Ugdymo organizavimas

Pamokos pradedamos 8 valandą.

  1. Mokslo metų pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d., ugdymo proceso pradžia – 2023 m. rugpjučio 31 d.
  2. Ugdymo proceso trukmė ir pabaiga:
Klasė Ugdymo proceso trukmė dienomis Ugdymo proceso pabaiga
1-4 175 2023 m. birželio 6 d.
5–8, I-II (gimnazijos) 185 2023 m. birželio 16 d.
III (gimnazijos) 180 2023 m. birželio 9 d.
IV (gimnazijos) 170 2023 m. gegužės 26 d.
  1. Mokinių atostogos:
Atostogos Pradžia ir pabaiga Pamokos prasideda
Rudens 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d. 2022 m. lapkričio 7 d.
Žiemos (Kalėdų) 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 2023 m. sausio 9 d.
Žiemos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 2022 m. vasario 20 d.
Pavasario (Velykų) 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d. 2023 m. balandžio 17 d.

* Jeigu IV gimnazijos klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų.

  1. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia 1–4 klasių mokiniams – 2023 m. birželio 7 d., 5–8, I–II gimnazijos klasės mokiniams – 2023 m. birželio 19 d., III gimnazijos klasės mokiniams – 2022 m. birželio 12 d.
  2. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Pusmečių datos:

pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.,

antras pusmetis:

1–4 klasėms:                                                   vasario 1 d. – birželio 6 d.,

5–8, I–II gimnazijos klasėms:                    vasario 1 d. – birželio 16 d.

III gimnazijos klasei:                                    vasario 1 d. – birželio 9 d.

IV gimnazijos klasei:                                     vasario 1 d. – gegužės 26 d.


            Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8 klasių ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai.