradinukai  Spalio 22-osios dienos vėjuotą rytą IV g. kl. mokiniai drauge su visais pradinukais ir jų mokytojais surengė iškilmingą eiseną link Merkinės piliakalnio. Nukeliavus į vietą, visi prisiminė Vinco Krėvės biografijos faktus. IV g. kl. mokiniai pristatė savo klasės vėliavą ir skydą, kuriame pavaizduoti pagrindiniai Merkinės simboliai, kuriuos jie nupiešė dar 6-oje klasėje. Tuomet pasiūlė 2-4 kl. mokiniams, susiskirsčius į grupeles, nupiešti savo klasės vėliavą ir emblemą. O pirmokėliai kartu su dvyliktokais kopė į piliakalnį, kur ir įvyko mažųjų krėviukų krikštynos. Krėviuko vardas buvo suteiktas tik atlikus tam tikras užduotis, susijusias su Vincu Krėve ir jo kūriniais. Karalius perskaitė priesaiką, kurią pirmokėliai drąsiai pakartojo, ir įvyko krėviukų įšventinimo ceremonija. Kiekvienas buvo apdovanotas krėviukų ženkliuku.

Visi vėl susitiko piliakalnio papėdėje, kur 2 – 4 kl. mokiniai pristatė savo darbus. Išklausius pristatymus, visi ėjo žaisti žaidimus, kuriuos vaikystėje žaidė ir pats Vincukas. Pasisukę rateliu, visi sušilo. Merkinėje skambėjo pradinukų ir dvyliktokų dainuojamos dainos, o po jų trečiokai labai raiškiai perskaitė pasiruoštas ištraukas iš Vinco Krėvės kūrinio. Dieną užbaigėme eisena iki gimnazijos. Foto

IVg kl. mokinė Emilija Garškovaitė


Pagaliau krivaičiai!

krivaiciaiKaip greitai bėga laikas, atrodo, ką tik mus krikštijo, kai atėjome į pirmąją klasę, o dabar jau esame pirmosios gimnazijos klasės mokiniai ir krivaičiai! Turime puikius krikštatėvius, kurie mums paruošė išbandymus, ištraukė iš mūsų pasižadėjimus ir padovanojo puikias krikštynas. Tik įžengus į trečią aukštą mus pasitiko dešimtos klasės mokiniai su „stop” juostomis, bulve, ant kurios buvo išpjaustyta raidė K ir patepta guašu, kad įspaustų ją mums ant rankos arba kaktos. Taip pat krikštatėviai buvo paruošę mums ir suktų klausimų, pro kuriuos ne visi lengvai praslydo, tokių kaip „Kelintąjį Vinco Krėvės gimtadienį šiais metais švenčiame?” arba „Kokios tautybės buvo Vinco Krėvės žmona”, dar teko vardyti rašytojo kūrinius.

Kiekvieną pertrauką gaudavome po užduotį. Pirmoji buvo labai linksma ir apgaulinga – turėjome užsidegę akis išsiaiškinti, kurį gi klasės draugą pasigrobė dešimtokai, ją įveikėme visai šauniai. Per antrąją pertrauką turėjome dainuoti dainą „O jei nemyli, ir nereik”, kurią mes patys pasirinkome. Trečioji užduotis buvo sugalvoti klasės šūkį. Bendrom jėgom ir po ilgų svarstymų mes pasirinkom: „Esam drąsūs ir vieningi, ir visai nepriekaištingi!“ Tai išgirdę krikštatėviai tuoj jau pat davė dar vieną užduotį – įrodyti, kad mes tikrai vieningi ir nepriekaištingi. Berniukai turėjo pinti mergaitėms plaukus! Tai bent užduotis! Ir žinokit, jiems tikrai visai puikiai pavyko. Na, o tie, kurie nenorėjo dalyvauti šioje užduotyje, ėjo „žąsele” koridoriumi. Taip mus visą dieną sekė išbandymai. Ir ko tik nebuvo: turėjome eiti traukinuku ir kartu tūpčioti, sustoti ratu ir visiems kartu nenukrintant atsisėst ant kelių, teko ragauti jų padarytus „kokteiliukus” ir du iš jų tikrai nebuvo mūsų mėgstamiausi, po kokteiliukų mums davė „oreo” sausainių, kurie turėjo pagerinti skonį burnoje, bet tai buvo tik dar vienas dešimtokų pokštas. Kai kurie sausainiai buvo su dantų pastos įdaru!

Tai buvo tikri klasės išbandymai. Ir atėjo taip laukta akimirka – oficialios krikštynos! Krikštatėviai išvedė mus į gryną orą ir liepė pritūpti ant vieno kelio. Su kardu „krikštydami” įteikė mums savadarbius medalius atsiminimui, tuo metu perskaitėme ir įžadus. Auklėtoja taip pat gavo medalį ir dar žiedą, kuris keliauja iš kartos į kartą! Dar kartu nusifotografavome ir, įteikę saldainius krikštatėviams už krikštą, atsisveikinome. Štai taip praėjo mūsų antrosios krikštynos. Foto

Karolina Šataitė, Ig klasė


biologijaBiologijos pamokos spalio 8 dieną II – IVg klasių mokiniams vyko netradicinėje erdvėje. Gimnazistai lankėsi Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre. Mokiniai dirbo universiteto laboratorijoje su moderniais binokuliariniais mikroskopais ir tyrinėjo paukščių vystymąsi nuo lytinių ląstelių iki embriono susidarymo.

Dėkojame zoologijos mokslų daktarei Gritai Skujienei už suteiktą galimybę mokytis Universiteto erdvėje ir nors trumpam gimnazistams tapti studentais. Taip pat dėkojame biologijos mokslų doktorantui Matui Adomaičiui už pagalbą mokiniams  praktinių užsiėmimų metu.

Po laboratorinio darbo, kuris tęsėsi beveik dvi valandas, gimnazistai aplankė zoologijos muziejų. Susipažino su šio muziejaus istorija, sužinojo daug įdomių faktų apie gyvūnus.

Šios biologijos pamokos organizatorės – biologijos mokytoja Inga Viltrakienė bei lietuvių kalbos mokytojos Asta Tarailienė ir Renata Varanavičienė – džiaugiasi, suteikusios mokiniams neeilinę galimybę mokytis tyrinėjant. Foto


klaseProfesija ir mokykla – labai glaudžiai susijusios sąvokos. Tad ne veltui spalio 5 dieną mūsų gimnazijos mokiniai visą dėmesį skyrė būtent šiai temai. Vyko netradicinio ugdymo diena ,,Pasimatuok profesiją“. Na, o kadangi ši diena sutapo ir su Tarptautinės Mokytojo dienos švente, žinoma, didžiausias dėmesys buvo skiriamas būtent šios profesijos atstovams.

Nuo pat ankstyvo ryto abiturientai linksmai pasitiko mokytojus gausiais aplodismentais. Visi buvo pradžiuginti simboline dovanėle – obuoliu, įsiamžino stilizuotoje fotosesijoje. Vėliau vyko pamokos, tačiau mokytojai jose buvo patys mokiniai. Buvo labai smagu matuotis mokytojo profesiją. Ar tikrai ta mokytojo duona tokia saldi? Na, ne visada, pasirodo.

Po pamokų visų gimnazijos mokytojų laukė abiturientų dovana – linksma ir šmaikšti popietė, kurios metu visi pedagogai turėjo smagią galimybę geriau pažinti vienas kitą, o svarbiausia – sužinoti, kaip juos pačius mato mokiniai. Popietė vyko interaktyviai, mat abiturientai pasiūlė tai padaryti žaidimo ,,Kahoot“ pagalba.

Visi mokiniai dar kartą siunčia šilčiausius linkėjimus visiems savo mokytojams. Gera žinoti, kad visi keliaujame viena kryptimi. Foto


Outside komandų susitikimas Italijoje

outsideRugsėjo paskutinėmis dienomis vyko Erasmus + programos Outside partnerių susitikimas Italijoje.  Jame dalyvavo komandos iš Belgijos, Kroatijos, Italijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos. Nuostabiame Perudžos mieste buvo kuriami ir testuojami moduliai, kurių metu žvelgiama į gamtą kaip į mokymo erdvę, kuriami žalieji verslo planai, taikomos inovacijos, padėsiančios pasaulį padaryti sveikesnį, gražesnį, žalesnį. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos komanda pristatė modulį „Mokymasis lauke“, jo teikiamas galimybes pamokas kelti iš klasės į lauką. Linksmos, kūrybingos, loginį mąstymą skatinančios užduotys vertė skirtingų šalių atstovus, turinčius skirtingas patirtis, išeiti iš komforto zonos ir vėl pasijusti vaikais, besidžiaugiančiais laimėjimais. Foto

Outside komanda


zarasai                      Bendravimas, pramogos, bendra veikla, nuoširdūs pokalbiai, kelionės – to mums labiausiai stigo pastaraisiais metais. Taigi grįžę į mokyklą nuotykius medžiojame nepavargdami.

Vos įsibėgėjus mokslo metams, Merkinės V. Krėvės gimnazijos IIIg klasės mokiniai kartu su auklėtoja bei tėveliais leidosi į ilgą kelionę – judėjome Zarasų krašto link. Kelionės kryptį ir temą padiktavo tarpkultūrinio bendradarbiavimo skatinimo projektas, kuriame kartu su Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija dalyvaujame jau ne vienerius metus. ,,Kviečiu prie stalo“ – toks viliojantis projekto pavardinimas. Panašu, kad nevalgę tikrai neliksime.

Pirmoji stotelė – Salakas. Išradingas gidas Ramūnas čia papasakojo daug įdomių nutikimų, susijusių su šio miestelio istorija. Pasigrožėjome aukščiausia  iš akmenų statyta bažnyčia, sužinojome įdomią jos pastatymo istoriją, o patys drąsiausi įkopė ir į bažnyčios bokštą, nuo kurio atsiveria akį veriantis vaizdas.

Kita stotelė – Tiltiškių malūnas. Susipažinome su humoro nestokojančiu malūno šeimininku, kuris aprodė įvairiausius radiotechnikos įtaisus, šiame malūne suvežtus iš atokiausių pasaulio kampelių. Klausėmės Amerikos radijo, prezidento A. Smetonos kalbos įrašo, negalėjome atsistebėti gausia vinilo plokštelių kolekcija. Na, o išlydėdamas šeimininkas surengė ir diskoteką, kurioje skambėjo įvairių laikotarpių muzikiniai kūriniai. Nors rytas ankstyvas, tačiau kojas pajudinti privalėjome visi.

Artėjant pietų metui visi nekantriai laukėme edukacinės programos Šlyninkos malūne. Išgirdome įdomių istorijų apie šio malūno atsiradimą, apžiūrėjome senovinius jo įrenginius, buvome apipilti ir miltais (mat tokia jau malūnininko tradicija), o vėliau vaišinga šeimininkė pakvietė mus prie stalo skanauti blynų iš ,,razavų“ miltų. Skonis tikrai nepakartojamas.

Papietavus pats metas pasportuoti. Aplankėme Zarasų laipynių parką. O kiek emocijų sukėlė skrydis per ežerą į Putinų salą… Adrenalinas, džiaugsmas, nuostaba, šypsenos – visa tai atsispindėjo gimnazistų veiduose.

Paskutinė stotelė – legendomis apipintas senolis Stelmužės ąžuolas bei seniausia medinė bažnytėlė, sauganti turtingą istoriją ir daug paslapčių.

Pavargę, tačiau sotūs ir laimingi vėlų vakarą grįžome namo. Tačiau projekto ,,Kviečiu prie stalo“ veiklos dar nesibaigė. Pasisėmėme maisto gaminimo idėjų ir bandysime jas įgyvendinti čia, Dzūkijoje, o vėliau būtinai patirtimi pasidalinsime ir su visais, kam bus įdomu.

Siunčiame šiltus apkabinimus Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos Mokytojai Laimai Narodovskajai ir tariame jai AČIŪ už dalijimąsi idėjomis, bendradarbiavimą bei nuolatinį rūpestį. Foto


Vandens tyrimas

tyrimas2021-09-29 Šiandien mūsų gimnazijoje veikė mobilioji gamtos mokslų laboratorija. Mes su klase turėjome galimybę susipažinti su aplinkotyros mokslininke ir kartu atlikti vandens tyrimą.

Iš pradžių mus supažindino su vandens telkinius teršiančiais chemikalais ir paaiškino, kaip prie vandens taršos prisideda žmogaus veikla. Po to mums davė tyrimui atlikti reikalingus įrankius – į mėlyną lagaminėlį sudėtus chemikalus, stiklinius indelius, mažus šaukštelius milteliams pasemti ir instrukcijas su cheminių reakcijų spalvomis ir reikšmėmis.

Tyrimą pradėjome nuo ežero vandens filtravimo ir vandens pilstymo į stiklinius indelius. Į indeliuose esantį vadenį mes sulašinome chemikalus ir leidome jam pastovėti kelias minutes. Po kurio laiko kai kuriuose indeliuose esantis vanduo pakeitė spalvą. Mes jį palyginome su instrukcijose esančiais pavyzdžiais ir sužinojome, kad vandenyje yra daugiau nei 3 balai amoniumo, 0 nitritų, 0 nitratų, 0 fosfatų, vandens pH yra 6,5 ir pats vanduo yra vidutinio kietumo.

Visai klasei buvo labai įdomu atlikti tokį tyrimą ir visi liko patenkinti jo rezultatais bei gauta patirtimi.

Rugilė Plutuliavičiūtė,  Ig klasė

Kas tai yra fizikiniai reiškiniai?

laboratorijojeŠiandien 7 ir 8 klasės irgi dalyvavo mobiliojoje gamtos mokslų laboratorijoje. Gaila, bet bandymų taip ir nesulaukėme, o tiesiog klausėme tris pamokas trunkančios paskaitos apie fizikinius reiškinius. Gal ir pavargome nuo klausymo, gal kiti kitokių patirčių galėtų papasakoti, bet kai grįžau namo ir pradėjau rašyti šią žinutę, pagalvojau, kad vis dėlto buvo įdomu klausyti ir stebėti ekrane, kaip vyksta įvariausi cheminiai ir fizikiniai reiškiniai.

Pavyzdžiui, atlikome tyrimus, kad išsiaiškintume, kas per reiškinys yra žaibas. Tuomet buvo labai įdomu stebėti, kaip paprastas baltas popieriaus lapas įšyla ir ant jo lieka keisti antspaudai. Tačiau norint tai pamatyti reikia tai stebėti su tam tikru prietaisu.

Taigi sužinojome labai daug informacijos, kuri, manau, mums tikrai pravers ateity mokantis fizikos.

Fotografijos iš klasių archyvo

Rugilės Sinkevičiūtės, IIg kl., nuotraukose mikrobiologiniai tyrimai mobiliojoje gamtos mokslų laboratorijoje.

