Covid-19

Švietimas Covid-19 sąlygomis


Informacinis filmukas apie kaukių dėvėjimą mokyklose 


Gerbiami Tėveliai,

Jeigu Jūsų vaikui paskirta saviizoliacija dėl kontakto su Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu suaugusiuoju, prašome nedelsiant informuoti klasės auklėtoją raštu Jums priimtiniausia forma (el. pranešimu, telefonu, per elektroninį dienyną ar k.t.) nurodant vaiko saviizoliacijos laikotarpį. Jūsų vaikui organizuoti nuotolinį mokymą(si) galėsime tik vadovaujantis tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišku prašymu.


VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VARĖNOS R. MERKINĖS VINCO KRĖVĖS GIMNAZIJOJE INFEKCIJŲ RIBOJIMO REŽIMO NUSTATYMO

2021 m. birželio 16 d. Nr. DV-533

Varėna

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. birželio 16 d. raštą Nr. (1-23 16.1.17 Mr)2-93533 „Dėl siūlomų priemonių nustačius COVID-19 ligos atvejį“:

  1. N u s t a t a u Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje mokykloje iki 2021 m. birželio 24 d. imtinai infekcijų plitimą ribojantį režimą – 1 klasės mokinių ugdymo veiklą organizuoti nuotoliniu būdu.
  2. N u r o d a u Reginai Sakalauskienei, Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos  direktorei:

2.1. informuoti Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos 1 klasės ugdytinių tėvus apie COVID-19 ligos išplitimo pavojų, nurodyti, kad didelės rizikos sąlytį turėję vaikai izoliuotųsi pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nurodymus;

2.2. sekti vaikų ir darbuotojų sveikatą, pasireiškus simptomams, nukreipti atlikti tyrimą dėl COVID-19;

2.3. užtikrinti, kad dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų susirgimų požymių, taip pat darbuotojai, nesantys privalomoje izoliacijoje;

2.4. informuoti įstaigos darbuotojus, kad nevyktų į darbą / nutrauktų darbą pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų simptomams ir nedelsiant informuotų atsakingą asmenį;

2.5. nedelsiant teikti informaciją Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentui, nustačius susirgusį darbuotoją, artimą sąlytį turėjusius asmenis;

2.6. darbuotojų, turėjusių artimą kontaktą su asmeniu, kuriam nustatytas COVID-19 (toliau – Asmuo), darbą organizuoti nuotoliniu būdu;

2.7. patalpose, kuriose lankėsi Asmuo, atlikti dezinfekciją vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis Rekomendacijomis sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros įstaigų patalpų dezinfekcijai (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu) bei Rekomendacijomis dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 situacijai;

2.8. nustatyti Mokinių registre įvedamo infekcijų plitimą ribojančio režimo laikotarpį;

2.9. paskelbti informaciją apie įstaigoje įvestą infekcijų plitimą ribojantį režimą Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos interneto svetainėje.

Administracijos direktorius                                                                 Alvydas Verbickas

Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotojas,

pavaduojantis skyriaus vedėją

Liudas Tamulevičius

2021-06-16


ATMINTINĖ

Varėnos rajono savivaldybė pagal epidemiologinį rodiklį (14 dienų suminį sergamumo rodiklį 100 tūkst. gyventojų) priskiriama didelės rizikos savivaldybėms, todėl, organizuojant vaikų ugdymą pagal pradinio ugdymo programą, jis gali būti vykdomas nuotoliniu būdu arba savivaldybės administracijos pasirinktose ugdymo įstaigose vykdomas mišriu būdu.

Vykdant ugdymą mišriu būdu, įstaigose privalės būti periodiškai atliekamas pagal pradinukų programą ugdomų mokinių ir įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų profilaktinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti ir užtikrinamos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

Mokykloje, kurios darbuotojai ir klasės mokinių tėvai sutinka dalyvauti profilaktiniame tyrime, atsižvelgiant į atlikto tyrimo rezultatus, mokinių ugdymas bus organizuojamas kontaktiniu ir/arba nuotoliniu būdu, o nesutinkantiems dalyvauti profilaktiniame tyrime – tik nuotoliniu būdu.

Profilaktinis tyrimas, vadovaujantis 2021 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu Nr. V-890 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“, bus atliekamas šiais etapais:

  1. mokinių atstovai pagal įstatymą ir mokyklos darbuotojai, sutikę dalyvauti profilaktiniame tyrime, turės pasirašyti sutikimus;
  2. pirmą kartą prieš grįžtant į ugdymo procesą kontaktiniu būdu, ne anksčiau kaip prieš 48 val., nurodytame mobiliajame punkte ar asmens sveikatos priežiūros įstaigoje bus atliekamas antigeno testas sutikusiems dalyvauti profilaktiniame tyrime mokiniams ir mokyklos darbuotojams;
  3. jau grįžus į ugdymo procesą kontaktiniu būdu, tyrimas bus atliekamas periodiškai (kas 3-7 dienos, priklausomai nuo tyrimo būdo).

Nereikia testuotis asmenims, kurie vakcinuoti du kartus (yra atlikę pilną vakcinacijos kursą); persirgusiems COVID-19 liga, kai sirgta prieš mažiau nei 180 dienų; prieš mažiau nei 60 dienų turintiems atlikto serologinio tyrimo atsakymą, patvirtinant antikūnų turėjimą; mokiniams, kurie turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, tais atvejais, kai tokį prašymą pateikia mokinio atstovai pagal įstatymą.

Tyrime dalyvaujantiems mokyklos mokinių atstovams ir mokyklos darbuotojams bus nuolat teikiama informacija apie profilaktinio tyrimo organizavimą, jo apibendrintus rezultatus ir prireikus, kita su profilaktiniu tyrimu susijusi informacija.

Vaikų, kurie ugdomi pagal pradinio ugdymo programą, atstovus kviečiame pranešti apie savo apsisprendimą ne/dalyvauti profilaktiniame tyrime jums tinkamiausiu būdu klasės mokytojui.


Mokinių ir mokinių tėvelių dėmesiui!!!

Karantino laikotarpiu 1 – 4 (pradinės klasės) , 5 – 8, Ig – IVg klasių mokiniai mokysis nuotoliniu būdu. 

Saugokime vieni kitus


Svarbi informacija

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikučių

tėveliams!

 Įvertinusi šalyje susiklosčiusią epidemiologinę padėtį ir nepakankamai sumažėjusį gyventojų mobilumą, LR Vyriausybė nutarė pratęsti karantino režimą iki 2020 m. gruodžio 31 d. 24:00 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes rekomenduojama lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu. Ši rekomendacija įsigalioja 2020 m. gruodžio 9 d. Prašome būti atsakingais, saugoti savo, savo artimųjų ir mūsų darbuotojų sveikatą.

Sutikime žiemos šventes visi sveiki!


Informacija dėl COVID-19 ligos

Informaciją apie tai, ką turi daryti tėvai (globėjai, rūpintojai), jeigu vaikui patvirtinta COVID-19 liga arba turėjo didelės rizikos sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta ši liga, rasite Nacionalinio visuomenės sveikatos centro parengtuose algoritmuose.