Ką tyrinėjo II-IIIg klasių mokiniai, klauskite jų!   Foto

Kornelija Grušauskaitė, 8 klasė


tvarkarastisSenoliai sakydavo: ,,Geriau vieną kartą pamatyti, nei 100 kartų išgirsti”. Protėvių išminties įkvėpti rugsėjo 24 dieną pradinių klasių mokiniai kartu su gimnazijos dvyliktokais dalyvavo Patyriminėje dienoje, kur galėjo ne tik klausytis,  bet ir patys aktyviai veikti.

Pirmąją pamoką mažieji mokinukai atliko įdomias savo mokytojų sugalvotas užduotis. Pirmokai bandė, kaip kietieji kūnai (kiaušinis) skęsta skirtingų tankių skysčiuose, pipete matavo, kiek lašiukų vandens telpa ant skirtingų monetų. Antrokai „kepė“ muilo burbulus. Ketvirtokai balionais piešė rudenį.

O vėliau laukė didžioji staigmena – patyriminės dvyliktokų pamokos. Jau pats pamokų tvarkaraštis, kurį sudarė gimnazistai, žadino smalsumą: „Vienaragių slėnyje“, „ABC“, „Nuotykiai“, „Magijos šou“. Tai pamokos, kuriose buvo daug atradimų, netikėtumų, juoko, smagių akimirkų su draugais, naujų žinių ir išmokimų. O ir vyriausieji mokiniai gerokai pavargo – ne tokia ir lengva ta mokytojo profesija. Foto

Rasa Alekšiūnienė


kalbu_dienaRugsėjo 26 dieną švenčiama Europos kalbų diena. Šios šventės metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms.

“Pasaulis mano rankose” – mūsų mokyklos šūkis, skirtas Europos kalbų dienos 20-mečiui pažymėti.

Mokiniai savo klasėse papuošė stendus, atspindinčius šių metų idėją.Kalbų pamokų metu mokiniai su mokytojais aptarė kalbų mokėjimo svarbą, atliko įvairias užduotis-dalyvavo protmūšyje apie kalbas, klausė pokalbių įvairiomis Europos kalbomis ir bandė atspėti, kokia kalba bendrauja pašnekovai, žaidė “Spelling Bee”.

Užsienio kalbų mokėjimas padeda daug lengviau pajusti kitų šalių tradicijas, kultūras. Reikia nepamiršti, kad kalba – ne tik žodžiai, ji leidžia pamatyti pasaulį kitomis akimis. Taigi, mokykimės užsienio kalbų ir būsime patys atviresni, turtingesni. Foto


apdovanotasSveikiname mūsų gimnazijos istorijos mokytoją Eimantą Vitkauską. Akivaizdu, kad pilietiškumas bei patriotiškumas mūsų gimnazijoje ugdomas kasdien. Foto


rugsejo_1dPilna krūtine kvėpdami paskutinius nueinančios vasaros vakarus,  svajingai prisimindami rasotų rytų gaivą, godžiai alsuodamai nepamirštamais nuotykiais, saldžiais prisiminimais, pasitinkame rugsėjį.

Tai naujas slenkstis, nauja, kaip niekad ilgai laukta pradžia. Pradžia rudens, pradžia draugystės,naujų įspūdžių pradžia…

Foto


Autobusų maršrutų tvarkaraščiai:

VARĖNA-MERKINĖ PER NEDZINGĘ

VARĖNA – VILKIAUTINIS PER PERLOJĄ


,,Ypač tada, kai per darbų gausybę niekam nelieka laiko, trumpam atsisėskite ir pažvelkite į krentančius lapus“

         Elizabeth Lawrence

Mielieji, maloniai kviečiame Jus į Mokslo metų pradžios šventę.

9 val. Šv. Mišios Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo  į Dangų bažnyčioje.

10 val. Mokslo ir žinių dienos šventė Merkinės V. Krėvės gimnazijos kieme (esant prastoms oro sąlygoms, šventės vieta gali būti keičiama).

Šventės metu privaloma laikytis visų privalomų SAM nurodymų.


Rugsėjo 1-ąją susitinkame klasėse!

klasese